Гражданско дело 5643/2016 - Определение - 06-10-2016

Определение по Гражданско дело 5643/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 8456

гр.Пловдив, 06.10.2016г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХХІІ гр.с., в закрито съдебно заседание на шести октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав

 

Председател: Росица Кюртова

 

като разгледа докладваното от съдията гр.дело №5643 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба на ЕТ“*****************”, ЕИК 106058068, седалище и адрес на управление гр.В., ул.“**********“ №***, вх.***, ет.***, ап.***, чрез пълномощника адв.С.К., против ”ДЕМЕТРА-2005”ЕООД, ЕИК 115893829, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Александър Стамболийски” №39, ет.6, ап.16, представлявано от Д.С.Д., с която са предявени искове за установяване на вземания, присъдени със заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.д.№1111/2016г. по описа на ПРС, ХVІ гр.с.

С молба от 06.10.2016г. ищецът – едноличен търговец заявява, че оттегля предявените искове и моли производството по делото да бъде прекратено.

Предвид постъпилата молба за оттегляне на предявените искове следва да се приеме, че съдът е десезиран от разглеждане на повдигнатия правен спор. Съгласие на ответника на този етап съгласно чл.232, ал.1 ГПК не е необходимо, доколкото до момента не е провеждано редовно съдебно заседание по делото. Налице е отрицателна процесуална предпоставка за допустимост на производството по настоящото дело, поради което същото следва да се прекрати. Същевременно съгласно т.13 от ТР №4/18.06.2014г. на ВКС, ОСГТК, издадената заповед за изпълнение подлежи на обезсилване при прекратяване на производството по иска, предявен по реда на чл.422, респ. чл.415, ал.1 ГПК, с изключение на случаите при сключена съдебна спогодба или ако исковият съд приеме, че заповедта за изпълнение е влязла в сила. Компетентен да обезсили заповедта за изпълнение, издадена по чл.410 ГПК, е съдът в исковото производство, който е постановил определението за прекратяване. Ето защо следва да бъде обезсилена издадената по ч.гр.д.№1111/2016г. по описа на ПРС, ХVІ гр.с., заповед за изпълнение. За това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№5643 по описа за 2016г. на РС Пловдив, ХХІІ-ри гр.с., поради оттегляне на исковете, предявени от ЕТ“*****************”, ЕИК 106058068, седалище и адрес на управление гр.В., ул.“**********“ №***, вх.***, ет.***, ап.***, чрез пълномощника адв.С.К., против ”ДЕМЕТРА-2005”ЕООД, ЕИК 115893829, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Александър Стамболийски” №39, ет.6, ап.16, представлявано от Д.С.Д., искове за установяване на вземания, присъдени със заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.д.№1111/2016г. по описа на ПРС, ХVІ гр.с.

ОБЕЗСИЛВА Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК №568 от 02.02.2016г., издадена по ч.гр.д.№1111/2016г. по описа на ПРС, ХVІ гр.с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Пловдив в 1-седмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                СЪДИЯ: /п/ Росица Кюртова

Вярно с оригинала!

КЯ