Гражданско дело 6340/2016 - Решение - 26-10-2016

 

  Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

             

        Номер     3178                 26.10. 2016г.                Град ПЛОВДИВ

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Пловдивски Районен съд                       ХХ-ти граждански състав

 

       На  двадесети първи септември                                    2016  Година

 

       В публично заседание в следния състав:

 

                                                      Председател: :  ЗОЯ БОГДАНОВА

        

при секретаря  Каменка Кяйчева,като разгледа докладваното от съдията  гр. дело N6340 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

    Производството е образувано по предявен от Е.В. М. ЕГН********** със съд. адрес *** адв. В.С. против „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37 иск с правно осн. чл.124 от ГПК

Ищцата твърди, че е клиент на ответното дружество по договор за доставка на ел. енергия за обект, находящ се в гр. Х., ул. „****** *****” №* с клиентски №*********. Твърди, че през 2016 година полу чила Писмо – известие с Изх. №14634723/04,04,2016г., в което било посо чено,че на 23,05,2015г. служители на ЕВН демонтирали и предали за експертизна проверка електромера и от служители на БИМ било конста тирано,че електромерът е манипулиран и отчита с грешка -76,97%. За горното бил съставен констативен протокол №***/14,03,2016г. Твърди, че възоснова на горните констатации й била начислена допълнително ел. енергия на стойност 329,11лв., за периода: 01,01,2015г.–24,03,2015г., за което била съставена фактура №**********/04,04,2016г. Счита, че не са налице основания за допълнително начисляване на ел. енергия за обекта, а отделно от това оспорва нейния размер.В тази връзка оспорва да е присъствала на проверката,при която била констатирана твър дяната грешка. Оспорва такъв протокол да й е представян за подпис. Оспорва да е налице неправомерно въздействие от нейна страна върху електромера, поради което счита, че е недопустимо да носи отговорност и да й бъдат начислявани допълнителни суми за минал период от време. Въз основа на изложеното от съда се иска да постанови решение, с което да признае по отношение на ответника, че ищцата не му дължи сумата от 329,11лв. представляваща допълнително начислена ел. енергия за пе риода: 01,01,2015г.–24,03,2015г. за обект на потребление, находящ се на адрес: гр. Х., ул. „****** *****” №*.Претендира разноски.

Ответното дружество оспорва така предявения иск.Счита,че процесната сума е начислена правомерно,при наличие на правно осно вание за това-чл.83, ал. 1, т.6 от ЗЕ вр. с чл. 45, ал. 1 от ПИКЕЕ вр. с чл. 5, ал.1, т.1 от ПИКЕЕ вр. с чл. 48 от ПИКЕЕ. Твърди, че коригираните количества са изчислени при спазване на методиката, съдържаща се в чл. 48, ал. 1, т. 1, б. Б от ПИКЕЕ. Твърди, че на 24,03,2015г. служители на ЕВН България посетили имота на ищцата и извършили проверка на електромер №********* монтиран да измерва доставената ел. енергия в имота. При замерване на електромера с уред еталон било установено, че същият измерва с грешка извън допустимите изменения, съгласно класа на точност на СТИ, като служителите на ЕВН ЕР установили несъответ ствие на СТИ с нормираните метрологични и технически характеристи ки за точност. Твърди, че при проверката не бил открит клиента, поради което проверката била извършена в присъствието на двама свидетели, които се подписали в констативния протокол. Твърди, че демонтираният електромер е предаден в БИМ, където било констатирано, че от вътреш ната страна на клемния блок е монтиран нерегламентиран мост на клемни проводници от меден проводник между клеми 1 и 3, в резултат на което електромерът отчитал по - малко от реално използваната ел. енергия с грешката, която електромерът отчитал е -76,97%. Твърди, че в случая едностранната корекция не е извършена по реда на ОУ на ЕВН ЕР и ЕВН ЕС, а по реда на глава ІХ от ПИКЕЕ и по - конкретно чл. 51, ал. 1 от ПИКЕЕ вр. с чл. 48, ал. 1, т. 2, б. Б вр. с чл. 45, ал. 1 от ПИКЕЕ. Счита, че размерът на допълнително начислената сума е определен при спазване на нормативната уредба в чл. 51, ал. 1, вр. с чл. 48, ал. 1, т. 2, б. Б от ПИКЕЕ е приложима в случая. На основание констативния протокол на БИМ, според който грешката в измерванията е точно установена -76,97% е изчислена дължимата от клиента сума в размер на 329,11лв., която представлява стойността на допълнително начислените 1373кв. часа за период от 82 дни, тоест от 01,01,2015г. до 24,03,2015г. след приспадане на допустимата грешка на СТИ в размер на 2%. По изложените съображения счита, че е налице законова възможност енер гийните предприятие да коригират сметките за минал период от време и настоява за отхвърляне на иска.Претендира разноски.

      Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно и с оглед наведените от страните доводи, намира за устано вено  следното:

       Няма спор по делото, че ищцата е клиент на ответното дружество за обект,находящ се гр. Х., ул. „****** *****” №*, присъединен към електрическата мрежа,поради което това обстоятелство е прието за безспорно между страните с определение в проведеното на  04.07.2016г. с.з. Не е спорно също така, че между страните съществуват договорни отношения при общи условия за продажба на електрическа енергия.

      С констативен протокол №182734 /л.7 от делото/ е установено ,че при извършена на 24.03.2015г техническа проверка на електромер с фабр.№*********,находящ се на адрес ул. „****** *****” №* същият измерва с грешка минус 77,12%.Протоколът е съставен в присъствие на двама свидетели и е подписан в съответствие  ОУ на ЕВН ЕР от двама служители на ЕВН ЕР и свидетелите. От протокол  №337/14.03.2016г, издаден  от  Български  институт  по  метрология,Главна  дирекция  „Мер ки и  измервателни  уреди”, РО-Пловдив се установява, че е осъществя ван достъп до вътрешността на електромера-от вътрешната страна на клемния блок е монтиран нерегламентиран мост от меден проводник между клеми 1 и 3,в резултат на което електромерът отчитал с 76% по- малко от консумираната ел енергия  на обекта.

          Тези обстоятелства се потвърждават от показанията на изслушяния по делото свидетел Д.Л.,съставил и подписал конста тивния протокол,който сочи,че при извършената на 24.03.2015г. провер ка било установено,че  електромерът  отчита  с грешка минус 80% консу мираната ел енергия на обекта. В унисон с коментираните писмени и гласни доказателства са и констатациите в заключението на вещото лице по приетата СТЕ за наличие на неправомерно въздействие върху схе мата на свързване на електромера-поставен шунт от вътрешната страна на клемния блок,монтиран между клеми 1 и 3  в резултат на което елек тромерът измерва в по- малко консумираната ел. енергия

       При така установеното по- горе, безспорно следва извода, че  в резул тат на констатираното неправомерно въздействие върху електромера съ щият е отчитал по-малко количество консумирана ел. енергия и това е послужило като основание за допълнително начисляване на потребените и неотчетени количества ел. енергия от ответника за минал период от време .

      Поради това ответникът извършил корекция на сметката за ел. енергия за минал период,като била издадена процесната фактура №115 0071074/04,04,2016г. за допълнително начислени 4032 KWh за периода: 01.01.2015г. – 24.03.2015г. на стойност 329,11лв. 

    Според приетата съдебно-техническа експертиза корекцията е изчис лена за период от 82дни при изчисляване на неотчетеното количество ел енергия, което е минус 76,97 % от консумираната ел енергия на обекта. Вещото лице е установило, че допълнително начисленото количество  ел. енергия е правилно остойностено от ответника и съответства на дей ствително потребената ел. енергия за периода 01.01.2015г.-24.03.2015 г. според действащите към онзи момент цени.

          Съгласно  задължителната   практика  на  ВКС,  изразена  в реди ца  решения по  реда  на  чл.290  от  ГПК  не съществува  законово  осно вание  за доставчика  на  електрическа  енергия  да  коригира  едно странно  сметките  на  потребителите  за  доставена  през изминал  пери од  електрическа  енергия.В този  смисъл  са  редица  решения-  реше ние № 189 от 11.04.2011 година по тд.№39/2010г. ІІ  т.о,Решение  №79  от  11.05. 2011г.  по  т.д.  №582/2010г.,  ІІ  т.о.; Решение  №26  от  04.04. 2011г.  по  т.д.№ 427/ 2010г.,  ІІ  т.о.;  Решение  №189  от  11.04.2011г.  по  т.д. №39/2010г.,ІІ т.о.;Решение  №165  от  19.11.2009г.  по  т.д. № 103/2009г.,ІІ т.о.; Решение №104  от 05.07.2010г.  по  т.д.  №885/2009 г., ІІ  т.о. 

      Разпоредбата на чл.98а ал.2 т.6 от ЗЕ на която се позовава ответникът /ред ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012/ предвижда, че общите условия съдържат правилата за управление на електроенергийната система, които регламентират правата и задълженията на оператора на електропреносната мрежа и присъединените към електропреносната мрежа лица реда за уведомяване на клиента при из вършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ,а   чл.45 ал.1  от ПИКЕЕ,в редакцията им от м. ноември 2013г. на която се позовава ответникът препращат  към процедурата, определе на в договорите с оператора на преносната мрежа /т.е. общите усло вия/ или в раздел ІХ от тези правила за оператора на разпределител ната мрежа при констатирано неправилно и неточно измерване или неиз мерване . Посочените от ответника  разпоредби на чл. 98а, ал.2, т.6 и чл. 104а, ал.2 т.5 от ЗЕ,редакцията от 17.07.2012 година касаят единствено начина и реда за уведомяване клиентите за извършени корекции на сметките им, без да уреждат ред за извършване на самата корекция, каквато корекция като осъществена едностранно от доставчика не об вързва потребителя.

       От изложеното следва извод,че така съществуващата законодателна уредба не признава възможност за  извършване на едностранни корек ции на сметките на потребителите за минал период.При липса на пред видена в действащото законодателство възможност за едностранна промяна от доставчика на доставено количество електрическа енергия и сметките за минал период не съществува законно основание такава санкция да се уговаря в Общите условия или Правилата за измерване на количеството електрическа енергия,които са с характер на подзаконов нормативен акт.

       Вън от горното,за пълнота на изложението следва да се посочи, че разпоредбите на чл.48,чл49 ,чл.50 и чл51 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия обн в ДВ.бр.98 от 12.11.2013г. на които се позовава ответникът са отменени като незаконосъобразни с решение №12897/01.12.2015г.постановено по адм. дело № 9462/2014 г. на ВАС, IV отделение като съдебното решение за отмяна на администра тивния акт има за последица отпадането с обратна сила на разпоре дените с него последици.

   Следователно не съществува законово основание за ответника да начисли допълнително ел енергия за изминал период от време, тъй като в действащото право не съществува законова норма, признаваща въз можност за последваща промяна на сметките на потребителите, пол зващи електроенергия.

     Отделно от това, едностранната корекция на сметка за вече доста вена и ползвана ел. енергия не само не намира своето законово осно вание,но и противоречи на норми от действащото законодателство, които уреждат потребителските права- чл. 143 т. 6 и т. 18 от Закона за защита на потребителите. Коментираните клаузи от общите условия са нищожни по смисъла на чл. 26 ал. 1 от ЗЗД, поради противоречието им със закона, защото нарушават основни принципи за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и засягат защитата на интересите на потребителите при продажбата им на ел. енергия.Така абонатът е поставен в неравноправно положение, защото няма как да защити интереса си при предприета от страна на дружеството служебна корекция на сметката му за минал период в следствие на твърдяно неточно измерване на ел. енергията,особено когато доставената и потре бена енергия е била редовно отчитана и заплащана за времето, за което е едностранно начислена.

     На следващо място-Задължителната  практика  се  придържа и към разбирането, че  коригирането  на  сметките  за  вече  доставена  елек трическа  енергия  само  въз основа  на  обективния  факт  на  констати рано  неточно отчитане  на  доставяната  електроенергия  противоречи  на  регламентирания  в  чл.82  от  ЗЗД  виновен  характер  на  договор ната  отговорност  и  е недопустимо, ако  не  е доказано виновно  поведе ние на  потребителя,препятствало  правилното  отчитане.

      В тежест на ответника е да докаже наличие на осъществен без санкцията на дружеството достъп на ищеца до електромера, за да се ангажира отговорността му.Същият не ангажира доказателства в тази връзка не би могло да се приеме че  вината на абоната, изразяваща се в препятстване на правилното отчитане е доказана,поради което не би могло да се ангажира неговата отговорност чрез едностранна корекция в сметките му за минал период. Това е така, защото правоотношението между доставчика на ел. енергия и потребителя е договорно и недобро съвестното поведение на едната страна по договора представлява осно вание по смисъла на чл. 82 от Закона за задълженията и договорите тя да бъде санкционирана за всички настъпили за съконтрагента й вреди.

       С оглед на изложеното, съдът намира, че предявеният отрицателен установителен иск се явява основателен и като такъв следва да се ува жи. 

      На основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата направените по делото разноски- заплатена ДТ и  адв възнаграждение, които се констатираха  общо в  размер от 350 лв.

       Мотивиран от горното, Съдът

 

                                               Р  Е  Ш  И :

 

       ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на уп равление: гр.Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” №37, че Е.В.М. ЕГН********** със съд. адрес *** адв.В.С. не му дължи сумата от 329,11лв., представ ляваща допълнително начислена ел енергия по фактура №**********/ 04,04,2016г. за периода: 01,01,2015г. – 24,03,2015г. за обект, находящ се на адрес: гр.Х., ул.“****** *****“№* с  ИТН*******

      ОСЪЖДА ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” АД, ЕИК 1235 264 30, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Хр. Г. Да нов” №37 да заплати на Е.В.М. ЕГН********** със съд адрес *** адв.В.С.  сума та от 350 лв. разноски за настоящото производство.

     Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

             

                                                                   Съдия/п./ З.Б.

 

         Вярно с оригинала.

         КК