Гражданско дело 6553/2016 - Определение - 17-10-2016

Определение по Гражданско дело 6553/2016г.

П Р О Т О К О Л

 

Година 2016                                                                 Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                           ІV брачен състав

На седемнадесети октомври                                     Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

                                               

Секретар: София Чаушева

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

Гражданско дело номер 6553 по описа за 2016 година

На поименното повикване в 09:33 часа се явиха:  

 

*********************************************************************

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на децата на страните, поради което и същата следва да бъде одобрена.

С оглед изчерпване предмета на делото производството по същото следва да бъде прекратено, ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба според която:

ИЗМЕНЯ Решение № 4028/31.10.2014г., постановено по гр. дело № 13133/2014г. по описа на ПРС, IV бр.с., влязло в законна сила на 21.10.2014г. в следния смисъл:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето на страните И. И. К., ЕГН: **********      на майката Г.Х.С., ЕГН: **********.

ОПРЕДЕЛЯ СЕ местоживеенето на детето при майката на адрес: гр. П., ул. ******.

   

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата И.Б.К., ЕГН: ********** и детето П. И. К., ЕГН: ********** по следният начин:

- Всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя;

- Един месец през лятото, който да не съвпада с годишния платен отпуск на майката;

- По пет дни по време на Коледната и Великденската ваканция, както и във всички останали случаи по желание на детето и по споразумение между родителите.

 

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата И.Б.К., ЕГН: ********** и детето И. И. К., ЕГН: **********, по следният начин:

- Всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя;

- Един месец през лятото, който да не съвпада с годишния платен отпуск на майката;

- По пет дни по време на Коледната и Великденската ваканция, както и във всички останали случаи по желание на детето и по споразумение между родителите.

 

ОСЪЖДА бащата И.Б.К., ЕГН: **********, да заплаща  месечна издръжка за своето малолетно дете П. И. К., ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител Г.Х.С., ЕГН: **********, в размер на 105 лв. /сто и пет лева/, считано от 19.05.2016г. до възникване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва при просрочие до навършване на пълнолетие на детето, посредством пощенски запис.

 

ОСЪЖДА бащата И.Б.К., ЕГН: **********, да заплаща месечна издръжка за своето непълнолетно дете И. И. К., ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител Г.Х.С., ЕГН: **********, в размер на 105 лв. /сто и пет лева/, считано от 19.05.2016г. до възникване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва при просрочие до навършване на пълнолетие на детето, посредством пощенски запис.

 

ПРЕКРАТЯВА издръжката, която майката Г.Х.С., ЕГН: ********** е задължена да заплаща на своето непълнолетно дете И. И. К., ЕГН: ********** в размер на 90лв. /деветдесет лева./ съобразно съдебно Решение № 4028/31.10.2014г., постановено по гр. дело № 13133/2014г. по описа на ПРС, IV бр.с., влязло в законна сила на 21.10.2014г.

 

ОСЪЖДА И.Б.К., ЕГН: **********, да заплати по сметка на ПРС сумата от 151,20 лв. /сто петдесет и един лева и двадесет стотинки/ - държавна такса,  върху определената издръжка.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 6553/2016г. по описа на ПРС, ІV брачен състав.

 

Определението в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 09:37 часа.

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

                               СЕКРЕТАР: /п./ София Чаушева

 

Вярно с оригинала

С.Ч.