Гражданско дело 6623/2016 - Определение - 24-10-2016

Определение по Гражданско дело 6623/2016г.

ПРОТОКОЛ №9236

2016 година                                                                       Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           ХІІ граждански състав

На  двадесет и четвърти октомври                                         Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

                                      Председател: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

                                               

Секретар: Катя Грудева

Сложи за разглеждане, докладваното от СЪДИЯТА, гражданско дело номер 6623  по описа за 2016 година.

На поименното повикване в 15.27 часа се явиха:

За ищеца  „ЕВРОФОУМ  БГ ЕООД, редовно призован, се явява ***. *., с пълномощно по делото.

За ответника „ВРАТИЦА  -  ВРАЦА"  АД, ЕИК 106547632,  редовно призован се явява ****************.

 

******.: Да се даде ход на делото.

*********: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

******.: Между „ЕВРОФОУМ  БГ ЕООД, ЕИК 131071181,  със  седалище  и  адрес  на управление:   гр. София, район Искър, ж.к. НПЗ Искър, 5010 No 1, бл. Склад 2, представлявано от  ******.................... от една страна и  „ВРАТИЦА  -  ВРАЦА"  АД, ЕИК 106547632,  със  седалище  и  адрес  на управление: гр.Враца, ул. „Индустриална“ №7, представлявано от ******.................... от друга страна постигнахме спогодба в следния смисъл:

І. „ЕВРОФОУМ БГ ЕООД и "ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД са страни по гражданско дело 6623/2016г. по описа на Районен съд Пловдив. 

ІІ. "ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД декларира и признава, че дължи на „ЕВРОФОУМ БГ ЕООД сумата в общ размер на 45 792,03 лева /четиридесет и пет хиляди седемстотин деветдесет и два лева и  03 ст./, от които:

ІІ.1. 26 664.97 лева главница, дължима съгласно: Ф–ра 4600/02.04.2013г., Ф-ра 4631/17.04.2013г, Ф-ра 7781/22.10.201 и Ф-ра 7792/26.10.2015г, ведно със законната лихва от дата 20.05.2016г. до окончателното изплащане на вземането;

ІІ.2. 6 538.49 - обезщетение за забавено плащане, начислено от деня следващ падежа на задължението по всяка една от гореописаните фактури до дата 16.05.2016г.

ІІ.3. 1 628.14 лева заплатени държавни такси за образуване  на гражданско дело и издаване на обезпечителна заповед;

ІІ.4.  4 200 лева – заплатено адвокатско възнаграждение;

ІІ.5. 72  лева   разноски  по  изп.  6512/2016г.  по  описа  на  ***********************.

ІІІ. С подписването на настоящото споразумение „ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД поема задължението да изплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД сумата, описана в т.IІ oт настоящата съдебна спогодба, по следната банкова сметка:

-    IBAN: ***

-    Банка: Райфайзенбанк ЕАД

-    Титуляр: „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД с ЕИК 131071181

ІV.  Задължението  за  плащане  на  сумата  по  предходната   точка  ІI  от спогодбата ще се извърши от „ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД, на вноски, платими по размер и срокове, както следва:

- І-та вноска в размер на 2 500 лева, ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.07.2016 година;

- ІІ-та вноска в размер на 2 500 лева, ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.08.2016 година;

- ІІI-та вноска в размер на 2 500 лева, ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 30.08.2016 година;

- ІV-ма вноска в размер на 2 500 лева, ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.09.2016 година;

- V–та вноска в размер на 2 500 лева, ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.10.2016 година;

- VІ- та вноска в размер на 2 500 лева, ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.11.2016 година;

- VІІ–та вноска в размер на 2 500 лева, ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.12.2016 година;

- VІІІ–та вноска в размер на 2 500 лева, „ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.01.2017 година;

- ІХта вноска в размер на 2 500 лева, „ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.02.2017 година;

- X–та вноска в размер на 2 500 лева, „ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.03.2017 година;

- XI-та вноска в размер на 2 500 лева, ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.04.2017 година;

-   XІІ– та вноска в размер на 2 500 лева,        „ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.05.2017 година;

- XІІІ–та вноска в размер на 2 500 лева, „ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.06.2017 година;

- XІV–та вноска в размер на 2 500 лева, „ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се  задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.07.2017 година;

- XV–та вноска в размер на 2 500 лева, ВРАТИЦА -  ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.08.2017 година;

-  XVІ-та вноска в размер на 2 500 лева, „ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.09.2017 година;

XVІІ-та вноска в размер на 2 500 лева, „ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.10.2017 година;

XVІІІ-та вноска в размер на 2 500 лева, „ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.11.2017 година;

XІХ-та вноска в размер на 792,03 лева, „ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД се задължава да заплати на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД до дата 20.12.2017 година;

Страните се съгласяват, че към датата на подписване на настоящата спогодба първите пет вноски в общ размер на 12 500 лева са заплатени на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД.

V. При условие, че ВРАТИЦА - ВРАЦА" АД изплати точно и в срок вноските по т.IV от настоящата спогодба до размера на сумата от 40 070.11 лв. (представляваща сумите по т.ІІ.1, ІІ.3, ІІ.4 и ІІ.5 по-горе), то тогава няма да дължи и да заплаща на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД остатъка от вноските по задължението в общ размер на 5721,92 лева (представляваща сумата по т.ІІ.2 по-горе) и страните ще считат, че са уредили отношенията си по настоящото споразумение.

VI. Страните се споразумяват, че при забава повече от 7 дни на която и да е  от дължимите вноски по т. IV, ще се счита за неспазване на срока по т. IV по-горе, като цялата дължима сума по т. IІ става предсрочно изсикуема. Страните се съгласяват, че ищеца няма да подава молба за издаване на изпълнителен лист в рамките на 7 дни от датата на падежа.

VІІ. Страните се съгласяват, че ½ от ДТ по образуваното гражданско дело, или сумата в размер на 814,07 лева ще се възстанови в полза на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД по реда на чл.78, ал.9 от ГПК по следната банкова сметка:

 - ***: ***

-    Банка: Райфайзенбанк ЕАД

-    Титуляр: „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД с ЕИК 131071181

VІІІ. При прекратяване на гражданско дело № 6623/2016г. по описа на РС гр. Пловдив със сключването на настоящата съдебна спогодба, с възстановяване от съда на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД на половината от заплатената от него държавна такса (814,07 лева), то размера на тази възстановена му такса се приспада от размера на дължимите му от „ВРАТИЦА -  ВРАЦА" АД суми. Тази сума - 814,07 лева, се приспада от задължението на „ВРАТИЦА -  ВРАЦА" АД и при несключване на съдебна спогодба, респ. невъзстановяването й от съда на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД по негова вина.

ІХ. Страните се съгласяват гражданско дело № 6623/2016г. по описа на РС гр. Пловдив да бъде прекратено по взаимно съгласие.

С настоящата съдебна спогодба страните изцяло и окончателно разрешават възникналия помежду им спор, във връзка с който е образувано гражданско дело № 6623/2016г. по описа на РС гр. Пловдив и десезират съда от задължението да се произнесе по предявените искове с решение.

Х. Настоящата спогодба се подписва, за да послужи като основание за прекратяването по взаимно съгласие гражданско дело № 6623/2016г. по описа на РС гр. Пловдив и за възстановяване на ½ от ДТ по гражданско дело № 6623/2016г. по описа на РС гр. Пловдив в полза на „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД.

ХІ. След сключване на настоящата съдебна спогодба, „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД и „ВРАТИЦА -  ВРАЦА" АД се задължават да предприемат необходимите правни и фактически действия за вдигането на всички наложени запори на банкови сметки по изпълнително  дело *************** по описа на *****************************.

*****************: Съгласни сме с така предложената спогодба, молим съда да я одобри.

 

СПОРАЗУМЯЛИ СЕ:

 

ЗА „ЕВРОФОУМ БГ” ЕООД ______________________________________              

              

                                                          /*****./

 

 

ЗА  „ВРАТИЦА -  ВРАЦА" АД ____________________________________

                                                                     /*********/

 

 

                                                         

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪДЪТ намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което следва да бъде одобрена.

Ето защо, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

С оглед изявленията на страните и постигнатата между тях спогодба, поради изчерпване предмета на делото, същото следва да бъде прекратено, поради което

Съдът

                   О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 6623/2016 година по описа на ПРС – ХІІ граждански състав.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес.

           СЛЕД стабилизиране на определението ДА СЕ ВЪРНЕ на ищеца „ЕВРОФОУМ  БГ ЕООД, ЕИК131071181,  със  седалище  и  адрес  на управление:   гр.София, район Искър, ж.к. НПЗ Искър, 5010 No 1, бл. Склад 2, представлявано от  ******.................... половината от внесената държавна такса в размер на 814,07 лева, по следната банкова сметка:-***:*** - Банка: Райфайзенбанк“ ЕАД.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в  15.40  часа.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

 

                                                СЕКРЕТАР:/п/

 

Вярно с оригинала!

КГ