Гражданско дело 6790/2016 - Определение - 27-05-2016

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е № 4681

 

гр. Пловдив  27.05.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД VІІІ гр. състав, в закрито заседание на  двадесет и седми май две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 6790/2016 г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

.......................................................................................................................................

Мотивиран от горното, съдът

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Д  И :

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 26719/26.05.2016г.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 6790/2016г. по описа на ПРС - VІІІ гр. състав.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от съобщаването му на ищцата.

Препис от разпореждането да се връчи на ищеца.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ