Гражданско дело 7886/2016 - Решение - 25-10-2016

Решение по Гражданско дело 7886/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  3158                       25 10 2016 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На  06 10 2016година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 7886 по описа за 2016 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

*********************************************************************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Н.В.Б. ЕГН **********  И Е.М.Б. ЕГН **********  , сключен  на ********   година в гр. П., област П.,  за което е съставен Акт за граждански брак № ***/******** година  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община П., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

[.Упражняване на родителските права

1.Съпрузите декларират,че имат родено дете, а именно: К. Н. Б. с ЕГН**********

1.1 .Родителските права по отношение на роденото от брака дете- К. Н. Б. с ЕГН**********, ще се упражняват от майката Е.М.Б. с ЕГН:**********,като се определя местоживеене на детето при майката .

2.Съпрузите се съгласяват бащата Н.В.Б. с ЕГН:**********,да заплаща на малолетния им К. Н. Б. с ЕГН**********,чрез майката Е.М.Б., с ЕГН:**********,в качеството й на законен представител на същия, месечна издръжка в размер на 105(сто и пет ) лева, платими до 20(двадесето) число на текущия месец , начиная от датата на влизане в сила на съдебното решение ,до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването и ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

3.Съпрузите определят режим за осъществяване на личните отношения на бащата Н.В.Б. с ЕГН:**********, с детето К. Н. Б. с ЕГН**********,както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота, до 17.00 часа в неделя, с преспиване, както и един месец през лятото ,като това не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

 

 

11 .Лични отношения между съпрузите

2.Издръжка между съпрузите не се дължи.

3.След прекратяване на брака съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име К.

4.Съпрузите декларират ,че по време на брака не са придобили недвижимо имущество

5.Ползваното до фактическата раздяла семейно жилище,собственост на трети лица, находящо се в гр.П., ул."*******" **, собственост на трети лица ,се предоставя за ползване на съпругата Е.М.Б. с ЕГН:********.

 

6. Страните доброволно са поделили придобитите по време на брака движими вещи и нямат претенции един към друг.

7.Съпрузите се договарят,че ако някой от двамата е страна по облигационен договор,сключен преди датата на споразумението или ако от тях сключи

такъв/договор/след подписването на това споразумение,или ако някой от съпрузите е издавал/респ.подписвал/документ, по силата на който е поел задължение,съпругът подписал съответния договор /документ/, остава задължен лично по него.

8.Съпрузите нямат набирани парични влогове при съвместни усилия и принос.Нямат претенции в този смисъл.

9.Страните  декларират,че не членуват в жилищно строителни кооперации /ЖСК/

10.     Разноските по развода ще се поемат от съпрузите, така както са направени от
всеки един от тях.

С постигнатото споразумение по пунктовете,описани по горе страните напълно и окончателно уреждат всичките си отношения,произтичащи от прекратяването на брака.

Настоящото споразумение съдържа две страници и е изготвено в три еднообразни екземпляра-един за Пловдивки Районен съд и по един за всяка от страните.

ОСЪЖДА  Н.В.Б. ЕГН **********,   да заплати по сметка на ВСС сумата от 95,60 лв. / деветдесет и пет лева  и шестдесет стотинки/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Е.М.Б. ЕГН **********, да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. /двадесет лева /, представляваща държавна такса за настоящото производство

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.