Гражданско дело 740/2016 - Решение - 20-05-2016

Решение по Гражданско дело 740/2016г.

                                  

                                    Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  Номер  1701                       20.05.2016г.                Град ПЛОВДИВ

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    Пловдивски Районен съд                                        ХХ-ти граждански състав

    На двадесет и седми април                                                         2016 Година

     В публично заседание в следния състав:

                                                

                                                        Председател: :  ЗОЯ БОГДАНОВА

       при секретаря  Каменка Кяйчева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело №740 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството е  образувано по предявени от „Триада Маркет Ен Дистри бюшън“ АД ЕИК130530678 със съд. адрес *** адв.К. Т. против „Стелт-ЕС“ООД ЕИК115039241 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.“Пещерско шосе“№136 обективно съединени искове с правно осн чл.327 от ТЗ.

Ищецът твърди, че ответникът не е изпълнил договорното си задължение да му заплати стойността на доставени стоки по сключени между страните на 05.01.2010г. договор за покупко продажба на стоки, допълнен с Анекс 1 от същата дата, общо в размер на 11789.36лв. с вкл. ДДС за което са издадени фактури както следва:

номер

дата

стойност

падеж

плащане

салдо

за къс.

1

0002049755

25.08.2010

139.49

01.09.2010

 

139.49лв.

1890

2

3002057984

17.01.2011

470.27

24.01.2011

 

470.27лв.

1745

3

0002058988

28.01.2011

900.55

04.02.2011

 

900.55лв.

1734

4

0002060142

03.03.2011

309.30

10.03.2011

 

309.30лв.

1700

5

**********

16.03.2011

89.39

23.03.2011

 

89.39лв.

1687

6

0002060817

16.03.2011

160.31

23.03.2011

 

160.31лв.

1687

7

0002060949

17.03.2011

242.10

24.03.2011

 

242.10лв.

1686

8

0002061385

23.03.2011

31.81

30.03.2011

 

31.81лв.

1680

9

0002061386

23.03.2011

36.53

30.03.2011

 

36.53лв.

1680

10

**********

23.03.2011

192.85

30.03.2011

 

192.85лв.

1680

11

**********

24.03.2011

131.45

31.03.2011

 

131.45лв.

1679

12

0002061753

30.03.2011

13.47

06.04.2011

 

13.47лв.

1673

13

0002061754

30.03.2011

33.32

06.04.2011

 

33.32лв.

1673

14

0002061755

30.03.2011

132.67

06.04.2011

 

132.67лв.

1673

15

0002061892

31.03.2011

645.38

07.04.2011

 

645.38лв.

1672

16

0002061904

31.03.2011

47.26

07.04.2011

 

47.26лв.

1672

17

0002061905

31.03.2011

63.50

07.04.2011

 

63.50лв.

1672

18

0002061906

31.03.2011

538.72

07.04.2011

 

538.72лв.

1672

19

0002062159

04.04.2011

-8.80

 

 

-8.80лв.

 

20

**********

06.04.2011

92.90

13.04.2011

 

92.90лв.

1666

21

0002062229

06.04.2011

28.34

13.04.2011

 

28.34лв.

1666

22

0002062230

06.04.2011

56.38

13.04.2011

 

56.38лв.

1666

23

0002062305

06.04.2011

85.51

13.04.2011

 

85.51лв.

1666

24

0002062400

06.04.2011

-8.27

 

 

-8.27лв.

 

25

0002062345

07.04.2011

171.54

14.04.2011

 

171.54лв.

1665

26

0002062905

13.04.2011

567.09

20.04.2011

 

567.09лв.

1659

27

**********

13.04.2011

37.48

20.04.2011

 

37.48лв.

1659

28

0002062907

13.04.2011

80.32

20.04.2011

 

80.32лв.

1659

29

0002062958

14.04.2011

182.24

21.04.2011

 

182.24лв.

1658

30

0002063004

14.04.2011

-107.01

 

 

-107.01лв.

 

31

0002063211

20.04.2011

33.41

27.04.2011

 

33.41лв.

1652

32

0002063215

20.04.2011

287.61

27.04.2011

 

287.61лв.

1652

33

0002063579

27.04.2011

234.33

04.05.2011

 

234.33лв.

1645

34

0002063580

27.04.2011

81.71

04.05.2011

 

81.71лв.

1645

35

0002063581

27.04.2011

43.15

04.05.2011

 

43.15лв.

1645

36

0002063575

28.04.2011

330.30

05.05.2011

 

330.30лв.

1644

37

**********

04.05.2011

270.42

11.05.2011

 

270.42лв.

1638

38

0002064227

11.05.2011

17.81

18.05.2011

 

17.81лв.

1631

39

0002064228

11.05.2011

33.68

18.05.2011

 

33.68лв.

1631

40

0002064229

11.05.2011

261.36

18.05.2011

 

261.36лв.

1631

41

0002064778

18.05.2011

190.79

25.05.2011

 

190.79лв.

1624

42

0002064779

18.05.2011

38.65

25.05.2011

 

38.65лв.

1624

43

0002064780

18.05.2011

24.80

25.05.2011

 

24.80лв.

1624

44

0002066011

08.06.2011

341.13

15.06.2011

 

341.13лв.

1603

45

**********

08.06.2011

24.28

15.06.2011

 

24.28лв.

1603

46

0002066018

08.06.2011

95.01

15.06.2011

 

95.01лв.

1603

47

0002066116

08.06.2011

218.23

15.06.2011

 

218.23лв.

1603

48

**********

08.06.2011

-9.22

 

 

-9.22лв.

 

49

0002066592

15.06.2011

74.14

22.06.2011

 

74.14лв.

1596

50

0002066593

15.06.2011

59.68

22.06.2011

 

59.68лв.

1596

51

0002066594

15.06.2011

578.71

22.06.2011

 

578.71лв.

1596

52

0002066798

16.06.2011

-50.12

 

 

-50.12лв.

 

53

0002067109

22.06.2011

33.38

29.06.2011

 

33.38лв.

1589

54

0002067110

22.06.2011

58.05

29.06.2011

 

58.05лв.

1589

55

0002067112

22.06.2011

448.39

29.06.2011

 

448.39лв.

1589

56

0002067571

29.06.2011

15.46

06.07.2011

 

15.46лв.

1582

57

0002067574

29.06.2011

71.27

06.07.2011

 

71.27лв.

1582

58

0002067576

29.06.2011

383.55

06.07.2011

 

383.55лв.

1582

59

**********

29.06.2011

-14.51

 

 

-14.51лв.

 

60

0002067747

30.06.2011

-18.39

 

 

-18.39лв.

 

61

0002802182

21.10.2011

828.40

28.10.2011

 

828.40лв.

1468

62

0002802366

10.11.2011

402.35

10.11.2011

 

402.35лв.

1455

63

00

02802482

23.11.2011

370.95

23.11.2011

 

370.95лв.

1442

64

00

02802585

05.12.2011

674.51

04.01.2012

 

674.51лв.

1400

 

 

 

 

 

 

 

те фактури стокови разписки, подписани от
представителите на ответника, се установява изпълнението на доставката на описаните, както във
фактурите, така и в стоковите разписки стоки. Видно от посочените стокови разписки, приложени
към настоящата искова молба, се установява и факта, че доставените на "СТЕЛТ - ЕС" ООД стоки
отговарящи на изискванията на дружеството ответник относно, качество и количество, предвид което
същия не е направил възражение /рекламация/ съобразно изискванията на чл. 17 от договора за
покупкко-продажба. В този смисъл и в съответствие с изискванията на чл. 6, във връзка с чл. 7 от
Договора, връзка с т. 6 от Анекс 1, ответника е следвало да изплати на ищеца задълженията по
издадените фактури.

Твърди, че е изпълнил задължението си по договора, като е доставил стоките на ответника, описани по фактури и стокови разписки, които били приети от ответника без възражение.Твърди, че въпреки поетото с договора задължение ответникът не му заплатил стойността на доставените стоки в уговорения срок от 30 дни,считано от датата на извършените доставки. На 26.06.2012г. било сключено Споразумение за изплащане на натрупаните до посочената дата задължения на ответника, което последния отново не изпълнил. Въз основа на изложеното, от съда се иска да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищеца сумата от общо 11789.36лв. представляваща стойността на доставени стоки по гореописаните 64 бр. фактури, ведно със законната лихва върху глав ницата считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане.Претендира разноски

Ответникът не е депозирал писмен отговор в срока по чл. 131 от ГПК и не взема становище по така предявения иск.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност във връзка със становищата на страните, намира за установено следното:

          В проведеното на 27.04.2016г съдебно заседание процесуалният представител на ищцовото дружество е направил искане по чл. 238 от ГПК за постановяване на непри съствено решение срещу ответника.

Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение за осно вателно.

На първо място- ответникът в предоставения по чл.131 от ГПК срок за отговор на исковата молба, не е представил такъв. Не се е явил или изпратил представител в съдебно заседание, за което е бил редовно уведомен. Не е направил искане за разглеж дане на делото в негово отсъствие.

На второ място,налице е искане на ищцовата страна за постановяване на не присъствено решение.

На трето място – на страните са указани последиците от неспазването на срокове за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание – тази информация се съдържа в съобщение и призовка до ответника на л.157 и 170  от делото.

И на последно място – налице е предпоставката на чл. 239 ал.1 т.2 от ГПК – с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани от ищцовата страна доказателства исковете са вероятно основателни.

 Ето защо предявените искове следва да бъдат уважени, без решението да се мотивира по същество.

 На осн. чл. 78 ал. 1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските направени в настоящото производство, констатирани в  размер на 1436,04 лв съгласно представен списък.

          Мотивиран от горното , Съдът

Р   Е   Ш   И

         ОСЪЖДА „Стелт-ЕС“ООД ЕИК115039241 със седалище и адрес на уп равление гр.Плов див ул.“Пещерско шосе“№136  да заплати на „Триада Маркет Ен Дистри бюшън“ АД ЕИК130530678 със съд. адрес *** адв.К. Т. сумата от общо 11 789.36лв. с вкл. ДДС пред ставляваща стойността на доставени стоки по сключен между страните на 05.01.2010г. договор за покупко-продажба на стоки, допълнен с Анекс 1 от същата дата, за което са издадени фактури, както следва:

номер

дата

стойност

падеж

плащане

салдо

за къс.

1

0002049755

25.08.2010

139.49

01.09.2010

 

139.49лв.

1890

2

3002057984

17.01.2011

470.27

24.01.2011

 

470.27лв.

1745

3

0002058988

28.01.2011

900.55

04.02.2011

 

900.55лв.

1734

4

0002060142

03.03.2011

309.30

10.03.2011

 

309.30лв.

1700

5

**********

16.03.2011

89.39

23.03.2011

 

89.39лв.

1687

6

0002060817

16.03.2011

160.31

23.03.2011

 

160.31лв.

1687

7

0002060949

17.03.2011

242.10

24.03.2011

 

242.10лв.

1686

8

0002061385

23.03.2011

31.81

30.03.2011

 

31.81лв.

1680

9

0002061386

23.03.2011

36.53

30.03.2011

 

36.53лв.

1680

10

**********

23.03.2011

192.85

30.03.2011

 

192.85лв.

1680

11

**********

24.03.2011

131.45

31.03.2011

 

131.45лв.

1679

12

0002061753

30.03.2011

13.47

06.04.2011

 

13.47лв.

1673

13

0002061754

30.03.2011

33.32

06.04.2011

 

33.32лв.

1673

14

0002061755

30.03.2011

132.67

06.04.2011

 

132.67лв.

1673

15

0002061892

31.03.2011

645.38

07.04.2011

 

645.38лв.

1672

16

0002061904

31.03.2011

47.26

07.04.2011

 

47.26лв.

1672

17

0002061905

31.03.2011

63.50

07.04.2011

 

63.50лв.

1672

18

0002061906

31.03.2011

538.72

07.04.2011

 

538.72лв.

1672

19

0002062159

04.04.2011

-8.80

 

 

-8.80лв.

 

20

**********

06.04.2011

92.90

13.04.2011

 

92.90лв.

1666

21

0002062229

06.04.2011

28.34

13.04.2011

 

28.34лв.

1666

22

0002062230

06.04.2011

56.38

13.04.2011

 

56.38лв.

1666

23

0002062305

06.04.2011

85.51

13.04.2011

 

85.51лв.

1666

24

0002062400

06.04.2011

-8.27

 

 

-8.27лв.

 

25

0002062345

07.04.2011

171.54

14.04.2011

 

171.54лв.

1665

26

0002062905

13.04.2011

567.09

20.04.2011

 

567.09лв.

1659

27

**********

13.04.2011

37.48

20.04.2011

 

37.48лв.

1659

28

0002062907

13.04.2011

80.32

20.04.2011

 

80.32лв.

1659

29

0002062958

14.04.2011

182.24

21.04.2011

 

182.24лв.

1658

30

0002063004

14.04.2011

-107.01

 

 

-107.01лв.

 

31

0002063211

20.04.2011

33.41

27.04.2011

 

33.41лв.

1652

32

0002063215

20.04.2011

287.61

27.04.2011

 

287.61лв.

1652

33

0002063579

27.04.2011

234.33

04.05.2011

 

234.33лв.

1645

34

0002063580

27.04.2011

81.71

04.05.2011

 

81.71лв.

1645

35

0002063581

27.04.2011

43.15

04.05.2011

 

43.15лв.

1645

36

0002063575

28.04.2011

330.30

05.05.2011

 

330.30лв.

1644

37

**********

04.05.2011

270.42

11.05.2011

 

270.42лв.

1638

38

0002064227

11.05.2011

17.81

18.05.2011

 

17.81лв.

1631

39

0002064228

11.05.2011

33.68

18.05.2011

 

33.68лв.

1631

40

0002064229

11.05.2011

261.36

18.05.2011

 

261.36лв.

1631

41

0002064778

18.05.2011

190.79

25.05.2011

 

190.79лв.

1624

42

0002064779

18.05.2011

38.65

25.05.2011

 

38.65лв.

1624

43

0002064780

18.05.2011

24.80

25.05.2011

 

24.80лв.

1624

44

0002066011

08.06.2011

341.13

15.06.2011

 

341.13лв.

1603

45

**********

08.06.2011

24.28

15.06.2011

 

24.28лв.

1603

46

0002066018

08.06.2011

95.01

15.06.2011

 

95.01лв.

1603

47

0002066116

08.06.2011

218.23

15.06.2011

 

218.23лв.

1603

48

**********

08.06.2011

-9.22

 

 

-9.22лв.

 

49

0002066592

15.06.2011

74.14

22.06.2011

 

74.14лв.

1596

50

0002066593

15.06.2011

59.68

22.06.2011

 

59.68лв.

1596

51

0002066594

15.06.2011

578.71

22.06.2011

 

578.71лв.

1596

52

0002066798

16.06.2011

-50.12

 

 

-50.12лв.

 

53

0002067109

22.06.2011

33.38

29.06.2011

 

33.38лв.

1589

54

0002067110

22.06.2011

58.05

29.06.2011

 

58.05лв.

1589

55

0002067112

22.06.2011

448.39

29.06.2011

 

448.39лв.

1589

56

0002067571

29.06.2011

15.46

06.07.2011

 

15.46лв.

1582

57

0002067574

29.06.2011

71.27

06.07.2011

 

71.27лв.

1582

58

0002067576

29.06.2011

383.55

06.07.2011

 

383.55лв.

1582

59

**********

29.06.2011

-14.51

 

 

-14.51лв.

 

60

0002067747

30.06.2011

-18.39

 

 

-18.39лв.

 

61

0002802182

21.10.2011

828.40

28.10.2011

 

828.40лв.

1468

62

0002802366

10.11.2011

402.35

10.11.2011

 

402.35лв.

1455

63

00

02802482

23.11.2011

370.95

23.11.2011

 

370.95лв.

1442

64

00

02802585

05.12.2011

674.51

04.01.2012

 

674.51лв.

1400

 

 

 

 

 

 

 

       ведно със законнта лихва върху главниците считано от 21.01.2016г до окон чателното им заплащане,както и  сумата от 1436,04 лв. разноски за производството

       Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

        Същото следва да се връчи на страните.

        Ответникът разполага със защита срещу решението, съобразно чл. 240 от ГПК.

 

 

                                                    Районен съдия: /п/ Зоя Богданова………………………..

                                                                                                                                  

 Вярно с оригинала: И.П.

 :