Гражданско дело 6289/2016 - Решение - 31-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е №

 

Р Е Ш Е Н И Е  3232

 

31.10.2016 година, град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІ граждански състав, на десети октомври две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание в следния състав:

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

при секретаря ПЕТЯ КАРАБИБЕРОВА,

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 6289 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПК.

Образувано е по молба за промяна на собствено, бащино и фамилно име, на основание чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

***********************************************

Мотивиран от изложеното, Съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ДОПУСКА ПРОМЯНА в собственото в собственото, бащиното и фамилното име на Х.Р.М., с ЕГН: **********, съответно от “Х.” на “С.”, от “Р.” на “А” и от “М.” на “С”.

 

Препис от решението, след влизането му в сила ДА СЕ ИЗПРАТИ на Община Разград за отразяване на промяната в акта за раждане и в регистрите на населението.

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на заинтересованите лица и учреждения.

 

 

 

                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

            Вярно с оригинала!

            Секретар:П.К.