Гражданско дело 6336/2016 - Решение - 28-11-2016

Решение по Гражданско дело 6336/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     3633                    25 11 2016 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   04 10 2016 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 6336 по описа за 2016 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          ****************************************************************************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.Н.Б. ЕГН ********** И Т.М.С. ЕГН  **********  , сключен  НА ********   година в гр.Х. , област П.,  за което е съставен Акт за граждански брак № ***/******* година  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община Х. ,ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

1. Упражняването на родителските права спрямо роденото от брака дете Т. Т. С., ЕГН: ********** ,се предоставя на майката М.Н. С., ЕГН: **********.

2.    Местоживеенето на детето Т. Т. С., ЕГН: ********** ,ще бъде в дома на майката М.Н. С., ЕГН: ********** на посочения по-горе адрес. Майката се задължава да уведоми бащата при промяна на адреса си.

3.    РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата Т.М.С., ЕГН:********** и детето Т. Т. С., ЕГН: ********** е следният: Бащата има право на лични контакти с детето, включително и да го взема при себе си с преспиване, както следва:

 

-     всяка първа и трета седмица от месеца от 18.00 часа на петьчния ден ,до 18.00 часа на неделния ден;

-     за рождения ден на детето всяка нечетна година, от 18 часа на деня, предхождащ рождения му ден ,до 18 часа на деня, следващ рождения му ден;

-     през почивните дни на Коледните празници всяка нечетна година ,от 10 часа на първия почивен ден ,до 18 часа на последния почивен ден;

-     през почивните дни на Великденските празници всяка четна година ,от 10 часа на първия почивен ден, до 18 часа на последния почивен ден;

-     през зимната учебна ваканция в четните години и през пролетната учебна ваканция в нечетните години, от 10 часа на първия почивен ден ,до 18 часа на последния почивен ден, когато детето тръгне на училище;

-    по един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката;

- както и по всяко друго време по взаимно съгласие и уговорка между родителите;

4. Бащата Т.М.С. се задължава до 5 - пето число на всеки месец ,да заплаща издръжка на детето Т. Т. С., ЕГН: **********., чрез майката М.Н. С., ЕГН: **********, в размер на 150,00 лева месечно, по банков път ,до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение. Издръжката се дължи от влизане в сила на решението за прекратяване на брака.

5. Страните се споразумяват бащата Т.М.С., ЕГН:**********, да заплати издръжка на детето Т. Т. С., ЕГН: **********, чрез майката М.Н. С., ЕГН: **********, за изминал период от 01.09.2015 г. до 31.07.2016 г. в размер на 130 лева за всеки месец през този период или общо за целия период в размер на 1430 лева (хиляда четиристотин и тридесет лева), платими в 15 - петнадесет дневен срок от влизане в сила на решението за прекратяване на брака.

   Относно семейното жилище: Семейното жилище - находящо се в гр.П., на адрес: ул. „С. г." №**, ет.**, ап.** е лична собственост на Т.М.С., ЕГН:********** и след прекратяването на брака ще се ползва от него.

   Относно издръжката между съпрузите:

Никой от съпрузите не желае и няма претенции за издръжка от другия съпруг.

    Относно имуществените отношения:

I.         Страните заявяват, че по време на брака си не са придобивали недвижими имоти в режим на СИО;

2. Придобитите по време на брака движими вещи са разделени доброволно и извънсъдебно, поради което страните нямат никакви претенции един към друг във връзка с тях.

3. По време на брака, ******* 2016 г. М.Н. С., ЕГН: ********** е изтеглила потребителски кредит по договор с "Юробанк България" АД в размер от ***** лева за срок от 36 месеца и с общ размер на сумата, подлежащата на възстановяване от ******** лв., който кредит е послужил лично на съпругата и погасяването му ще се извърши единствено от нея.

М.Н. С., ЕГН: ********** е лично задължена за изплащането на кредита към банка "Юробанк България" АД, включително относно всички неплатени вноски по кредита до влизане в сила на съдебното решение за развод.

4.    Съпрузите заявяват, че кредитите, отпуснати на всеки един от тях, се поемат от този от тях, на чието име е бил предоставен от съответната кредитна институция.

5.   Страните се споразумяват, че ако някой от съпрузите е поел задължение,
сключил/подписал какъвто и да е облигационен договор преди прекратяването на брака с влязло в сила съдебно решение, то задължен за изпълнението на този договор е само и единствено на съпруга, който е страна по договора. Същото се отнася и при подписан запис на заповед с дата на издаване, предхождаща прекратяването на брака.

6.           Страните декларират, че ако са налице парични влогове в банки, на името на техния титуляр, то същите са негова индивидуална собственост.

Относно фамилното име: След прекратяването на брака М.Н. С. ще носи предбрачната си фамилия Б., поради което за в бъдеще ще се наименова М.Н.Б.

       Относно разноските по делото: Направените до момента разноски се поемат от всеки от съпрузите така, както са направени, а присъдената от съда с решението допълнителна държавна такса ще бъде заплатена така, както е определена от съда.

 

С настоящото споразумение страните окончателно уреждат всички имуществени и неимуществени отношения по повод прекратяването на брака и декларират, че след подписването на това споразумение няма да имат претенции един към друг, вкл. по въпросите, предмет на споразумението.

 

 

ОСЪЖДА Т.М.С. ЕГН  **********да заплати по сметка на ВСС сумата от 128 лв. /стои двадесет и осем лева /, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА М.Н.Б. ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 лв. /двадесет лева /, представляваща държавна такса за настоящото производство

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.