Гражданско дело 6292/2016 - Решение - 11-10-2016

Решение по Гражданско дело 6292/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 

№ 2984    11.10.2016 година  град Пловдив

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XI състав, в публично заседание на двадесет и седми септември  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ АСП. ГЕОРГИЕВА

                                                              

при участието на секретаря Илияна Куцева - Гичева,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 6292 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 12- 19 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН).

......................................................................................................................................................................................................................................................

 

Водим от горното и на основание чл. 15, във вр. с чл. 5 ал. 1, точка 1 и т. 3, във вр. с чл. 16 ал. 1 от ЗЗДН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

   НАЛАГА на основание чл. 5 ал. 1 т. 1 и т. 3 от ЗЗДН по отношение на Н.В.Б., с ЕГН: **********, с адрес: ***  следните мерки за защита:

 

ЗАДЪЛЖАВА Н.В.Б., с ЕГН: **********, с адрес: ***  да се въздържа от извършването на всякакъв акт на физическо и/ или психическо, емоционално, икономическо и друга форма на насилие по отношение на П.К.Б., с ЕГН: ********** и по отношение на малолетното дете В. Н. Б., с ЕГН: **********, и двамата с адрес: гр. П., ж. к. „Т.”, бл. *, вх. *, ет. *, ап. *.

 

ЗАБРАНЯВА на Н.В.Б., с ЕГН: **********, с адрес: ***  да приближава П.К.Б., с ЕГН: **********, с адрес: ***, жилището й, находящо се на адрес: гр. П., ж. к. „Т.”, бл. *, вх. *, ет. *, ап. * и местата й за социални контакти и отдих, за срок от 18 месеца.

 

Да се издаде заповед за защита, която да се връчи на страните и на I-во и V- то РУП – Пловдив.

 

ОСЪЖДА Н.В.Б., с ЕГН: **********, с адрес: ***  да заплати на П.К.Б., с ЕГН: **********, с адрес: ***  сумата от 400 лева (четиристотин лева) – разноски за адвокатско възнаграждение.

 

ОСЪЖДА Н.В.Б., с ЕГН: **********, с адрес: ***  да заплати глоба в размер на 800 лева (осемстотин лева) по сметка на Районен съд- Пловдив, в полза на бюджета на съдебната власт.

 

ОСЪЖДА Н.В.Б., с ЕГН: **********, с адрес: ***  да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса за образуваното дело в размер на 25 лева (двадесет и пет лева).

 

               Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в 7- дневен срок от връчването му на страните.

 

След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати служебно на I-во и V- то РУП – Пловдив.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: / п /

 

Вярно с оригинала.

ИК