Гражданско дело 6363/2016 - Решение - 28-10-2016

 

                       

 

                     Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

             

        Номер      3212                28.10. 2016г.                Град ПЛОВДИВ

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Пловдивски Районен съд                       ХХ-ти граждански състав

 

       На  шести октомври                                             2016  Година

 

       В публично заседание в следния състав:

 

                                                      Председател: :  ЗОЯ БОГДАНОВА

        

при секретаря  Каменка Кяйчева,като разгледа докладваното от съдията  гр. дело N6363 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

    Производството е образувано по предявен от  Л.Г. Б. ЕГН********** със съд. адрес *** адв.Н.Т. против „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Хри сто Г. Данов” № 37 иск с правно осн. чл.124 от ГПК

Ищецът твърди,че е потребител на услугите, предоставяни от дру жеството - ответник в обект с измервателна точка ИТН *******,  с кли ентски номер:  **********, находящ се в  гр.  П., ул. „********” № **. Твърди че с писмо изх. № 17059310-1/20.04.2016 г. ответното дружество го уведомило, че на 11.03.2016 г. при извършена проверка от служители на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД на обект с измервателна точка ИТН *******, било констатирано, че електро мерът отчитал с грешка минус 73,20 % консумираната енергия, за което бил съставен Констативен протокол № 259060/11.03.2016 г. Конста тирано било от служителите, извършили проверката, че непълното изверване се дължи на дадени на късо токови вериги.Вследствие на това ответното дружество начислило по партидата на абоната допълнително ел. енергия на стойност 905, 90 лв., с ДДС за периода от 12.12.2015 г. до 11.03.2016 г., за което била съставена Данъчна фактура № 1150075769 от 20.04.2016 г. Ищецът счита, че не са  налице основания за  начисля ване на допълнителни количества електроенергия,тъй като разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от У на ЕВН ЕР,която предвижда  възможност при уста новено въздействие върху средствата за търговско измерване за  коригиране на сметката за изминал период била прогласена за нищожна като неравноправна по смисъла на чл.143, т. 6 и т. 18 ЗЗП от Върховния касационен съд с влязло в сила решение - Решение № 86, постановено по търговско дело № 616 по описа за 2015 г. на ВКС, Търговска колегия, Второ отделение.Според приетото в това решение чл.98а, ал. 2 ЗЕ не поз волява корекция на сметка от вида на процесната,като нормата на чл. 98а, ал. 2, т.5 ЗЕ не намира приложение към Общите условия, тъй като е приета със Закона за изменение и допълнение на Закона за енер гетиката, обнародван в ДВ, бр. 54 от 2012г., в сила от 17.07.2012г., а Общите условия са одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране преди това -с решение № ОУ-014/ 10.05.2008г.Излага доводи,че неравноправният характер на клаузата произтича от несъот ветствието й на изискванията за добросъвестност, присъщи на  договор ните правоотношения и равнопоставеността между електроразпредели телното дружество и потребителя.В случай,че съдът не възприеме гореизложеното като достатъчно основание за уважаване на иска, навежда и доводи,че съгласно задължителната практика на ВКС, постановена по реда на чл. 290 ГПК -Решение 203 от 15.01.2016 г. по т. д. 2605/2014 г. на 1 ТО, Решение №173/16.12.2015, ТК, второ отделение търговско дело №3262/14 г. било уточнено, че законовото основание за едностранна корекция ще е налице само при изпълнено задължение на доставчика на електрическа енергия да предвиди в Общите си условия ред за уведомяване на длъжника за случаите на едностранна корекция. Изрично е прието, че това условие не е налице, ако в Общите условия е предвидено само задължение за електроснабдителното дружество за уве домяване на потребителите за едностранната корекция, без да е детайли зиран редът за това. Счетено е, че клаузите в действащите към момента ОУ на електроснабдителните дружества, предвиждащи общ ред за връч ване на съобщения на потребителите и контакт между страните по до говора не запълват законовото изискване за предвиден ред за уведомяване за извършената едностранна корекция. С оглед гореизложе ното, и предвид факта, че в ОУ не бил предвиден нарочен ред за уведо мяване на потребителите за извършена едностранна корекция, /а  било ноторно известно обстоятелство,че последните одобрени от ДKEBP ОУ на ЕВН са от 10.05.2008г., тоест преди изменението на ЗЕ и според задъл жителната практика на ВКС не отговарят на изискванията по чл.98а, ал.2, т.6 и по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ./ настоява да се приеме, че процесиите суми са недължимо начислени от ответното дружество. В трайно устано вената съдебна практика, при решаване на идентични на този казуси било прието становището, че действително измененията на Закона за Енергетиката, в сила от 17.07.2012 г., предвиждат възможност да бъдат извършени корекции на сметки на потребителите в случай на неизме рена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия (по аргумент от чл. 98а ал.2, т.6 врячл. 83, ал.1, т.6 от ЗЕ) при спазване на приетите от ДКЕВР на 14.10.2013 г. ПИKEE (чл. 83, ал.2 от ЗЕ), които правила са приложими в случая, тъй като се касае за извършена корекция на смет ка след изменението на закона и след приемането на правилата. Тази законова възможност за корекция на сметка за ел. енергия за изминал период обаче не означавала автоматично начисляване на суми за нет очно измерена ел.енергия, а само и единствено след надлежно доказване на всички предпоставки за ангажиране отговорността на клиента-потребител, регламентирани в чл. 48, ал. 1, чл. 47 и чл. 45 ПИКЕЕ, вкл. след установяване по несъмнен начин, че грешката в отчитането на ел. енергията, неправилно/неточното й измерване или неизмерване се дължат на виновното поведение на клиента съгласно чл.82 от ЗЗД, уреждащ отговорност за вреди вследствие на неизпълнение на договорни задължения.Счита че тъй като  в ЗЕ не се съдържа клауза, предвиждаща обективна безвиновна отговорност на потребителя на ел. енергия, приложение намира общата разпоредба на чл. 82 от ЗЗД, регламен тираща пределите на имуществената отговорност при неизпълнение на договорно задължение, която винаги е виновна и е в границите, очер тани в тази норма, а е така, тъй като не може нито с подзаконов норма тивен акт, нито с правила, създадени от орган без законодателни правомощия, да се дерогират разпоредби на закон.Счита,че разпоредби те на ПИКЕЕ, към които препраща ЗЕ по никакъв начин не изключват вината на насрещната страна при неизпълнение на


задължения по до говора, а само регламентират принципите за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и процедурата за изчисляване на
консумирана ел.енергия съгл. чл.83, т.6 от ЗЕ и раздел девети от ПИКЕЕ и те не изключват необходимостта от установяване, че именно абонатът е извършил действия, нарушаващи въведената в чл. 45 и чл. 48 ПИКЕЕ
забрана за потребителите да
Text Box: 5

 въздей стват неправомерно върху собствените на преносното дружество сред ства за търговско измерване (чл.121 от ЗЕ). Счита че в тежест на ответ ника е да докаже наличие на осъществен без санкцията на дружеството достъп на ищеца до електромера, за да се ангажира отговорността му, като при липса на всякакви данни в тази насока счита че не може да се презумира виновно поведение на потребителя. В тази връзка намира за недопустимо без да е доказана вина на абоната, изразяваща се в препят стване на правилното отчитане, да се ангажира неговата отговор ност чрез едностранна корекция в сметките му за минал период, защото правоотношението между доставчика на ел. енергия и потребителя е договорно и единствено недобросъвестното певедение на едната страна по договора представлява основание по смисъла на чл. 82 от ЗЗД тя да бъде санкционирана за всички настъпили за съконтрагента й вреди. Затова след като не е било констатирано виновно поведение на клиента, респективно негов представител липсва законово основание за извърш ване на въпросната едностранна корекция, която би могла да се извърши единствено, ако абонатът е осуетил правилното отчитане. Позовава се на задължителната практика на ВКС, постановена по чл. 290 от ГПК в подобни на настоящия казуси - Решение №97 от 28,07, 2015г. по т.д. №877 по описа за 2014г. на ВКС, ТК, Първо т.о., с което касационният съд е приел по задължителен за съдилищата начин, че корекция в сметката на потребителя е допустима, когато отклоненията в показателите на консумираната електрическа енергия се дължат на не правомерно действие от страна на потребителя и доставчикът е уста новил периода на грешното измерване или неизмерване и е определен размерът на реално консумираната електрическа енергия за този период.   Сочи още, че е допуснато и формално нарушение на чл. 48, ал.1 ПИКЕЕ, съгласно, който операторът на съответната мрежа може да преизчисли количеството електрическа енергия за период от датата на констатиране на неправилното/неточното измерване или неизмерване- до датата на монтажа на средството за търговско измерване или до предходната извършена проверка на средството за търговско измерване, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) дни. и предвид изричната разпоредба на чл. 48, ПИКЕЕ не би могло да се приеме, че след като сметката е преизчислена за период по-малко от 90 дни, то са спазени нормативните изисквания. Излага становище,че констатираните формални нарушения на процеду рата са съществени и опорочават извършената едностранна корекция до степен същата да не бъде годно основание за дължимост на процесиите суми. Възоснова на изложеното от съда се иска да постанови решение, с което да призна е за установено по отношение на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ" ЕАД, ЕИК: 3526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов" № 37, че ищецът не му дължи сумата от 905, 90 лв., / деветстотин и пет лева и деветдесет стотинки/, представляваща допълнително начислена ел. енергия за пери ода от 12.12.2015 г. до 11.03.2016 г., за което е съставена Данъчна фактура № 1150075769 20.04.2016 г. за обект с измервателна точка ИТН *******, с клиентски номер: *********, находящ се в гр.  П., ул. „********” № **.Претендира разноски.

Ответникът оспорва така предявения иск. Счита, че исковата сума е начислена правомерно при наличие на правно основание за това.Позовава се на разпоредбите на чл. 98а, ал.2, т.6 и чл. 104а, ал.2, т.5 от ЗЕ връзка с чл. 73, ал. 1, б. Б от ЗЕ, връзка с чл. 45, ал. 1 от ПИКЕЕ, връзка с чл. 51, ал. 1 от ПИКЕЕ, връзка с чл. 48, ал. 2, връзка с ал. 1 от ПИКЕЕ.Счита, че коригираните количества  са изчислени правил но при спазване на методиката, съдържаща се в чл. 48, ал. 8, б.а от ПИКЕЕ и остойностени съгласно чл. 51, ал. 1 от ПИКЕЕ. Твърди, че на 11,03,2016г. служители на ЕВН България Електроразпределение ЕАД извършили проверка на електромер №********* монтиран да измерва доставената ел. енергия в имота на ищеца. Проверката била извършена в присъствието на двама служители на МВР, тъй като ищецът и негов представител не били открити на адреса. При замерване на електромера с уред еталон било установено, че същият измерва с грешка -73,20%, тоест реално се измервала и заплащала 26,80% от доставената в обекта ел. енергия. Било установено, че грешката е в резултат на промяната на схемата на свързване на електромера, изразяващо се в обединен входящ и изходящ проводник преди електромера, в резултат на което част от пре минаващата и консумирана ел. енергия не се измервала. Твърди,че всички действия по извършената проверка били закрепени със съставен констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средство за търговско измерване от 11,03,2016г., който бил подписан от двамата свидетели и служителите на МВР. Ответникът твърди, че едностранната корекция на сметката на ищеца е извършена по реда на чл. 51, ал. 1 ПИКЕЕ връзка с чл. 48, ал. 2, връзка с ал. 1, т. 1, б. А, връзка с чл. 45, ал. 1 от ПИКЕЕ. Счита за неоснователни доводите на ищеца, че имало съществено значение кой точно е извършил въздействието на електро мера и че то не може и не следва да му се вмени във вина,тъй като законовите разпоредби, които регламентират преизчислението на количе ството ел. енергия не съдържат изисквания за извършването на корек ции на сметки при установено виновно поведение на крайния клиент, точно обратното единственото условие за упражняване на правото на енергийния доставчик да извърши едностранно корекция е да бъде уста новено по съответния ред, че е налице в случай на неизмерена, непра вилно или неточно измерена ел. енергия. По изложените съображения настоява за отхвърляне на иска.

    Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно и с оглед наведените от страните доводи, намира за устано вено  следното:

       Няма спор по делото, че ищцата е клиент на ответното дружество за обект,находящ се гр.  П., ул. „********” № **, присъединен към еле ктрическата мрежа,поради което това обстоятелство е прието за без спорно между страните с определение в проведеното на  06.10.2016г. с.з. Не е спорно също така, че между страните съществуват договорни отно шения при общи условия за продажба на електрическа енергия.

      С констативен протокол №259060 /л.14 от делото/ е установено ,че при извършена на 11,03,2016г. техническа проверка на електромер с фабр.№*********,находящ се на адрес ул. „********” № ** същият измерва с грешка минус 73,2%.Протоколът е съставен в присъствие на двама свидетели и е подписан в съответствие  ОУ на ЕВН ЕР от двама служители на ЕВН ЕР и свидетелите. С писмо изх. №17059310-1/ 20.04. 2016 г.,представено с исковата молба ищецът е уведомен за констата циите от извършената проверка,както и за това че ще бъде коригирана сметката му за изминал период от време-12.12.2015г.-11.03.2016г. със сумата от 905,90лв

          Тези обстоятелства се потвърждават от показанията на изслуша ния по делото свидетел К.К.,съставил и подписал констатив ния протокол,който сочи,че при извършената проверка било установе но,че  електромерът има поставен шунт в резултат на което отчита  в по-малко  консумираната ел енергия на обекта. В унисон с коментира ните писмени и гласни доказателства са и констатациите в заключе нието на вещото лице по приетата СТЕ за наличие на неправомерно въздействие върху схемата на свързване на електромера-двата прово дника били частично оголени и съединени заедно и превързани с неизо лиран проводник,осъществено след неправомерно отваряне на електро мерното табло.  

       При така установеното по- горе, безспорно следва извода, че  в резул тат на констатираното неправомерно въздействие върху електромера съ щият е отчитал по-малко количество консумирана ел. енергия и това е послужило като основание за допълнително начисляване на потребените и неотчетени количества ел. енергия от ответника за минал период от време .

      Поради това ответникът извършил корекция на сметката за ел. енергия за минал период,като била издадена процесната фактура№ 1150075769 20.04.2016г. за допълнително начислени 9892 KWh за перио да: 12.12.2015г. – 11.03.2016г. на стойност 905,90 лв. 

    Според приетата съдебно-техническа експертиза корекцията е изчис лена за период от 90дни при изчисляване на неотчетеното количество ел енергия, което е минус 73,2 % от консумираната ел енергия на обекта. Вещото лице е установило, че допълнително начисленото количество  ел. енергия е правилно остойностено от ответника и съответства на дей ствително потребената ел. енергия за периода 12.12.2015г.-11.03.2016 г. според действащите към онзи момент цени.

          Съгласно  задължителната   практика  на  ВКС,  изразена  в реди ца  решения по  реда  на  чл.290  от  ГПК  не съществува  законово  осно вание  за доставчика  на  електрическа  енергия  да  коригира  едно странно  сметките  на  потребителите  за  доставена  през изминал  пери од  електрическа  енергия.В този  смисъл  са  редица  решения-  реше ние № 189 от 11.04.2011 година по тд.№39/2010г. ІІ  т.о,Решение  №79  от  11.05. 2011г.  по  т.д.  №582/2010г.,  ІІ  т.о.; Решение  №26  от  04.04. 2011г.  по  т.д.№ 427/ 2010г.,  ІІ  т.о.;  Решение  №189  от  11.04.2011г.  по  т.д. №39/2010г.,ІІ т.о.;Решение  №165  от  19.11.2009г.  по  т.д. № 103/2009г.,ІІ т.о.; Решение №104  от 05.07.2010г.  по  т.д.  №885/2009 г., ІІ  т.о. 

      Разпоредбата на чл.98а ал.2 т.6 от ЗЕ на която се позовава ответникът /ред ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012/ предвижда, че общите условия съдържат правилата за управление на електроенергийната система, които регламентират правата и задълженията на оператора на електропреносната мрежа и присъединените към електропреносната мрежа лица реда за уведомяване на клиента при из вършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ,а   чл.45 ал.1  от ПИКЕЕ,в редакцията им от м. ноември 2013г. на която се позовава ответникът препращат  към процедурата, определе на в договорите с оператора на преносната мрежа /т.е. общите усло вия/ или в раздел ІХ от тези правила за оператора на разпределител ната мрежа при констатирано неправилно и неточно измерване или неиз мерване.Посочените от ответника  разпоредби на чл. 98а, ал.2, т.6 и чл. 104а, ал.2 т.5 от ЗЕ,редакцията от 17.07.2012 година касаят единствено начина и реда за уведомяване клиентите за извършени корекции на сметките им, без да уреждат ред за извършване на самата корекция, как вато корекция като осъществена едностранно от доставчика не обвър зва потребителя.

       От изложеното следва извод,че така съществуващата законодателна уредба не признава възможност за извършване на едностранни корек ции на сметките на потребителите за минал период.При липса на пред видена в действащото законодателство възможност за едностранна про мяна от доставчика на доставено количество електрическа енергия и сметките за минал период не съществува законно основание такава санк ция да се уговаря в Общите условия или Правилата за измерване на коли чеството електрическа енергия,които са с характер на подзаконов нор мативен акт.

       Вън от горното,за пълнота на изложението следва да се посочи, че разпоредбите на чл.48,чл49 ,чл.50 и чл51 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия обн в ДВ.бр.98 от 12.11.2013г. на които се позовава ответникът са отменени като незаконосъобразни с решение №12897/01.12.2015г.постановено по адм. дело № 9462/2014 г. на ВАС, IV отделение като съдебното решение за отмяна на администра тивния акт има за последица отпадането с обратна сила на разпоре дените с него последици.

   Следователно не съществува законово основание за ответника да начисли допълнително ел енергия за изминал период от време, тъй като в действащото право не съществува законова норма, признаваща въз можност за последваща промяна на сметките на потребителите, пол зващи електроенергия.

     Отделно от това, едностранната корекция на сметка за вече доста вена и ползвана ел. енергия не само не намира своето законово осно вание,но и противоречи на норми от действащото законодателство, които уреждат потребителските права- чл. 143 т. 6 и т. 18 от Закона за защита на потребителите. Коментираните клаузи от общите условия са нищожни по смисъла на чл. 26 ал. 1 от ЗЗД, поради противоречието им със закона, защото нарушават основни принципи за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и засягат защитата на ин тересите на потребителите при продажбата им на ел. енергия.Така абона тът е поставен в неравноправно положение, защото няма как да защити интереса си при предприета от страна на дружеството служебна корек ция на сметката му за минал период в следствие на твърдяно неточно измерване на ел. енергията,особено когато доставената и потребена енергия е била редовно отчитана и заплащана за времето, за което е едностранно начислена.

     На следващо място-Задължителната  практика  се  придържа и към разбирането, че  коригирането  на  сметките  за  вече  доставена  елек трическа  енергия  само  въз основа  на  обективния  факт  на  констати рано  неточно отчитане  на  доставяната  електроенергия  противоречи  на  регламентирания  в  чл.82  от  ЗЗД  виновен  характер  на  договор ната  отговорност  и  е недопустимо, ако  не  е доказано виновно  поведе ние на  потребителя,препятствало  правилното  отчитане.

      В тежест на ответника е да докаже наличие на осъществен без санкцията на дружеството достъп на ищеца до електромера, за да се ангажира отговорността му.Същият не ангажира доказателства в тази връзка не би могло да се приеме че  вината на абоната, изразяваща се в препятстване на правилното отчитане е доказана,поради което не би могло да се ангажира неговата отговорност чрез едностранна корекция в сметките му за минал период. Това е така, защото правоотношението между доставчика на ел. енергия и потребителя е договорно и недобро съвестното поведение на едната страна по договора представлява осно вание по смисъла на чл. 82 от Закона за задълженията и договорите тя да бъде санкционирана за всички настъпили за съконтрагента й вреди.

       С оглед на изложеното, съдът намира, че предявеният отрицателен установителен иск се явява основателен и като такъв следва да се ува жи. 

      На основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата направените по делото разноски- заплатена ДТ и  адв възнаграждение, които се констатираха  общо в  размер от 650 лв.

       Мотивиран от горното, Съдът

 

                                               Р  Е  Ш  И :

 

       ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” №37, че Л.Г. Б. ЕГН********** със съд. адрес *** адв.Н.Т. не му дължи сумата от 905, 90 лв., / деветстотин и пет лева и деветдесет стотинки/, представляваща допълнително начисле на ел. енергия за периода от 12.12.2015 г. до 11.03.2016 г., за което е със тавена данъчна фактура № 1150075769 20.04.2016 г. за обект с из мервателна точка ИТН*******, с клиентски номер:*********, находящ се в гр.  П., ул. „********” № **.

       ОСЪЖДА ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД, ЕИК 1235 264 30, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Хр. Г. Да нов” №37 да заплати на Л.Г. Б. ЕГН********** със съд. адрес *** адв.Н.Т.  сумата от  650 лв. разноски за настоящото производство.

      Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

             

                                                                   Съдия/п./ З.Б.

 

         Вярно с оригинала.

         КК