Гражданско дело 7409/2016 - Решение - 25-10-2016

Решение по Гражданско дело 7409/2016г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер   3139                         Година  2016                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                      V граждански състав

На двадесет и пети октомври            две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание на седемнадесети октомври 2016г.в следния състав:

 

Председател:ДАРИНА МАТЕЕВА

Секретар: Величка Грабчева

като разгледа докладваното от съдията

дело номер  7409 по описа за  2016 година

 

Предявен е иск по чл. 415, ал. 1, вр. чл. 422 от ГПК от „АМС - Специализиран медицински сервиз” ООД , ЕИК 200622342, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Дж. Вашингтон” № 1, комплекс Пентагон, вх. В, ет. 3, ап. 13, представлявано от Т. М. Я. – управител, чрез адв. И.С., съдебен адрес: *** против „Многопрофилна болница за активно лечение „Пловдив” ЕАД, ЕИК 115532049, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. България № 234, представлявано от Г. Й. – изпълнителен директор.

         Ищецът иска да бъде установено по отношение на ответника, че същият му дължи следните суми: сумата от 1102,80 лв., представялваща стойност на извършени услуги по поддръжка и ремонт на медицинска техника, заявени на 25.02.2015 г. и за което е издадена ф-ра № 345/27.02.2015г., ведно със законната лихва, считано от 10.12.2015 г. до изплащане на вземането.

Направено е искане за присъждане на разноски по ч.гр.д.№ 16517/2015г.,ІІІ гр.с.,ПРС,а именно сумата от 75,64 лв. разноски за внесена ДТ и сумата от 350 лв. платено адвокатско възнаграждение.

Претендират се разноски и по настоящото дело.

Ответникът не е взел становище по предявения иск и не е ангажирала доказателства в преклузивния срок по чл.131 от ГПК.

         Пловдивски районен съд, V граждански състав, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и  в тяхната съвкупност намери за установено следното:

Пълномощникът на ищеца е формулирал искане по чл. 238, ал. 1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника в проведеното съдебно заседание на 17.10.2016г.

Съдът намира,че това искане следва да бъде уважено, тъй като са налице предпоставките за това.

На първо място ответникът в предоставения по чл. 131 ГПК срок за отговор на исковата молба, не е представил такъв. Не се е явил в съдебно заседание, за което е бил редовно призован, не е изпратил представител. Не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

На второ място налице е искане от ищцовата страна за постановяване на неприсъствено решение.

На трето място – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание – тази информация се съдържа в текста на съобщението до ответника .

И на последно място - налице е и предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 ГПК – с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани в с.з. от ищцовата доказателства искът е вероятно основателен.

Ето защо исковете следва да бъдат уважени, без решението да се мотивира по същество.

            На основание чл. 78, ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените по делото разноски ,които са 25 лева за заплатена държавна такса по делото и 300 лева заплатен адвокатски хонорар.

Съгласно т.10 от Тълкувателно решение №4/2013г. от 18.06.2014г. на ОСГК – ВКС, съдът, който разглежда иска, предявен по реда на чл.422 респ. чл.415 ал.1 от ГПК, следва да се произнесе за дължимостта на разноските, направени и в заповедното производство, като съобразно изхода на спора разпредели отговорността за разноските както в исковото, така и в заповедното производство.Ето защо в настоящото производство ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца и разноските,направени по ч.гр.д.№ 16 517/15г.,ІІІ гр.с.,ПРС, в размер на 75,64 лв. – държавна такса и 350 лв. - юрисконсултско възнаграждение

 По мотивите  Пловдивски районен съд, V граждански състав

                  

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Многопрофилна болница за активно лечение „Пловдив” ЕАД, ЕИК 115532049, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. България № 234, представлявано от Г. Й. – изпълнителен директор,че дължи на „АМС - Специализиран медицински сервиз” ООД , ЕИК 200622342, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Дж. Вашингтон” № 1, комплекс Пентагон, вх. В, ет. 3, ап. 13, представлявано от Т. М. Я. – управител, чрез адв. И.С., съдебен адрес: *** следните суми: сумата от 1102,80 лв., представялваща стойност на извършени услуги по поддръжка и ремонт на медицинска техника, заявени на 25.02.2015 г. и за което е издадена ф-ра № 345/27.02.2015г., ведно със законната лихва, считано от 10.12.2015 г. до изплащане на вземането.

ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение „Пловдив” ЕАД, ЕИК 115532049, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. България № 234, представлявано от Г. Й. – изпълнителен директор да заплати на „АМС - Специализиран медицински сервиз” ООД , ЕИК 200622342, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Дж. Вашингтон” № 1, комплекс Пентагон, вх. В, ет. 3, ап. 13, представлявано от Т. М. Я. – управител, чрез адв. И.С., съдебен адрес: *** сумата в размер на 325 лева разноски по настоящото дело и сумата в общ размер от 425,64 лева разноски разноски по ч.гр.д.№ .№ 16 517/15г.,ІІІ гр.с.,ПРС.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Същото следва да се връчи на страните.

Ответникът разполага със защита срещу решението, съобразно чл. 240 ГПК.

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!ВГ