Гражданско дело 6634/2016 - Определение - 18-10-2016

Определение по Гражданско дело 6634/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                     Град Пловдив

Пловдивски районен съд                               ІІ брачен състав

На осемнадесети октомври                                    Година 2016

 

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

                                              

Секретар: Тодорка Радева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

гражданско дело 6634 по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 10,03 часа се явиха:

 

............................................................................................................................

СЪДЪТ счита следното:

С първоначалната искова молба е предявен иск с правно основание чл.127, ал.2 от СК от ищеца А.Я., във връзка с претенцията му за предоставяне на родителските права по отношение на детето А. Я.. Впоследствие с отговора на исковата молба е приложено решение на ПОС от 10,03,2010 г. по гр.д.№ 2576/2009 г., по описа на ПОС, ХХІІ-ри граждански състав, с което заедно с признаването за установено по отношение на А.В., че А.Я. е биологичен баща на детето А., е предоставено упражняването на родителските права по отношение на същото дете на майката А.В.. Определен  е режим на лични отношения между бащата А.Я. и детето А. и е осъден бащата А.Я. да заплаща на детето А. месечна издръжка в размер на 60 лв., считано от 30,09,2009 г.

С уточняващата молба на практика е предявен нов иск с правно основание чл.59, ал.9 СК, с който от съда се иска да предостави упражняването на родителските права по отношение на детето А. на бащата А.Я. и се определи местоживеенето на детето при бащата, като се определи режим на лични отношения между детето А. и майка му А.В., както и се присъди издръжка за детето в размер на 120 лв. месечно, която майката да заплаща на малолетното си дете А. Я.. Следователно, с уточняващата искова молба се прави изменение и по основание и на петитума, което съдебната практика счита за недопустимо. Следва ако ищцовата страна поддържа иска си, тя да заведе нов такъв с правно основание чл.59, ал. 9 от СК, като съдът счита, че в настоящото производство уточняващата молба се явява недопустима и следва производството по отношение на нея да бъде прекратено.

ПРЕДВИД гореизложеното и на основание чл.214 от ГПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 6634/2016 г., по описа на ПРС, Втори брачен състав, като недопустимо.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес с частна жалба пред ПОС.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10,41 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Г.Димитров

 

                                               СЕКРЕТАР: п/ Т.Радева

Вярно с оригинала.

ТР