Гражданско дело 8213/2016 - Решение - 27-10-2016

Решение по Гражданско дело 8213/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 3382                                    Година 09.11.2016                        Град  ПЛОВДИВ

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                   XIII граждански състав

На двадесет и седми октомври                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: Мария Христова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 8213 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

        Производството е по иск за делба във фазата по допускането ù.

        Предявен е иск за делба от Б.Д. Г. ЕГН **********, чрез а. Т.И.Ц. съдебен адрес: ***, Д.Л., к. №.., против И.Г.Я. - Г. ЕГН ********** и С.Д.Г. ЕГН **********, и двете с адрес: *** /С. Д.Я./, с която иска от съда да се допусне извършване на съдебна делба на съсобствен недвижим имот: АПАРТАМЕНТ в гр. П., ул. „С.” №.., бл. .., вх.., ет.., ап.., който се намира в сграда №.. в поземлен имот с идентификатор 56784.531.4614 с площ от 64 кв.м. с прилежащи части: избено помещение 29 - 9,88 кв.м, и 2,763% ид.ч. от общите части на сградата присъдени на апартамента: на етажа 56784.531.4614.2.7, подобекта - 56784.531.4614.2.6., при равни квоти за всеки от тримата съделители.

        Ищеца твърди, че с ответниците били наследници на Д. Б. Г., б.ж. на гр. П., починал на... г. Твърди, че същия в наследство им оставил следния недвижим имот: АПАРТАМЕНТ в гр. П., ул. „С.” №.., бл. .., вх.., ет.., ап.., който се намирал в сграда №.. в поземлен имот с идентификатор 56784.531.4614 с площ от 64 кв.м. с прилежащи части: избено помещение 29- 9,88 кв.м, и 2,763% ид.ч. от общите части на сградата присъдени на апартамента: на етажа 56784.531.4614.2.7, под обекта - 56784.531.4614.2.6. Твърди, че наследодателят е придобил имота чрез Договор за покупка от ОбНС П. на .... г. Твърди, че тъй като не могли да си го поделят доброволно процесния имот, за него възниквал правен интерес да се обърне към съда и след като докаже изложеното да допусне съдебна делба при равни квоти.

       ОТВЕТНИЦАТА И.Г.Я. – Г., заявява че не оспорва исковата молба.

       ОТВЕТНИЦАТА С.Д.Г., не взема становище по предявения иск.

       От събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

       Представени са като доказателства заверени преписи от Договор за продажба на недвижим имот по реда на Наредбата за държавните имоти от .... г. и Схема № .... г., от които се установява че общия наследодател на страните Д. Б. Г. е бил собственик на недвижим имот: АПАРТАМЕНТ в гр. П., ул. „С.” №.., бл. .., вх.., ет.., ап...

      Представено е Удостоверение за наследници на Д. Б. Г., от което се установява, че същия след смъртта си е оставил като законни наследници своята съпруга и двете им деца.

                   Останалите представени доказателства не променят направените изводи.

                   Въз основа на така установената и възприета фактическа обстановка съдът, изграждайки вътрешното си убеждение, прави следните изводи от правна страна:

                   По отношение на иска за делба:

                    Правото на делба е потестативно субективно право, което съгласно член 34 от ЗС може винаги да се упражни, освен ако закона разпорежда друго. В случая делбата се води между съсобственици, като съсобствеността е възникнала въз основа на наследяване.

        С оглед представените писмени доказателства съдът намира за доказано, че страните по делото са наследници по закон на общия наследодател Д. Б. Г., б.ж. на гр. П., починал на... г. Същите като негови съпруга - И.Г.Я. – Г. и деца -  Б.Д. Г. и С.Д.Г., на основание чл.5 и чл.9 от ЗН, са наследили по 1/3 идеални части от процесния недвижим имот: АПАРТАМЕНТ в гр. П., ул. „С.” №.., бл. .., вх.., ет.., ап.., който се намира в сграда №.. в поземлен имот с идентификатор 56784.531.4614, с площ от 64 кв.м., с прилежащи части: избено помещение 29 - 9,88 кв.м, и 2,763% ид.ч. от общите части на сградата, при съседи самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.531.4614.2.7, под обекта - 56784.531.4614.2.6., над обекта – няма.

                    Мотивиран от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

        ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Б.Д. Г. ЕГН **********, чрез а. Т.И.Ц. съдебен адрес: ***, Д.Л., к. №.., от една страна и И.Г.Я. - Г. ЕГН ********** и С.Д.Г. ЕГН **********, и двете с адрес: *** /С. Д.Я./, от друга, на съсобствен недвижим имот: АПАРТАМЕНТ в гр. П., ул. „С.” №.., бл. .., вх.., ет.., ап.., който се намира в сграда №.. в поземлен имот с идентификатор 56784.531.4614, с площ от 64 кв.м., с прилежащи части: избено помещение 29 - 9,88 кв.м, и 2,763% ид.ч. от общите части на сградата, при съседи самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.531.4614.2.7, под обекта - 56784.531.4614.2.6., над обекта – няма, ПРИ КВОТИ: по 1/3(една трета) идеални части за Б.Д. Г., И.Г.Я. – Г. и С.Д.Г..

       РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните пред Окръжен съд – Пловдив, в двуседмичен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

      

 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева- Гургова

 

Вярно с оригинала

ЕЛ