Гражданско дело 6136/2016 - Решение - 04-10-2016

Решение по Гражданско дело 6136/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 2923

 

 

гр. Пловдив, 04.10.2016 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на двадесет и осми септември през две хиляди и шестнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 6136 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация,

...........................................................................................................

Водим от горното, Съдът    

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА ПРОМЯНА в собственото име на малолетното дете С.М.И. с ЕГН **********, действащо чрез своята майка и законен представител М.Т.И. с ЕГН: **********, от С.“ на  „И.“.

 

Препис от решението, след влизането му в сила, ДА СЕ ИЗПРАТИ на Община Пловдив за отразяване на промяната в акта за раждане и в регистрите на населението.

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС, в двуседмичен срок, считано от връчването му на заинтересованите лица и учреждения.

 

 

СЪДИЯ: /п/

         /Димитрина Тенева/

Вярно с оригинала

РС