Гражданско дело 6336/2016 - Решение - 09-01-2017

Решение по Гражданско дело 6336/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  125                      / 09 01 2017година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 бр състав

На   09 01 2017година

 

В   закрито  заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр.  дело номер 6336 по описа за 2016 година

намери за установено следното:

 

          Производство пред първата инстанция е по чл.247     от ГПК.

Образувано е по инициатива на а. В.К. С. –  п. на молителя Т.М.С. ЕГН ********** по гр д 6336/2016 Г .по описа на ПРС 3 бр с  

Постъпила е молба от   п. п. на  молителя С.  по делото, с която се сочи, че в постановеното по делото съдебно решение – 3633/25 11 2016г, е налице непълнота ,като не е конкретизиран адреса на майката ,който е определен и  като местоживеене на детето.

В срока за отговор не  е постъпил такъв от молителката М.Б. .

След като се запозна с материалите по делото ,съдът установи ,че  с решение№ 3633/25 11 2016г по гр д 6336/2016 г .е прекратил брака между

М.Н.Б. ЕГН ********** И Т.М.С. ЕГН  **********  , сключен  НА ********   година в гр.Х. , област П.,  за което е съставен Акт за граждански брак № ***/******** година  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община Х. ,ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРДИЛ  е  постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което се счита неразделна част от настоящото решение,  в частта за родителските права както следва:

,,1.     Упражняването на родителските права спрямо роденото от брака дете Т. Т. С., ЕГН: ********** ,се предоставя на майката М.Н. С., ЕГН: **********.

2.   Местоживеенето на детето Т. Т. С., ЕГН: ********** ,ще бъде в дома на майката М.Н. С., ЕГН: ********** на посочения по-горе адрес. Майката се задължава да уведоми бащата при промяна на адреса си.,,

Не е посочен точният адрес на майката ,който е определен и като местоживеене на детето, и който е свързан  със задължението на майката , обективирано в споразумението ,да уведомява бащата при промяната му .

   

Безспорно  в случая се касае за очевидна фактическа грешка по смисъла на чл.247 от ГПК, която следва да бъде отстранена с настоящото съдебно решение

По изложените съображения Съдът

        

                                      Р    Е    Ш    И   :

          

         ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ПОСТАНОВЕНОТО РЕШЕНИЕ №3633/25 11 2016г по гр д 6336/2016 г ,КАТО ВМЕСТО ЗАПИСАНОТО ,, Местоживеенето на детето Т. Т. С., ЕГН: ********** ,ще бъде в дома на майката М.Н. С., ЕГН: ********** на посочения по-горе адрес. Майката се задължава да уведоми бащата при промяна на адреса си.,,    ,

ДА СЕ ЧЕТЕ- ,,Местоживеенето на детето Т. Т. С., ЕГН: ********** ,ще бъде в дома на майката М.Н. С., ЕГН: ********** на адрес ***,,В. Д.,, №***. Майката се задължава да уведоми бащата при промяна на адреса си.,,

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд –Пловдив

РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/Н.Вълчева

 

 

Вярно с оригинала.

И.Б.