Гражданско дело 6908/2016 - Решение - 19-10-2016

                                                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3076

 

                                               19.10.2016 г., гр. Пловдив

 

                                               В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, на двадесети септември   две хиляди и шестнадесета година в публичното заседание в състав :

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

                                               СЕКРЕТАР : ТОДОРКА РАДЕВА

 

Като разгледа докладваното от председателя гр. дело № 6908 по описа за 2016г., намира за установено следното: .................................................................................................................................................................................................

         По изложените съображения съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И   :

 

ЗАДЪЛЖАВА  А.Л.Т., ЕГН ********** ***  да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Н.В.Н., ЕГН ********** ***.

ОТСТРАНЯВА  А.Л.Т., ЕГН ********** ***     от съвместно обитаваното с Н.В.Н., ЕГН **********     жилище, находящо се в  с. Б., обл. П., ************  за срок от осемнадесет месеца, считано от влизане в сила на настоящото решение.

ЗАБРАНЯВА   на   А.Л.Т., ЕГН ********** *** да приближава  Н.В.Н., ЕГН **********,   жилището,  находящо се в с. Б., обл. П., ***********  и местата за социални контакти и отдих на  същата за срок от осемнадесет месеца, считано от влизане в сила на настоящото решение.

         ОСЪЖДА   А.Л.Т., ЕГН ********** ***     да заплати по сметка на ВСС в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса по делото в размер на 25,00 / двадесет и пет/ лева.

         НАЛАГА на   А.Л.Т., ЕГН ********** ***  ГЛОБА  в размер на 200,00 / двеста/ лева.

         ОСЪЖДА   А.Л.Т., ЕГН ********** ***    да заплати на Н.В.Н., ЕГН ********** ***   направените по делото разноски в размер на 300,00 /триста/ лева.

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в 7 – дневен срок от връчването му на страните, заедно със заповедта в горния смисъл.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР