Гражданско дело 5883/2016 - Решение - 07-10-2016

Решение по Гражданско дело 5883/2016г.

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер        2957/                07.10.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      І брачен състав

На седми октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на тридесети септември две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Алекксандрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  5883                                                           по описа за 2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

...............................................................................................................................

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Г.П.Т., с ЕГН **********, с адрес: *** и С.М.Т., с ЕГН **********, с адрес: ***, сключен на ***г. в ***, за което е съставен Акт за граждански брак № *** от ***г., като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49, ал.4 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОСТАНОВЯВА след развода С.М.Т., с ЕГН ********** да възстанови предбрачното фамилно име, а именно: К.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в *** ***, *** ***, *** ***, ***. „***” № *** на Г.П.Т., с ЕГН **********.

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Страните  нямат претенции към движимите вещи, придобити по време на брака, те са поделени извънсъдебно.

Съпрузите не са придобивали по време на брака си собственост над недвижими имоти.

Страните не са придобивали по време на брака си собственост над МПС или други движими вещи на значителна стойност. Всички движими вещи са поделени от страните към момента на фактическата раздяла.

Съпрузите нямат общи парични влогове, кредити и задължения към трети лица. При условие, че се окаже, че някой от съпрузите все пак е поел задължение към трето лице, то след прекратяване на брака същият ще изплаща поетото задължение самостоятелно.

Страните декларират, че нямат претенции един към друг по смисъла на чл. 29 от СК за получаване на дял от личното имущество на другия съпруг.

ОСЪЖДА Г.П.Т., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 15,00 лева /петнадесет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА С.М.Т., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 15,00 лева /петнадесет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.