Гражданско дело 7392/2016 - Решение - 25-10-2016

Решение по Гражданско дело 7392/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   3157                         Година  2016                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                   VІІІ граждански състав

На 25.10                                                                                        Година 2016

В публично заседание на 18.10.2016 г. в следния състав:

                         

        Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

 

Секретар: МАЛИНА ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело номер 7392   по описа за   2016  година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по чл.310 и следващите от ГПК.

Обективно съединени искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 във връзка с чл.225, ал.1 от КТ. 

Ищцата А.Г.Ц. *** моли съдът да постанови решение, с което да признае за незаконна и като такава да отмени Заповед № 4/05.04.2016 г. на Директора на ответната страна, да я възстанови на предишната работа, както и да осъди ответната страна да й заплати обезщетение за времето на оставане на ищцата без работа поради уволнението – шест месеца, считано от 05.04.2016 г., в размер на 3 120 лева, заедно със законната лихва, по изложените в исковата молба съображения. Претендира разноски. Моли съдът да допусне предварително изпълнение на решението по отношение на претендираното обезщетение.

Ответникът Общинско предприятие „БКС“ – гр. Стамболийски оспорва обективно съединените искове и моли съдът да ги отхвърли като неоснователни и недоказани.

 Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед наведените доводи от страните, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от  събраните по делото писмени доказателства, се установява, че действително ищцата е работила по трудово правоотношение при ответника от 30.06.2011 г., последно на длъжност „***“. С връчено на ищцата на 04.04.2016 г. Предизвестие изх. № 35/31.03.2016 г. на *** на ответната страна, Ц. е била предизвестена, че след изтичане на 30-дневен срок трудовото й правоотношение ще бъде прекратено на основание чл.326, ал.2 във връзка с чл.328, ал.1, т.6 от КТ във връзка с промяна в изискванията за образование в длъжностната й характеристика и подадена от ищцата декларация, че не притежава такова, както и, че при неспазен срок на предизвестието ще й бъде изплатено обезщетение по чл.220, ал.1 от КТ, а на 07.04.2016 г. на ищцата е била връчена процесната Заповед, с която, считано от 05.04.2016 г. трудовото й правоотношение е било прекратено на основание чл.328, ал.1, т.6 от КТ във връзка с чл.326, ал.2 от КТ и Предизвестието – поради това, че ищцата не притежава необходимото образование и професионална квалификация за изпълняваната работа.

С оглед посочените в Предизвестието и Заповедта законови разпоредби и конкретно основание за прекратяване на трудовото правоотношение с А.Ц., съдът намира за неоснователни наведените от ищцата доводи, че реално трудовото й правоотношение било прекратено на основание чл.328, ал.1, т.11 от КТ, а оттук – доколкото ищцата е била трудоустроена, следвало – с оглед твърдяното от нея действително уволнително основание, преди уволнението й ответникът да поиска предварително разрешение от Инспекцията по труда и мнението на ТЕЛК.

Неоснователни, с оглед основанието за прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата, са и наведените от нея доводи за незаконосъобразност на уволнението поради неупражняване от ответника на правото му на подбор по чл.329, ал.1 от КТ – тъй като упражняването на това право е задължително само при прекратяване на трудови правоотношения поради закриване на част от предприятието, съкращаване в щата или намаляване на обема на работата.

От събраните по делото писмени доказателства се установява, че действително с връчената на ищцата на 04.04.2016 г. Длъжностна характеристика, утвърдена на 04.02.2016 г., за заеманата от Ц. длъжност е въведено изискването за завършено средно специално образование и правоспособност за *** – като ищцата не е ангажирала каквито и да е доказателства, от които да се установява, че притежава тези образование и професионална квалификация (същата – видно от представения заверен препис от дипломата й, е завършила СПТУ по плетачество).

При така установената фактическа обстановка, доколкото от събраните по делото доказателства не се установява, че ищцата притежава необходимото образование и професионална квалификация за изпълняваната от нея работа, съдът намира, че процесната Заповед се явява законосъобразна, а оттук - че обективно съединените искове се явяват неоснователни и недоказани и като такива следва да се отхвърлят.

Ответната страна не претендира присъждане на разноски и не е ангажирала доказателства за направени такива, поради което – независимо от изхода от спора, разноски в полза на ответника не следва да се присъждат.            Мотивиран от горното, съдът                                                                                                                  

Р   Е   Ш   И :

ОТХВЪРЛЯ предявените от А.Г.Ц., ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, адв. К.К., против Общинско предприятие „БКС“, ЕИК: 1152452801484, със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, Пловдивска обл., ул. „Мадара“ № 1А, представлявано от *** ***, обективно съединени искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 във връзка с чл.225, ал.1 от КТ - за признаването за незаконна и отмяната като такава на Заповед № 4/05.04.2016 г. на *** на ответната страна, възстановяване на ищцата на предишната й работа и осъждане на ответника да заплати на ищцата обезщетение за времето на оставане й без работа поради уволнението – шест месеца, считано от 05.04.2016 г., в размер на 3 120 лева, заедно със законната лихва, както и направените разноски за производството по делото, като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок, СЧИТАНО ОТ 01.11.2016 г.                               

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

                                                                             ПАВЕЛ ПАВЛОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ВТ