Гражданско дело 6231/2016 - Определение - 17-05-2016

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

   № 4383

                                       гр. Пловдив, 17.05.2016г.

 

           ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в закрито съдебно заседание на седемнадесети май две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                                                                  

                                                                                 Председател: Светлана Неделева

 

        Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 6231 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

С депозирана на 16.05.2016г. молба вх. № *****/2016г. ищцата М.Д.К., ЕГН: **********, действаща чрез пълномощника си адвокат С.П. ***, заявява, че оттегля подадената срещу ответника Н.Д.К., ЕГН: **********, искова молба за развод  с правно основание чл. 49 ал. 1 от СК, съответно моли производството по настоящото дело да бъде прекратено.

Горната молба е подадена до съда от надлежно легитимирано лице, което разполага с процесуалното право за извършване на това действие. Съгласно разпоредбата на чл. 232 ГПК ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото, а до момента не е провеждано открито съдебно заседание, в което да е даден ход на делото и няма пречка производството да се прекрати без становището на ответника.

Тъй като съдът е десезиран от разглеждане на исковата молба, независимо             от причините, поради които е сторено това от страна на ищцата, следва производството по дело да бъде прекратено.

     Така мотивиран, съдът

 

                                             О П Р Е Д Е Л И:

 

           ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 232 от ГПК, производството по гр. дело              № 6231/2016г. по описа  на ПРС, V бр. с-в, поради оттегляне на иска.

 

      Препис от настоящото определение да се връчи на ищцата.

 

      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Пловдив  в едноседмичен срок от съобщаването.

       

                                     

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Светлана Неделева

 

Вярно с оригинала!

КЯ