Гражданско дело 6551/2016 - Решение - 25-10-2016

Решение по Гражданско дело 6551/2016г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер   3146           25.10.2016   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На  двадесет и пети октомври             две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание на седми  октомври                              две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

      Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  6551                                                      по описа за   2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

************************************************************

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

                 ПРЕКРАТЯВА брака между А.Г.Г., ЕГН **********     и      Р.А.Г., ЕГН **********, сключен на **** в гр. П., обл.П. за  който  е  издаден  Акт № ***** на Община  П., обл.П., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

          ПРЕДОСТАВЯ  родителските права по отношение детето С. Р. Г. ЕГН ********** за упражняване на майката А.Г.Г., ЕГН **********.

Определя се местоживеене на детето С. Р. Г. ЕГН ********** при майката А.Г.Г., ЕГН **********  на  адрес: ***

        

       ОПРЕДЕЛЯ  РЕЖИМ НА ЛИЧНИ  ОТНОШЕНИЯ  между бащата Р.А.Г., ЕГН ********** и детето С. Р. Г. ЕГН ********** както следва:

               всяка първа и трета седмица на месеца за времето от 10:00 часа в събота до 17:00 часа в неделя с преспиване, както и 7 дни през лятото, които да не съвпадат с годишния отпуск на майката през първите четири години на детето, а след четвъртата година на детето - 14 дни през лятото, които да не съвпадат с годишния отпуск на майката.

 

 ОСЪЖДА бащата Р.А.Г., ЕГН ********** да заплаща на детето С. Р. Г. ЕГН ********** чрез неговата майка  и законен представител А.Г.Г., ЕГН **********  месечна издръжка в размер от 200 /двеста/ лева, считано от датата на завеждане на исковата молба - 19.05.2016 г. до настъпване на причина за изменението или прекратяването и, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното и изплащане.

Издръжка ще се заплаща от бащата от 1-во до 10-то число на месеца, за който се дължи, платими по банкова сметка, ***даване на надлежна разписка.

 

Страните са трудоспособни и могат да се издържат самостоятелно с доходите от труда си, поради което декларират и се съгласяват, че не си дължат издръжка за минало време или занапред - след постановяване на съдебното решение.

Семейното жилище, представляващо част от дома и собственост на родителите на съпруга с адрес град С., ул. *****, се предоставя за ползване на съпруга Р.А.Г., ЕГН ********** след прекратяването  на брака. Страните декларират, че по време на брака си не са придобили и/или ползвали друго семейно жилище, освен посоченото.

След прекратяването на брака съпругата А.Г.Г., ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име - В.

По време на брака си страните не са придобили по възмезден начин недвижими имоти.

            Страните заявяват и декларират, че всички движими вещи, придобити по време на брака им са поделени извънсъдебно и нямат никакви претенции един към друг и за в бъдеще.

 

            Страните заявяват, че за сключени договори за кредит, заеми и всякакви други задължения към трети лица, задължена остава само и единствено страната, която е сключила договора или е поела задължението.

           Страните се споразумяват, че ако някоя от тях е регистрирана като едноличен търговец по  време на брака, или е придобила дялове или акции в капитала на търговски дружества, то имуществото в предприятието на едноличния търговец остава в изключителен дял и собственост на титуляра, който е регистриран като едноличен търговец, съответно дяловете и акциите остават в собственост на страната, която участва като съдружник, едноличен собственик на капитала или акционер.

 Разноските по настоящото дело страните се договарят да разпределят както следва: Всяка страна ще заплати определената от съда държавна такса за развода, както и адвокатското възнаграждение на ангажирания от нея адвокат.

Страните декларират, че с настоящото споразумение уреждат окончателно и изцяло личните си и имуществени отношения, във връзка е прекратяването на брака им по взаимно съгласие и нямат никакви други облигационни претенции една към друга.

 

ОСЪЖДА А.Г.Г., ЕГН **********  да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 10 лева /десет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

ОСЪЖДА  Р.А.Г., ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 144 лева /сто, четиридесет и четири  лева/– държавна такса относно определената издръжка.

 

ОСЪЖДА Р.А.Г., ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 10 лева /десет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

 

Решението е  окончателно  и не подлежи на обжалване.   

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.