Гражданско дело 8008/2016 - Определение - 03-10-2016

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                             Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            VІІІ гр. състав                                 

 

На трети октомври                                                      2016 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                            Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

 

Секретар: Вера Тодорова

 

Сложи за разглеждане, докладваното от съдията

Гражданско дело номер 8008 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 10:00 часа се явиха

 

След изпълнение на процедурата по чл. 142, ал. 1 ГПК.

 

Ищцовото дружество, „Айгер Инженеринг” ООД, редовно призовано, не изпраща представител.

За ответникът, А.П., редовно призован, се явява адв. К..

 

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА  ХОД  НА  ДЕЛОТО

 

Постъпила е писмена молба от адв. *** в качеството и на пълномощник на ищцовото дружество, с приложено към исковата молба пълномощно, която заявява от името на доверителя си, че оттегля изцяло подадената искова молба, въз основа на която е образувано производството по делото. Моли съда, ако присъди разноските в полза на ответника, да бъде намалено възнаграждението на пълномощника на ответника поради възражения за прекомерност.

Адв. ***: Моля да присъдете направените разноски по адвокатското възнаграждение в пълен размер.

С оглед направеното оттегляне на исковата молба и изявлението на пълномощника на ответника, съдът намира, че следва да се прекрати производството по делото, а във връзка с това и да бъде обезсилена издадената заповед за изпълнение по частно гражданско дело № 4321/2016г., както и да бъдат заплатени в пълен размер направените от ответника в производството по делото разноски за възнаграждение на пълномощника, като съразмерни на фактическата и правна сложност на делото, поради което и възраженията на пълномощника на ищеца ще следва да се оставят без уважение.

Ето защо на основание чл. 232 и чл. 78, ал. 4 от ГПК и чл. 415, ал. 2 ГПК

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените към исковата молба писмени доказателства.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 8008/2016 по описа на ПРС, VІІІ гр. с.,

ОБЕЗСИЛВА заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 2210 / 05.04.2016г., издадена по ч гр. д . № 4321/2016г., по описа на ПРС, VІІІ гр. с.

ОСЪЖДА „Айгер Инженеринг” ООД - гр. Пловдив, с посочените в исковата молба ЕИК, седалище и адрес на управление, съдебен адрес, законен  представител и пълномощник, да заплати на А.Д.П. с ЕГН **********,*** – ***, офис ***, адв. ***. направените разноски за производството по делото в размер на 900 лв.

ОСТАВЯ без уважение направените от ищеца възражения за прекомерност на заплатеното от ответника на пълномощника му адвокатско възнаграждение.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок за ищеца от съобщаването му, а за ответника - от днес.

ДА СЕ ВЪРНЕ на състава частно гражданско дело № 4321/2016 по описа на ПРС, VІІІ граждански състав, след влизане в сила на настоящото определение, заедно със заверен препис от определението.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10:09 часа.

 

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                                                                        СЕКРЕТАР:/п/       

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ВТ