Гражданско дело 6002/2016 - Решение - 26-10-2016

Решение по Гражданско дело 6002/2016г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер   3170                         Година  2016                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                    VІІІ граждански състав

На  26.10                                                                                        Година 2016

В публично заседание на 29.09.2016 г. в следния състав:

                                    Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Секретар: АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело номер  6002  по описа за   2016      година,      

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.261 от КТ, чл.264 от КТ и чл.224, ал.1 от КТ. 

Ищецът Г.Н.И. *** моли съдът да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата 92 лева (брутен размер) – неизплатено възнаграждение на ищеца за положени 368 часа нощен труд през периода месец септември 2015 – месец март 2016 г.; сумата 101, 33 лева (брутен размер) – неизплатено възнаграждение на ищеца за работа му през дните на официалните празници на 22.09.2015 г., 24.12.2015 г., 31.12.2015 г. и 01.01.2016 г., и сумата 253, 30 лева (брутен размер) – обезщетение за неползван от ищеца платен годишен отпуск за 2015 и 2016 г. – общо 10 работни дни, заедно със законната лихва върху трите главници, по изложените в исковата молба съображения. Претендира разноски.

Ответникът “***” ЕООД – гр. София оспорва обективно съединените искове по размер, по изложените в отговора на исковата молба съображения.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените от страните доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от представените в тази насока писмени доказателства и заключението от 22.08.2016 г. на вещото лице по ССЕ З.М. се установява, че действително ищецът е работил по трудово правоотношение в ответното дружество като “***” от 11.09.2015 г. до 03.03.2016 г., считано от която дата трудовото му правоотношение е било прекратено на основание чл.327, ал.1, т.2 от КТ със Заповед № 7303/03.03.2016 г. на *** на ответното дружество, връчена на ищеца на 11.03.2016 г. – като със самата Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с Г.И. е било разпоредено да му се изплати обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ за 42 работни дни неползван платен годишен отпуск в размер на 756 лева.

Както се установява от представените с исковата молба писмени доказателства и от посоченото заключение на ССЕ, действително по време на работата си при ответника ищецът е положил общо 304 часа нощен труд, за които му се полага възнаграждение в брутен размер 76 лева.

От посоченото заключение на ССЕ и представените с исковата молба писмени доказателства се установява също така, че ищецът е работил в дните на официалните празници на 22.09.2015 г. и на 01.01.2016 г. – за което му се полага възнаграждение в брутен размер 39, 02 лева.

Както вече бе посочено, в самата Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с ищеца е било разпоредено да му се заплати обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ за 42 работни дни неползван платен годишен отпуск – като от посоченото заключение на ССЕ се установява, че за 2015 г. и 2016 г. на ищеца са се полагали десет работни дни платен годишен отпуск, които са останали неползвани от него, за което му се дължи обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ в брутен размер 180, 95 лева.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че обективно съединените искове се явяват доказани по основание и до установените от ССЕ размери, до които и размери следва да се уважат, заедно със законната лихва от 09.05.2016 г., като за разликата над тях до пълните предявени размери исковете се явяват неоснователни и недоказани и като такива следва да се отхвърлят.

С оглед на изхода от спора ответникът следва да заплати на ищеца и направените разноски за производството по делото в размер, съобразно уважената част от исковете, на 300 лева – адвокатско възнаграждение, а на основание чл.78, ал.6 от ГПК ответникът следва да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на съда 150 лева ДТ за трите уважени иска и 60 лева депозит за ССЕ.

               Мотивиран от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

            ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, кв. “***”, ул. “***” № ***, ет.***, офис ***, представлявано от *** ***, ДА ЗАПЛАТИ НА Г.Н.И., ЕГН **********,***, адв. И.С., СУМАТА 76 лева (брутен размер) – неизплатено възнаграждение на ищеца за положени 304 часа нощен труд през периода месец септември 2015 – месец март 2016 г.; СУМАТА 39, 02 лева (брутен размер) – неизплатено възнаграждение на ищеца за работа му през дните на официалните празници на 22.09.2015 г. и на 01.01.2016 г., И СУМАТА 180, 95 лева (брутен размер) – обезщетение за неползван от ищеца платен годишен отпуск за 2015 и 2016 г. – общо 10 работни дни, ЗАЕДНО СЪС ЗАКОННАТА ЛИХВА върху трите главници, начиная от 09.05.2016 г., до окончателното им изплащане, КАКТО И направените разноски за производството по делото В РАЗМЕР НА 300 лева, А В ПОЛЗА НА бюджета на съдебната власт ПО СМЕТКА НА Районен съд – Пловдив – 150 лева ДТ и 60 лева депозит за ССЕ, КАТО за разликата над уважените до пълните предявени размери ОТХВЪРЛЯ обективно съединените искове с правно основание чл.261 от КТ, чл.264 от КТ и чл.224, ал.1 от КТ като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.

            Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

          

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

                                                                                                ПАВЕЛ ПАВЛОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ВТ