Гражданско дело 7999/2016 - Решение - 31-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е №

Р Е Ш Е Н И Е  № 3237

 

31.10.2016 година, град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                                         VІ граждански състав, на двадесет и шести октомври през две хиляди и шестнадесета година,

в открито съдебно заседание, в следния състав:

 

                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

При секретаря ПЕТЯ КАРАБИБЕРОВА,

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 7999 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по иск с правно основание чл.422, ал.1, във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК.

В исковата молба ищецът “ЕВН България Топлофикация” ЕАД с ЕИК: 115016602, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Христо Г. Данов” № 37, твърди, че ответникът И.К.К. с ЕГН: **********, с адрес: ***, му дължи сумата 952,09 лева - главница, представляваща стойността на доставената топлинна енергия за периода 01.11.2012 г. – 30.04.2015 г. за обект на потребление – апартамента на адреса на ответника, сумата 128,88 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода 01.09.2013 г. – 09.02.2016 г., законната лихва върху главницата, считано от 10.03.2016 година до окончателното й заплащане, за които суми е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по частно гр. дело № 2947/ 2016 г. по описа на ПРС, І бр. състав.

Ищецът твърди, че с ответника са в облигационни правоотношения, произтичащи от разпоредбите на Закона за енергетиката, като ищецът, в качеството му на единственото енергийно предприятие за производство и пренос на топлинна енергия на територията на град Пловдив, доставяло на ответника, в качеството му на потребител на топлинна енергия – собственик на обект на потребление, топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване за посочения обект. Съгласно чл.34, ал.1 от Общите условия за продажба на топлинна енергия на потребителите, ответникът бил длъжен да заплаща месечни дължими суми за доставената й топлинна енергия в 30 – дневен срок, след изтичане на периода, за който се отнасят. Поради неизпълнение на това задължение, ответникът дължал и обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата от деня на забавата, на основание чл.35, ал.1 от Общите условия.

Ищецът подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК срещу ответника, по което било образувано частно гр. дело № 2947/ 2016 г. по описа на ПРС, І бр. състав и била издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК. Тъй като в двуседмичния срок по чл.414, ал.1 от ГПК ответникът /длъжникът/ възразил срещу вземането по заповедта, то ищецът /заявителят/ иска от съда да признае за установено по отношение на ответника, дължимостта на сумите, за които е издадена заповедта по чл.410 от ГПК.

            Ответникът изцяло признава иска – по основание и по размер.

В съдебно заседание ищецът, чрез упълномощен процесуален представител, заявява, че е получил в хода на процеса дължимите от ответника суми, така че вземането му по заповедта по чл.410 от ГПК е изцяло погасено. Заявява също, че не претендира разноски

Съдът, като взе предвид становищата на страните и прецени събраните по делото дакозателства, намира, че предявеният иск следва да бъде отхвърлен. Безспорно и категорично  се установи недължимост на вземането по издадената срещу ответника в полза на ищеца Заповед по чл.410 от ГПК.

         Разноски не се претендират от страните, поради което не следва да се присъждат такива.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ иска на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, с ЕИК: 115016602, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Христо Г. Данов” № 37, срещу И.К.К. с ЕГН: **********, с адрес: ***, за признаване за установено, че последният му дължи сумата 952,09 лева - главница, представляваща стойността на доставената топлинна енергия за периода 01.11.2012 г. – 30.04.2015 г. за обект на потребление – апартамента на адреса на ответника, сумата 128,88 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода 01.09.2013 г. – 09.02.2016 г., законната лихва върху главницата, считано от 10.03.2016 година до окончателното й заплащане, за които суми е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по частно гр. дело № 2947/ 2016 г. по описа на ПРС, І бр. състав.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п/

 

            Вярно с оригинала!

            Секретар: П. К.