Гражданско дело 7213/2016 - Решение - 05-10-2016

Решение по Гражданско дело 7213/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 2928                                     Година 05.10.2016                           Град  ПЛОВДИВ

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        ХІІІ граждански състав

На двадесет и осми септември                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ  ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: Мария Христова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 7213 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

...................................................................................................................................................................................................................................

            Водим от горното  и на основание чл. 15, във вр. с чл.5, във вр. с чл.16 ал.1 от ЗЗДН, съдът

  

Р Е Ш И:

 

            ВЗЕМА на основание чл. 5 ал.1 т.1 и т.3 от ЗЗДН по отношение на Г.К.Б. ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв. К., следните мерки за защита:

ЗАДЪЛЖАВА И.К.Б. ***, да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/ или психическо насилие, по отношение  на Г.К.Б. ЕГН **********, с адрес: ***.

ЗАБРАНЯВА на И.К.Б. ***,  да приближава молителя Г.К.Б. ЕГН **********, жилището на молителя в гр. П..., ул.“С...“ №...., вх..., ап...., както и местата за социални контакти и отдих на молителя, за срок от осемнадесет месеца.

            УКАЗВА на извършителя на домашно насилие И.К.Б. ***,  че съгласно чл.21 ал.3 от ЗЗДН, при неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на Прокуратурата.

            ДА СЕ ИЗДАДЕ  заповед за защита, в която да се впише предупреждението по чл. 21 ал.2 от ЗЗДН.

            ДА СЕ ВРЪЧИ  решението и заповедта на страните и на  съответното РУП на МВР - Пловдив.

            ОСЪЖДА И.К.Б. ***, да заплати глоба в размер на 500(петстотин) лева по сметка на ПРС, в полза на бюджета на съдебната власт.

            ОСЪЖДА И.К.Б. ***,  да заплати по сметка на ПРС в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 25(двадесет и пет) лева.

            ОСЪЖДА И.К.Б. ***, да заплати на Г.К.Б. ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв. К., направени по делото разноски в размер на 400,00(четиристотин) лева за възнаграждение на един адвокат.

            РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчване на съобщението до страните.

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

            Вярно с оригинала.

            М.Х.