Гражданско дело 6684/2016 - Определение - 19-10-2016

Определение по Гражданско дело 6684/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                                          Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                  ХVІІ гр. състав

На деветнадесети октомври                                            година 2016

В публично заседание в следния състав:

                                              

Председател: ИВАН АНАСТАСОВ

Секретар: Елена Лянгова

 

Сложи за разглеждане докладваното от  СЪДИЯТА

гр. дело номер 6684 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в  10,55 часа се явиха

 

Ищецът, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Ответницата, редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

в.л. В.Р. редовно призована, явява се в залата.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДЕЛОТО СЕ ДОКЛАДВА съобразно с проекта за доклад, връчен на страните.

На 17.10.2016г. е постъпила молба от а. Г., пълномощник на ищеца, с която заявява оттегляне на иска. Заявено е също така, че не възразява да се приеме заключението на в.л. Р. и да се изплати определеното й възнаграждение.

Постъпила е молба и от ответницата,  чрез а. А.,  с искане на ответницата да бъдат присъдени направените от нея съдебни разноски за адвокатско възнаграждение в размер от 250 лева.

Заключението на в.л. В.Р. е представено в срок.

Сне се самоличността на в.л.:

В.К.Р., 70г., б., б.. гр., неосъждана, без родство.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Поддържам представеното заключение.

Заявявам, че чертежът на стр. 2 представлява схема и не е в мащаб.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на в.л. В.Р.. Издаде се РКО.

 С оглед заявеното оттегляне на иска производството по делото ще следва да бъде прекратено. Относно претендираните от ответницата разноски, съдът констатира, че отговора на исковата молба е подаден лично от нея, а не чрез пълномощник и към отговора не е приложено пълномощно за а. А.. Пълномощно и договор за правна защита не са приложени и към молбата, с която се претендират разноски. Ето защо, искането й за присъждане на разноски в размер на 250 лева ще следва да бъде оставено без уважение.

На осн. чл. 232 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответницата за присъждане на съдебни разноски в размер на 250 лева.

Определението подлежи на обжалване пред ПОС, с частна жалба, в 1-седмичен срок от връчване на страните на заверени преписи от протокола за съдебно заседание.

 

 

                                               Протоколът изготвен в с.з.

                                               Заседанието се закри в 11,01 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Иван Анастасов

 

                                               СЕКРЕТАР:/п/

Вярно с оригинала

ЕЛ