Гражданско дело 6369/2016 - Решение - 25-10-2016

Решение по Гражданско дело 6369/2016г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер  3145              25.10.2016   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На  двадесет и пети  октомври           две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание на пети  октомври      две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

      Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  6369                                                      по описа за   2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

************************************************************

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

      ПРЕКРАТЯВА брака между Г.Б.М., ЕГН: ********** и А.Г.М., ЕГН: **********, сключен на ***** в гр. П. , Община  П., обл.П. за  който  е  издаден  Акт № ***** на Община  П., обл.П., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

          ПРЕДОСТАВЯ  родителските права по отношение детето Г. Г. М., ЕГН: ********** за упражняване на майката А.Г.М., ЕГН: **********.

Определя се местоживеене на детето Г. Г. М., ЕГН: ********** при майката А.Г.М., ЕГН: ********** на  адрес: ***.

        

       ОПРЕДЕЛЯ  РЕЖИМ НА ЛИЧНИ  ОТНОШЕНИЯ  между бащата Г.Б.М., ЕГН: ********** и детето Г. Г. М., ЕГН: ********** както следва:

     - Всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 15:00 часа в събота до 18:00 часа в неделя с преспиване на детето в дома на бащата;

- Всеки вторник и четвъртък от седмицата по един час;

- 20 дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката;

- Всяка четна календарна година детето Г. Г. М., ЕГН: ********** ще бъде с баща си Г.Б.М., ЕГН: ********** по време на Коледните и Новогодишни празници с преспиване в дома на бащата, а Великденските празници с майка си А.Г.М., ЕГН: **********;

- Всяка нечетна календарна година детето Г. Г. М., ЕГН: **********  ще прекарва Коледните и Новогодишни празници с майка си А.Г.М., ЕГН: **********, а Великденските празници с баща си Г.Б.М., ЕГН: ********** с преспиване на детето в дома на бащата;

- По време на следни официални почивни празници във В. за 2017г., а именно на 02.01.2017г., 15.04.2017г.-17.04.2017г., 27.05.2017г. - 29.05.2017г., детето Г. Г. М., ЕГН: ********** ще бъде с баща си Г.Б.М., ЕГН: ********** с преспиване на детето в дома на бащата;

След 2017г. детето Г. Г. М., ЕГН: **********, ще прекарва с преспиване в дома на баща си Г.Б.М., ЕГН: ********** всеки втори официален празник заедно с уикенда към него;

- Бащата Г.Б.М., ЕГН: ********** ще има право да осъществява контакт с детето Г. Г. М., ЕГН: ********** дистанционно, посредством телефон и друга форма на комуникация, електронна поща, скайп и пр.;  

- Бащата Г.Б.М., ЕГН: ********** ще има право да присъства на училищни празници и/или родителски срещи в училището на детето Г. Г. М., ЕГН: **********;

 

 ОСЪЖДА бащата Г.Б.М., ЕГН: ********** да заплаща на детето Г. Г. М., ЕГН: ********** чрез неговата майка и законен представител А.Г.М., ЕГН: ********** месечна издръжка в размер от 800 /осемстотин лева/ лева месечно, начиная от влизане на решението по делото в сила- 25.10.2016г. до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при просрочие;

Издръжката ще се заплаща до 25-то число на месеца, за който се отнася.

 

Семейното жилище, находящо се в гр. П., ул. ***** след прекратяването на брака ще се ползва от съпругата А.Г.М., ЕГН: ********** до навършване на пълнолетие на малолетното дете Г. Г. М., ЕГН: **********.

 

А.Г.М., ЕГН: ********** се задължава да заплаща на Г.Б.М., ЕГН: ********** наем в размер на 60 лв. /шестдесет лева/ месечно, считано от датата на влизане на решение по настоящото дело в сила, ведно със законната лихва при просрочие.

 

Страните декларират, че са работоспособни и здрави и не си дължат взаимно издръжка след прекратяването на брака.

 

Съпругата А.Г.М., ЕГН: ********** след прекратяването на брака ще запази брачната си фамилия  М..

 

ОСЪЖДА А.Г.М., ЕГН: ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 10 лева /десет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

ОСЪЖДА А.Г.М., ЕГН: ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 43.20 лева /четиридесет и три лева и двадесет стотинки/ - държавна такса  относно  определения наем за ползване на семейното жилище.

 

ОСЪЖДА  Г.Б.М., ЕГН: ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 576 лева /петстотин, седемдесет и шест лева/– държавна такса относно определената издръжка.

 

ОСЪЖДА Г.Б.М., ЕГН: ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 10 лева /десет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

Решението е  окончателно  и не подлежи на обжалване.   

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.