Гражданско дело 7196/2016 - Решение - 24-10-2016

Решение по Гражданско дело 7196/2016г.

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер        3123/                 24.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На двадесет и четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на пети октомври две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

                                                    Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  7196                                                 по описа за   2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

...........................................................................................................................

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С.Й.И., ЕГН **********, с адрес: *** и Н.Й.И., ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на ***г. в *** с Акт за граждански брак № ***/***г. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ родителските права върху роденото от брака дете Ц. С. И., ЕГН ********** на майката Н.Й.И., ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения на детето Ц. С. И., ЕГН ********** с бащата С.Й.И., ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета неделя от месеца от 10.00 часа до 18.00 часа, както и 15 дни през лятото, които не съвпадат с времето, през което майката ще ползва годишния си отпуск.

ОСЪЖДА бащата С.Й.И., ЕГН **********, да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете Ц. С. И., ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител Н.Й.И., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/  считано от 01.11.2016г. до възникване на причини, обуславящи друг размер на издръжката или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. Издръжката ще се заплаща с пощенски записи или по посочена от майката банкова сметка ***-то число на месеца и се отнася за същия месец.

ПОСТАНОВЯВА съпругата Н.Й.И., ЕГН ********** след прекратяване на брака да запази брачното фамилно име: И..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в  *** на Н.Й.И., ЕГН ********** безвъзмездно докато упражнява родителските права спрямо детето Ц. С. И..

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.Й.И., ЕГН ********** придобития по време на брака лек автомобил „Опел астра",  рег.№ ***, рама № ***, цвят „светлосив".

След развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

След развода страните остават съсобственици при равни квоти на придобитите със съвместен принос по време на брака им движими и недвижими вещи.

Към деня на подписване на споразумението по чл.51 СК страните нямат теглени и неизплатени кредити, които да са послужили за нужди на семейството, а ако някой от съпрузите е теглил такъв, то задължен по него след развода остава единствен той, до пълното му погасяване, без правото да ангажира по какъвто и да е начин отговорността на другия съпруг.

Всяка от страните е единствен собственик и разпоредител с паричните средства по банковите сметка и влогове, на които е титуляр.

ОСЪЖДА Н.Й.И., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лв. /десет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА С.Й.И., ЕГН **********,  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 104,40 лв. /сто и четири лева и четиридесет стотинки/, представляващи дължими държавни такси, както и да заплати по сметка на О. П. местен данък в размер на 5,00 лв. /пет лева/.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

 

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.