Гражданско дело 5999/2016 - Решение - 28-10-2016

                                   

                                Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

           Номер   3216                          28.10.2016г.                             Град ПЛОВДИВ

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Пловдивски Районен съд                                        ХХ-ти граждански състав

       На десети октомври                                                        2016  Година

       В публично заседание в следния състав:

                                                              Председател: :  ЗОЯ БОГДАНОВА

   при секретаря Каменка Кяйчева,като разгледа докладваното от съдията гр. дело N5999 по описа за 2016 год., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производството е образувано по обективно съединени искове с правна квалификация чл.79 вр. чл.258 и чл.86 от ЗЗД,,предявени от “Екоинженеринг 96“ООД ЕИК115018628 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.“Георги Бенев“№3 срещу „Метални конструкции-Т“ООД ЕИК202350967 със седалище и адрес на управление гр. Панагю рище ул.“Захари Стоянов“№25.

     Ищецът твърди, че ответникът не е изпълнил договорното си задължение по сключен между страните на 04,09,2015г. договор за изработка с предмет лазерно рязане на детайли, като не му е заплатил договореното възнаграждение за извършената работа в размер на 3818,64лв. с включен ДДС, за което е издадена данъчна фактура № 0000007168/18,09,2015г. Въз основа на изложеното от съда се иска да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищеца гореописаната сума,ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното й заплаща не.Претендира разноски.

Ответникът не е депозирал писмен отговор в срока по чл. 131 от ГПК и не взема становище по иска.

        Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност във връзка със становищата на страните,намира за установено следното:

        В съдебно заседание пълномощникът на ищеца е направил искане по чл.238 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответницата.

    Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение за основателно.

     На първо място ответникът в предоставения по чл.131 от ГПК срок за отговор на исковата молба, не е представил такъв. Не се е явил,нито е изпратил представител в съдебно заседание,за което е бил редовно уведомен. Не е направил искане за разг леждане на делото в негово отсъствие.

      На второ място, налице е искане на ищцовата страна за постановяване на не присъствено решение.

     На трето място – на страните са указани последиците от неспазването на срокове за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание – тази информация се съдържа в съобщението  до ответника на л.14 от делото.

     И на последно място – налице е предпоставката на чл.239 ал.1 т.2 от ГПК – с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани от ищцовата страна доказателства исковете са вероятно основателни.

   Ето защо предявените искове следва да бъдат уважени, без решението да се мотивира по същество.

    На осн. чл.78 ал.1 от ГПК,ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноски за настоящото производство, които се констатираха  в   размер на  152,75лв представляваща платена държавна такса.

      Ето защо Съдът                     

                                                                Р   Е   Ш   И

 

  ОСЪЖДА „Метални конструкции-Т“ООД ЕИК202350967 със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище ул.“Захари Стоянов“№25  да заплати на “Екоинженеринг 96“ООД ЕИК115018628 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул.“Георги Бенев“№3 сумата от 3818,64лв ,представляваща възнаграждение дължимо по по сключен между страните на 04,09,2015г. договор за изработка,за което е съставена данъчна фактура № 0000007168/18,09,2015г,ведно със законната лихва върху главницата считано от 09.05.2016г до окончателното  й заплащане,както и сумата от 152,75лв, представляваща разноски за настоящото производство.

           Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

           Същото следва да се връчи на страните.

           Ответникът разполага със защита срещу решението, съобразно чл.240 от ГПК.         

                   

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ/п./ З.Б.

Вярно с оригинала.

КК