Гражданско дело 7769/2016 - Определение - 17-10-2016

Определение по Гражданско дело 7769/2016г.

П Р О Т О К О Л

 

Година 2016                                                               Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                         ІV брачен състав

На седемнадесети октомври                                   Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

                                              

Секретар: София Чаушева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Костадинова

Гражданско дело номер 7769 по описа за 2016 година

На поименното повикване в 10:02 часа се явиха:  

 

**************************************************************

Съдът намира, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на малолетното им дете, поради което и същата следва да бъде одобрена.

С оглед изчерпване предмета на делото производството по същото следва да бъде прекратено, ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба според която:

ОСЪЖДА бащата И.Й.М., ЕГН: ********** да заплаща на своето малолетно дете Й.И.М., ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител С.О.К., ЕГН: **********, месечна издръжка в размер на  130 лв. /сто и тридесет лева/, начиная от 01.10.2016 година, до настъпване на причина за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане.

 

 

Страните се съгласяват, че издръжка за минал период от време не се дължи.

Разноските остават за всяка от страните така, както са направени.

 

ОСЪЖДА И.Й.М., ЕГН: ********** да заплати  по сметка на ПРС сумата от 93,60 лв. /деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/ - държавна такса,  начислена върху определената издръжка.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело  № 7769/2016г. по описа на ПРС, ІV брачен състав.

 

Определението в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 10:22 часа.

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

        

                                                            СЕКРЕТАР: /п./ София Чаушева

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.