Гражданско дело 6619/2016 - Решение - 25-10-2016

Решение по Гражданско дело 6619/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   3159                       25 10 2016 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   06 10 2016 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 6619 по описа за 2016 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          *******************************************************************************************************************

 

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.Г.К. ЕГН ********** И А.П.К. ЕГН **********, сключен  на  ******** г в град  П., за което е съставен Акт за граждански брак №  ***/******* година на Община П. – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: 

Страните декларират, че нямат ненавършили пълнолетие деца.

Страните приемат, че са здрави и трудоспособни и не са налице основания за претенции и присъждане на издръжка между тях като бивши съпрузи.        Семейното ни жилище — с. к., находяща се в гр.П., ул.Г. К. №** след раздялата ни беше съборена и понастоящем не съществува, поради което не желаем съдът да се произнася за ползването му.

      Ищцата желае да запази настоящата си фамилия К., за което съпругът не възразява.

Страните се споразумяват, че направените разноски и адвокатските хонорари остават за тях така, както са направени.

 

 

ОСЪЖДА Р.Г.К. ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. / двадесет лева/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА А.П.К. ЕГН ********** , да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. /двадесет   лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

 

Вярно с оригинала.

И.Б.