Гражданско дело 5646/2016 - Решение - 13-10-2016

Решение по Гражданско дело 5646/2016г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер   3003                         Година  2016                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                          VІІІ граждански състав

 

На 13.10                                                                                        Година 2016

 

В публично заседание на 14.09.2016 г. в следния състав:

 

                                                Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

 

Секретар: Марияна Михайлова

 

като разгледа докладваното от съдията

 

гражданско дело номер  5646 по описа за   2016  година,      

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД, и – при условията на евентуалност, с правно основание чл.21, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД и с правно основание чл.55, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД.  

Ищецът “***” ЕООД – гр. Пловдив, моли съдът да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата 24 188 лева с ДДС, представляваща обезщетение за неизпълнение на задълженията на ответника по съглашение между страните, наименовано Приемо-предавателен протокол от 10.02.2015 г. с нотариална заверка на подписите на страните, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 18.09.2015 г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 1 083, 90 лева, заедно със законната лихва върху главницата, а - при условията на евентуалност, ако съдът отхвърли тези обективно съединени искове – да осъди ответното дружество да заплати на ищеца сумата 24 188 лева с ДДС, представляваща дължимо обезщетение по чл.21, ал.2 от ЗЗД за това, че ответникът недобросъвестно е попречил за изпълнението на сключения между „ЕВН България Електроразпределение“ АД и ответното дружество на 20.07.2010 г. в гр. Раковски Договор за присъединяване обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 18.09.2015 г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 1 083, 90 лева, заедно със законната лихва върху главницата, или – ако съдът отхвърли и тези обективно съединени искове, да осъди ответника да заплати на ищеца сумата 24 188 лева с ДДС, представляваща получена от ответника сума следствие прекратяване на сключения между „ЕВН България Електроразпределение“ АД и ответното дружество на 20.07.2010 г. в гр. Раковски Договор за присъединяване обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, с която сума ответникът се е обогатил без основание за сметка на ищеца, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 18.09.2015 г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 1 083, 90 лева, заедно със законната лихва върху главницата, по изложените в исковата молба и в писмена защита съображения. Претендира разноски.

Ответникът “***” ЕООД - с. Желязно, оспорва всички искове и моли съдът да ги отхвърли като неоснователни и недоказани, по изложените в отговора на исковата молба и в писмена защита съображения. Претендира разноски.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените от страните доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от събраните по делото писмени доказателства се установява, че с Нотариален акт за продажба на недвижим имот № .../...г., том..., рег. № ..., дело № ...... г. на Н. *** с рег. № *** и район на действие Районен съд – гр. Пловдив, ответното дружество е продало на ищеца следните свои недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор 29235.23.46 по кадастрална карта и регистри на с. Желязно, Община „Марица“, Област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-16-1259/13.10.2009 г. на Началника на СГКК – Пловдив, с адрес на поземления имот: местност „***“, целият с площ по Кадастралната скица от 7 565 кв. м., с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за хранително-вкусова промишленост, със стар идентификатор на имота: 29235.23.13, номер по предходен план: 29235.23.13, парцел: 023013 – млекосъбирателен пункт, производство на млечни продукти и офиси, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 29235.23.17, 29235.23.49, 29235.23.48 и 29235.23.47, без находящата се в същия имот сграда с идентификатор 29235.23.46.1 със застроена площ от 6 кв. м., брой етажи: един и предназначение – сграда за енергопроизводство, собственост на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, И поземлен имот с идентификатор 29235.23.47 по кадастрална карта и регистри на с. Желязно, Община „Марица“, Област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-16-1259/13.10.2009 г. на Началника на СГКК – Пловдив, с адрес на поземления имот: местност „***“, целият с площ по Кадастралната скица от 435 кв. м., с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, със стар идентификатор на имота: 29235.23.13, номер по предходен план: 29235.23.13, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 29235.23.17, 29235.23.46, 29235.23.48,  29235.23.41, 29235.23.32, 29235.23.31 и 29235.23.30, за цена от 234 699, 60 лева с включен ДДС, от която сума 221 937, 80 лева с включен ДДС – цената на поземлен имот с идентификатор 29235.23.46 и 12 761, 80 лева с включен ДДС – цената на поземлен имот с идентификатор 29235.23.47. С Приемо-предавателен протокол от 10.02.2015 г. с нотариална заверка на подписите на страните, страните по делото са уговорили, че ответното дружество, чрез своя Управител предава на ищцовото дружество, чрез неговия Управител, подробно описаната в Протокола проектна документация за проект „Млекосъбирателен пункт за производство на млечни продукти и офиси“ в поземлен имот 23.46 (стар 023013) в землището на с. Желязно, Община „Марица“, Област Пловдив  - производствена сграда с РЗП от 844, 37 кв.м. и Битова сграда с офиси с РЗП 623, 88 кв.м. в оригинал, а освен това ответникът е декларирал липсата на всякакви претенции на дружеството към проектната документация и направените за издаването на същата и по повод на същата разходи и разноски, включително извършеното към „ЕВН България Електроразпределение“ АД плащане на сумата 24 188 лева с ДДС такса присъединяване, както и че с предаването на същата се отказва от всички свои права и претенции, а в тази връзка – и правата върху същите преминават върху дружеството-купувач, като страните също така са уговорили, че за описаните проекти ищецът не дължи на ответника допълнителна сума извън заплатената за закупуването на двата поземлени имота, посочени по-горе. Действително, както се установява от представените по делото писмени доказателства от третото неучастващо по делото лице „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, между неговият праводател („ЕВН България Електроразпределение“ АД) и ответното дружество на 20.07.2010 г. в гр. Раковски е бил сключен Договор за присъединяване обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, по който ответникът е заплатил на третото неучастващо по делото лице сумата 24 188 лева., който Договор е бил прекратен от подписалите го дружества със Споразумение от 01.07.2015 г. (предложението за което прекратяване е било отправено от ответника още на 14.11.2014 г.) и на 05.08.2015 г. „ЕВН България Електроразпределение“ АД е заплатило по банков път на ответника сумата 19 188 лева с ДДС – част от платената от ответника цена за присъединяването в размер на 24 188 лева с ДДС, а на 09.02.2016 г. между „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и ищеца е бил сключен нов Договор за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, по който Договор ищецът е заплатил на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД сумата 20 700, 83 лева с ДДС. С Покана, получена от ответника на 11.09.2015 г., ищецът е поканил ответната страна в срок до 7 дни, считано от датата на получаване на поканата, да му възстанови сумата 24 188 лева, съставляваща неправомерно получена от ответника сума, като с Отговор на тази покана от 18.09.2015 г. ответното дружество е уведомило ищеца, че счита, че не му дължи заплащането на посочената в Поканата сума.

С оглед събраните по делото писмени доказателства, пълното противоречие в показанията на разпитаните по делото свидетели И. Д. (***) и В. Х. (***) – включително и при извършената между тях очна ставка, липсата на каквито и да е надлежни писмени доказателства, от които да се установява основателността на твърденията на ищеца, че пазарната цена на закупените от него имоти на ответника била значително по-ниска от пазарната такава и единствените причини да плати тази цена на ответника били наличието на посочената по-горе проектна документация и Договорът между „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и ответника, и предвид разпоредбата на чл.172 от ГПК съдът намира, че не следва да се кредитират показанията на всеки един от двамата свидетели.

При така установената фактическа обстановка, доколкото от самия Приемо-предавателен протокол се установява, че ответникът е изпълнил задължението си да предаде на ищеца горепосочената проектна документация и не са ангажирани доказателства за претенции от страна на ответника към ищеца по отношение на тази документация – включително и във връзка със сключения между „ЕВН България Електроразпределение“ АД) и ответното дружество на 20.07.2010 г. в гр. Раковски Договор за присъединяване обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, съдът намира за неоснователни твърденията на ищеца за неизпълнение на задълженията на ответника по Протокола, а оттук – че предявеният иск с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли, а с оглед на акцесорния му характер – като неоснователен и недоказан следва да се отхвърли и обективно съединеният с него иск с правно основание чл.86 от ЗЗД.

Неоснователни се явяват и твърденията на ищеца, че ответникът недобросъвестно е попречил за изпълнението на сключения между „ЕВН България Електроразпределение“ АД и ответното дружество на 20.07.2010 г. в гр. Раковски Договор за присъединяване обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ АД – доколкото този договор е прекратен по уговорения между страните по него ред, без да се установява виновно поведение от страна на ответното дружество, в качеството му на страна по този Договор, към другата страна по Договора („ЕВН България Електроразпределение“ АД) – поради което съдът намира, че предявените при условията на евентуалност обективно съединени искове с правно основание чл.21, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД също се явяват неоснователни и недоказани и като такива следва да се отхвърлят. 

Както вече бе посочено, при прекратяването на сключения между „ЕВН България Електроразпределение“ АД и ответното дружество на 20.07.2010 г. в гр. Раковски Договор за присъединяване обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, ответникът е получил от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД сумата 19 188 лева с ДДС (а не, както твърди ищеца 24 188 лева с ДДС). Освен това тази сумата е била върната на ответника от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД поради прекратяване на сключения между тях Договор – по който Договор ищецът не е страна и са неоснователни твърденията му, че прекратявайки Договора и получавайки сума, която е платил по този Договор, ответникът се е обогатил неоснователно за сметка на ищеца.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че предявените при условията на евентуалност обективно съединени искове с правно основание чл.55, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД също се явяват неоснователни и недоказани и като такива следва да се отхвърлят.

С оглед изхода от спора ищецът следва да заплати на ответника направените разноски за производството по делото в размер на 1 500 лева – платено адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от “***” ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК ***, представлявано от *** ***, със съдебен адрес:***, Адвокатско дружество „****“, адв. С.П., против “***” ЕООД - с. Желязно, Пловдивска обл., ЕИК ***, представлявано от *** ***, със съдебен адрес:***, адв. В.Д., обективно съединени искове с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД, и – при условията на евентуалност - с правно основание чл.21, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД и с правно основание чл.55, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД – за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата 24 188 лева с ДДС, представляваща обезщетение за неизпълнение на задълженията на ответника по съглашение между страните, наименовано Приемо-предавателен протокол от 10.02.2015 г. с нотариална заверка на подписите на страните, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 18.09.2015 г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 1 083, 90 лева, заедно със законната лихва върху главницата, а - при условията на евентуалност, ако съдът отхвърли тези обективно съединени искове – да осъди ответното дружество да заплати на ищеца сумата 24 188 лева с ДДС, представляваща дължимо обезщетение по чл.21, ал.2 от ЗЗД за това, че ответникът недобросъвестно е попречил за изпълнението на сключения между „ЕВН България Електроразпределение“ АД и ответното дружество на 20.07.2010 г. в гр. Р. Договор за присъединяване обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 18.09.2015 г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 1 083, 90 лева, заедно със законната лихва върху главницата, или – ако съдът отхвърли и тези обективно съединени искове, да осъди ответника да заплати на ищеца сумата 24 188 лева с ДДС, представляваща получена от ответника сума следствие прекратяване на сключения между „ЕВН България Електроразпределение“ АД и ответното дружество на 20.07.2010 г. в гр. Раковски Договор за присъединяване обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, с която сума ответникът се е обогатил без основание за сметка на ищеца, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 18.09.2015 г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 1 083, 90 лева, заедно със законната лихва върху главницата, както и направените разноски за производството по делото, като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.

ОСЪЖДА “***” ЕООД, с посочените седалище, ЕИК, Законен представител и съдебен адрес, ДА ЗАПЛАТИ НА „***“ ЕООД, с посочените седалище, ЕИК, Законен представител и съдебен адрес, направените разноски за производството по делото В РАЗМЕР НА 1 500 лева.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                         

 

 

 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ ПАВЕЛ ПАВЛОВ

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ВТ