Гражданско дело 592/2016 - Решение - 11-10-2016

Решение по Гражданско дело 592/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е №2981

 гр. ПЛОВДИВ , 11.10.2016г.,

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XII-ти граждански състав, в открито съдебно заседание на деветнадесети септември  2016г. , в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

        при секретаря Катя Грудева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 00592/ 2016г. по описа на същия съд, за да се произнесе взе предвид следното :

     Производството е по чл.  235 от ГПК – решение по съществото на исков спор.

     Производството по делото е образувано по иск на Л.К.М., ЕГН **********,*** офис , против Н.Д.К., ЕГН **********, и Е.Л.К. , ЕГН **********,***. Според изложената в исковата молба  фактология , ответниците са съпрузи , като първия от тях е дъщеря на ищеца. По силата на договор за прехвърляне на право на собственост срещу задължение за издръжка и гледане,  ищеца прехвърлил на дъщеря си право на собственост върху недвижим имот, представляващ ¾  ( три четвърти) ид. части от имот с идентификатор   56784.522.239.1.3 от кадастралната карта на гр. Пловдив,  срещу насрещно задължение двамата ответници да я издържат и гледат до края на живота й. Твърди се обаче, че такава издръжка и гледане не са постъпили по отношение на ищцата, която била разведена, възрастна, живеела при крайно незадоволителни битови условия и с крайно  недобро здравословно състояние. Моли се да бъде развален договора, обективиран в нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и издръжка № ** от 09.09.2011 г. по реда на чл.87, ал. 3 от ЗЗД, поради неизпълнение от страна на ответниците.

   Ответникът Е.К., чрез назначения си особен представител адв. Г., оспорва иска като недоказан.  Вторият ответник  Н.К. признава иска, като се има предвид, че отговора от нея  не е постъпил в срок по чл. 131 от ГПК.

    Допустим конститутивен иск с правно основание в чл. 87 ал. 3 от Закона за задълженията и договорите.

    За да прецени неговата основателност , съдът съобрази следното :

     Според чл. 87 ал. 3 от Закона за задълженията и договорите ,  Когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма.” , а според третата алинея на същата разпоредба„ развалянето на договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, става по съдебен ред. Тоест, за да бъде основателен иск по реда на чл. 87 ал. 3 от ЗЗД , следва да се установи съществуването на договор , който прехвърля вещни права върху недвижима вещ, и липсата на насрещна престация от страна на лицето, получило правото на собственост върху имота.

    По делото е безспорно съществуването на договора, чието разваляне се иска. Ответникът Н.К. е признала иска, и това й признание е неоттегляемо ( чл. 237 ал. 4 от ГПК ). Доказва се чрез показанията на свидетеля А., които съдът кредитира ( по делото няма доказателство , което да им противоречи ), че договорът не е изпълняван от страна и на двамата ответници, липсва дължимата от тях престация. Обратно , ответната страна не ангажира доказателства за реално изпълнение на това си насрещно задължение .  Тоест, имаме договор, който прехвърля по надлежен ред право на собственост върху недвижим имот, и по него липсва престация от страна на приобретателите на това вещно право. Или искът е основателен .

     Разноските по делото остават така , както са направени : ищецът, в чиято полза такива следваше да бъдат присъдени предвид изхода на спора , не ги претендира .

     Воден от изложеното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

Р Е Ш И:

    РАЗВАЛЯ  на основание чл. 87 ал. 3 от ЗЗД , договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, обективиран в нотариален акт  № ** т . ІІ , рег . номер 3666  нот . дело № 250 по описа на нотариус П. М. за 2011г с който Л.К.М. , ЕГН **********, прехвърля на Н.Д.К., ЕГН **********, и Е.Л.К. , ЕГН **********,***, право на собственост върху ¾ ( три четвърти ) идеални части от  имот с идентификатор 56784.522.239.1.3 по КК и КР на Пловдив, поради неизпълнение от  страна на ответниците .

       Решението подлежи на обжалване пред ПОС с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му.

                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/

Вярно с оригинала!

КГ