Гражданско дело 6923/2016 - Решение - 28-10-2016

Решение по Гражданско дело 6923/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  3209                                           Година 28.10.2016                       Град  ПЛОВДИВ

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        XIII граждански състав

На седми юли                                                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИЯ  ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

Секретар: Мария Христова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 6923 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по иск с правно основание член 213 от Кодекса за застраховането/отм/ вр. с § 22 от Преходните и заключителни разпоредби на КЗ от 01.01.2016 г.

Ищецът ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. Позитано № 5, представлявано от Р... Я... и ...Р..., чрез пълномощника адв. Е.... Т..., с исковата си молба иска от съда да осъди ответника АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ЕИК 000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония" № 3, чрез ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ, БУЛСТАТ 0006950890255, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 22, да им заплати сумата от 470,80 лева - главница, заедно със законната лихва върху нея, от датата на подаване на настоящия иск до окончателното й изплащане. Претендира и направените съдебно-деловодни разноски.

Ищецът твърди, че на ..., при движение по републикански път ІІІ-866, посока К..., в района на 106+50° км., т.а. марка - влекач .., с per. № ... с полуремарке марка „К... с per. № ..., управляван от П... П...Г. е преминал през необозначени и необезопасени дупки на пътното платно, в резултат на което са настъпили материални щети по полуремаркето. Твърди, че произшествието е било посетено на място от длъжностно лице, което в рамките на своята компетентност съставило Протокол за ПТП № .........година, съгласно който на ... година, при движение по републикански път 111-866, посока К... в прав участък от пътя, т.а. марка „..." с полуремарке марка „" с per. № ..., е преминал през необозначен участък с нарушена цялост на пътната покривка, образувана от дупки, в резултат на което са настъпили деформации по полуремаркето. Твърди, че при настъпване на произшествието увреденото полуремарке е имало имуществена застраховка „К... С..." в ЗАД „Б... В... И... Г..." АД, сключена на година, със ЗП № ......... и срок на покритие от ... В тази връзка на ...година, в ЗАД „Булстрад В.И.Г." АД, постъпило заявление за изплащане на застрахователно обезщетение от „П..." ООД, собственик на увреденото полуремарке. Твърди ,че на основание подаденото заявление в застрахователното дружество била образувана щета, а негов служител  извършил оглед на полуремаркето, при който констатирал увреждане от .. степен на гума задна заден мост ... мишлен и гума предна дясна среден мост ..... б.... Съгласно заключение на експерт и оценител от застрахователното дружество, необходимата сумата за възстановяване на щетите по полуремаркето била в размер на 470,80 лева, от която: 250, 40 лева - обезщетение за увреждането на задна дясна гума, 213, 40 лева - представляващо обезщетение за увреждането на предната дясна гума и 7 лева за труд за монтаж и демонтаж на двете гуми. На 02.02.2016 година, с доклад по щета № ......, ЗАД „Булстрад В.И.Г." АД е определило за настъпилото събитие да бъде изплатено застрахователно обезщетение от 470,80 лева. От обезщетението, застрахователното дружество е прихванало вноските дължими до края на срока на действие на застрахователния договор, в общ размер на 191,82 лева и на 04.02.2016 година е изплатило на „П..." ООД - собственик на увреденото полуремарке, разликата до пълния размер на определеното обезщетение от 278, 98 лева.

Твърди, че след изплащане на обезщетението на основание чл. 213, ал.1 от КЗ (отм.), застрахователното дружество встъпило в правата на застрахованото лице против причинителя на вредата до размера на платеното обезщетение. Увреждането на полуремарке марка „К...", с per. № ............., било настъпило в резултат на неравности на пътното платно на републикански път 111-866, поради което отговорността за настъпилите вреди била на Агенция „Пътна Инфраструктура", отговаряща за ремонта и поддържането на републиканската пътна мрежа.

Твърди, че на .. година ответната Агенция, чрез ОПУ – П..била уведомена за горното задължение и поканена да го изплати доброволно. До датата на предявяване на настоящия иск АПИ не била платила претендираната сума.

ОТВЕТНИКЪТ АПИ ОПУ – ПЛОВДИВ, с отговора на исковата молба заявява, че оспорва предявения иск изцяло, отрича наличието на предпоставки за възникване на суброгационното право за ищеца спрямо представляваното от нея юридическо лице. Оспорва наличието на застрахователно правоотношение между ищцовото дружество и собственика на увредения автомобил, съответно валидно възникнало задължение за ищеца да заплати соченото обезщетение. Оспорва също факта на настъпване на процесното ПТП на републикански път, по описания в ИМ начин и при твърдените обстоятелства, оспорва вида и размера на описаните вреди, наличието на задължение за плащане, както и факта на извършване на плащане на съконтрагента на ищеца по твърдяното от него застрахователно правоотношение.

Конкретните съображения са следните:

Оспорва наличието на застрахователно правоотношение между ищцовото дружество, и собственика на увредения автомобил. Съгласно разпоредбата на чл.187 от КЗ, застрахователният договор влиза в сила след плащане на дължимата премия или на съответната вноска от нея - при разсрочено плащане. Видно от приложената застрахователна полица, страните са договорили еднократно плащане на дължимата застрахователна премия, в размер на 2 019,11 лв. Към ИМ обаче липсват доказателства за плащане на същата. Съответно - не се установява както фактът на пораждане на правното действие на приложения договор, така и валидността му към момента на твърдяното застрахователно събитие. Твърди, че при тази правна и фактическа обстановка към ИМ липсвали каквито и да е доказателства за действителност на процесния договор. Липсата на валидно възникнало застрахователно правоотношение било пречка за завеждане и разглеждане на щетата от страна на ищцовото застрахователно дружество, което било съществен елемент от фактическия състав на регресната претенция по чл.213 от КЗ.

Оспорва факта на настъпване на описаното в ИМ пътно-транспортно произшествие на описаното в ИМ място и при описаната обстановка. Оспорва посочените в протокола за ПТП причини и обстоятелства за настъпването му и счита, че този документ не притежава обвързваща съда материална доказателствена сила за механизма на произшествието доколкото отразява настъпили преди посещението му на място, а не непосредствено възприети от длъжностното лице факти и събития. Протоколът за ПТП не е в състояние да установи поведението на водача при управлението на автомобила нито техническото състояние на автомобила преди произшествието, а това са факти от съществено значение за всеки механизъм на ПТП. Не е налице удостоверяване на местоположението на увредения автомобил след ПТП-то, обстоятелство, което единствено е в кръга на удостоверителната компетентност на органите на МВР. Същевременно в представеното към исковата молба заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в раздел „Е”, не са посочени данни за свидетели на събитието или свидетели при констатиране на щетите

Оспорва настъпването на всички описани от застрахователя вреди върху процесния автомобил както и причинната им връзка с твърдяното ПТП.

Оспорва процесната стойност на вредите, както и размера на обезщетението, което застрахователят твърди да е изплатил на съконтрагента си по застрахователния договор.

Оспорва възникването на задължение за застрахователя да заплати на застрахованото лице твърдяното обезщетение, поради липсата на каквато и да е правна връзка между водача на автомобила и застрахованото дружество. Видно от приложената застрахователна полица, застрахован водач е собственика и всички упълномощени водачи. От справка в търговския регистър става ясно, че лицето управлявало процесния автомобил по време на настъпване на ПТП, не е сред представителите му, а и липсват каквито и да е данни за неговото упълномощаване.

Поетите между страните по застрахователния договор задължения имали сила на закон между тях, поради което счита, че не било възникнало валидно застрахователно правоотношение, респективно право на застрахователя да се суброгира в правата на увредения и да предявява регресна претенция спрямо ответника.

            От събраните по делото доказателства, съдът намира за установено  от фактическа страна следното:

            Представен е като доказателство в заверен препис Протокол за ...г., от който се установява, че на ... в .... на Републикански път ІІІ-866, посока К...., в района на ...км., т.а. марка - влекач ... с per. № ....с полуремарке марка „К..." с per. № ..., управляван от П... П... Г., при преминаване през необозначени и необезопасени дупки на пътното платно, като в резултат на това са настъпили деформации по полуремаркето.

Представена е застрахователна полица № ..... и ОУ на ЗАД „Булстрад В. И. Г," АД, от което се установява, че за посочения  период 15.10.2015 г. до 15.01.2016 г. увреденото полуремарке е имало имуществена застраховка „Каско Стандарт” в ЗАД „Булстрад В.И.Г.” АД.

Представено е Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение  от ... и Опис на претенция .........

Представено е Договор за отдаване под наем от ...., Опис на претенция № ......,  Опис - заключение по претенция № ............., от които се установява, че  необходимата сума за възстановяване на на щетите по полуремаркето била на 470,80 лева, от която 250, 40 лева - обезщетение за увреждането на задна дясна гума, 213,40 лева - представляващо обезщетение за увреждането на предната дясна гума и 7 лева за труд за монтаж и демонтаж на двете гуми.

На 02.02.2016 г. с Доклад по щета № ........... ЗАД „Булстрад В.И.Г." АД, определило за настъпилото събитие да бъде изплатено застрахователно обезщетение от 470,80 лева. От обезщетението, застрахователното дружество е прихванало вноските дължими до края на срока на действие на застрахователния договор, в общ размер на 191,82 лева и на 04.02.2016 година е изплатило на „Пенемат" ООД - собственик на увреденото полуремарке, разликата до пълния размер на определеното обезщетение от 278, 98 лева.

Представено е преводно нареждане за кредитен превод от  .... г., с което застрахователното дружество е изплатило на „Пенемат" ООД, с. Ветрино, собственик на увреденото полуремарке, сумата от 278, 98 лева.

Представена е Регресна покана по щета № ............, ЗАД „Булстрад В.И.Г." АД, изпратена до Областно пътно управление – Пловдив, с която застрахователя е поискал да му бъде възстановена  сумата от 470,80 лева, съответно  връчена на 14.03.2016 г, като  се  твърди, че до датата на предявяване на иска пред съда, АПИ не е платила претендираната сума.

От заключението на вещото лице по приета по делото Съдебно- счетоводна експертиза на вещото лице М.М., се установява, че по Застрахователен договор за застраховка „Каско Стандарт”, сключен със ЗП № ................. между ЗАД „Булстрад В.И.Г.” АД, и собственика на  пострадалия при ПТП на .... товарен автомобил – влекач с полуремарке – „П..." ООД, с. В..., е изплатена  първата вноска по дължима застрахователна премия на 15.07.2015 г. в брой на касата н дружеството – застраховател. Установява се, че с доклад по щета .................. от ЗАД „Булстрад В.И.Г.” АД е определен размер на застрахователно обезщетение 470,80 лева. Извършено е прихващане на 02.02.2016 г. между определено от застрахователя обезщетение  в размер на 470,80 лева и дължимите суми за 2-ра, 3-та и 4-та вноски от премията по ................ в общ размер на 191,82 лева и размерът на застрахователното обезщетение, който следва да се изплати след прихващането е 278,98 лева. Установява се, че размера на застрахователното обезщетение след извършеното прихващане е  бил изплатен на „П..." ООД, с. В... по банковата му сметка на ....

Съгласно заключението по Съдебно - автотехническа експертиза на вещото лице В.С., се установява, че  от техническа гледна точка и  съобразно събраните по делото данни, най-вероятния механизъм за настъпване на увредите по автомобила съвпада с  посочения механизъм в  исковата молба и протокола за ПТП и в този смисъл вещото лице е заявило, че е налице причинно-следствена връзка между описания механизъм на ПТП от ищеца и настъпилите и изплатени увреждания на автомобила. Установява се от заключението, че стойността на авточастите и  авторемонтните операции, необходими за пълното възстановяване на автомобила възлиза на 472,80 лева с ДДС, при което заплатената стойност от ищеца ЗАД „Булстрад В. И. Г.” АД, е под среднопазарната стойност за ремонта.

            Въз основа на така установената и възприета фактическа обстановка, съдът изграждайки вътрешното си убеждение, прави следните изводи от правна страна:

             Сключената застраховка има регресен характер. Съгласно разпоредбата на чл.213 ал.1 от Кодекса на застраховането/отм./, след изплащането на застрахователното обезщетение, застрахователят  встъпва срещу причинителя на вредата - до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне.

            Видно от ангажираните от ищеца ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, гр. София доказателства, ищецът застраховател е изплатил на пострадалия при ПТП обезщетение в размер на 470,80 лева , и в този смисъл той е встъпил в правата на застрахования срещу причинителя на вредата – ответника по делото.

            Отношенията във връзка с изплатената сума в общ размер на 470,80 лева се основават на договорни отношения породени от сключен договор за застраховка. Застрахователят – ищец по делото встъпва в правата на застрахования, след извършено плащане вместо него. В конкретния случай ищеца по делото е изплатил сумата от 470,80 лева.  

             Установи се от приетата съдебно - автотехническа експертиза, че е налице причинно-следствена връзка между описания механизъм от ищеца и най-вероятния от техническа гледна точка механизъм на настъпване на увредата.

 Ищеца е претендирал и законна лихва за забава върху главницата, считано от 30.05.2016 г. – датата на която е предявен на настоящия иск.

 Ответната страна е оспорила предявения иск, но не представи доказателства с оглед оспорванията си.

 С оглед на горното съдът намира, че следва да уважи изцяло претенцията на ищеца за претедираната главница в размер на 470,80 лева, ведно със законната лихва, считано от подаване на исковата молба – 30.05.2016 г. до окончателното изплащане.

            С оглед изхода на спора и на основание чл.78 ал.1 от ГПК ищеца има право да получи направените по делото разноски в размер на 304,00 лева, от които 52,00 лева за държана такса и 252,00 лева платени разноски за възнаграждение на вещо лице. Ищеца е претендирал и адвокатско възнаграждение в размер на 120,00 лева, но по делото не са представени доказателства да е изплатено такова.

            Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОСЪЖДА на основание чл.213 от КЗ/отм./ вр. с § 22 от Преходните и заключителни разпоредби на КЗ/отм./ вр. с § 22 от Преходните и заключителни разпоредби на КЗ и чл.86 ал.1 от ЗЗД, АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЕИК000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония” № 3, чрез ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ, БУЛСТАТ 0006950890255, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Христо Г. Данов” № 22, да заплати на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. Позитано № 5, представлявано от Р.... И... и К....Р..., представлявано от пълномощника си  адв. Е... Т..., сумата от 470,80(четиристотин и седемдесет лева и 80 ст.) лева главница, ведно със законната лихва върху главницата от 470,80 лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 30.05.2016 г.  до окончателното и изплащане.

ОСЪЖДА АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ЕИК000695089, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Македония” № 3, представлявана от Л... Л.... чрез ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ, БУЛСТАТ 0006950890255, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Христо Г. Данов” № 22, да заплати на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. Позитано № 5, представлявано от Р... И... и К... Р..., представлявано от пълномощника си  Адвокатско дружество И... и Т...., съдебен адрес:***, чрез адв. Е...Т...., сумата от 304,00(триста и четири)лева представляваща разноски  по делото.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му до страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

            Вярно с оригинала.

            М.Х.