Гражданско дело 5520/2016 - Решение - 21-10-2016

                                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3109

 

                                      гр. Пловдив, 21.10.2016 г.

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в открито заседание на двадесет и девети септември  две хиляди и шестнадесета година в състав :

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

При участието на секретаря ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 5520  по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното :

.................................................................................................................................................................................................

         По изложените съображения съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетните деца  В. В. С., ЕГН ********** и А. В. С., ЕГН ********** се предоставя на майката М.И.И., ЕГН ********** ***  до настъпване на обстоятелства от значение за изменение или прекратяване на това обстоятелство.

ОПРЕДЕЛЯ СЕ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на  децата В. В. С., ЕГН ********** и А. В. С., ЕГН **********  при майката М.И.И., ЕГН **********   на адрес ***.

За бащата  В.А.С., ЕГН **********  се определя режим на лични отношения с детето В. В. С., ЕГН **********,  както следва:  бащата ще има право да вижда и взема детето при себе си два пъти в месеца – всяка първа и трета събота за времето от 10.00 ч. до 16.00 ч., както и в продължение на двадесет дни през лятото, несъвпадащи с отпуска на майката, както и да вижда детето за официалните празници и рождените му дни  в продължение на по два часа през деня, за времето от 10,00 ч. до 12,00 ч.

За бащата  В.А.С., ЕГН **********  се определя режим на лични отношения с детето А. В. С., ЕГН **********,  както следва: бащата ще има право да вижда детето си всяка първа и трета неделя от месеца за времето от 10.00ч. до 13.00 ч. в присъствието на майката, както и да вижда детето за официалните празници и рождените му дни  в продължение на по два часа през деня, за времето от 10,00 ч. до 12,00 ч. в присъствие на майката до навършване на 3-годишна възраст от детето, а след това – без присъствие на майката.

ОСЪЖДА  В.А.С., ЕГН ********** ***  да  заплати на малолетното си дете  В. В. С., ЕГН **********  чрез неговата майка  и законен представител М.И.И., ЕГН **********    месечна издръжка в размер на 110,00 /сто и десет/ лева, считано от 01.05.2015г. до  завеждане на иска – 27.04.2016г. на основание чл. 149 от СК, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане, КАТО ЗА РАЗЛИКАТА над 110,00 лева до пълния предявен размер от 160,00 лева месечно ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОСЪЖДА   В.А.С., ЕГН ********** ***  да  заплати на малолетното си дете  В. В. С., ЕГН **********  чрез неговата майка  и законен представител М.И.И., ЕГН **********    месечна издръжка в размер на  110,00 /сто и десет/ лева на основание чл. 143 от СК, считано от  завеждане на иска – 27.04.2016г. до настъпване пълнолетие от детето или на друга законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане, КАТО ЗА РАЗЛИКАТА над 110,00 лева до пълния предявен размер от 160,00 лева месечно ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

 

 

 

ОСЪЖДА  В.А.С., ЕГН ********** ***  да  заплати на малолетното си дете А. В. С., ЕГН **********   чрез неговата майка  и законен представител М.И.И., ЕГН **********    месечна издръжка в размер на 105,00 /сто и пет/ лева, считано от 01.01.2016г. до  завеждане на иска – 27.04.2016г. на основание чл. 149 от СК, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане, КАТО ЗА РАЗЛИКАТА над 105,00 лева до пълния предявен размер от 150,00 лева месечно ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОСЪЖДА   В.А.С., ЕГН ********** ***  да  заплати на малолетното си дете  А. В. С., ЕГН **********     чрез неговата майка  и законен представител М.И.И., ЕГН **********    месечна издръжка в размер на  105,00 /сто и пет/ лева на основание чл. 143 от СК, считано от  завеждане на иска – 27.04.2016г. до настъпване пълнолетие от детето или на друга законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане, КАТО ЗА РАЗЛИКАТА над 105,00 лева до пълния предявен размер от 150,00 лева месечно ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОСЪЖДА   В.А.С., ЕГН ********** ***   да заплати по сметка на ПРС в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху определената издръжка за децата в общ  размер 309,60 /триста и девет лева и шестдесет стотинки / лева.

ОСЪЖДА В.А.С., ЕГН ********** ***  да заплати на М.И.И., ЕГН ********** ***     направените по делото разноски в размер на общо 630,00 /шестстотин  и тридесет/ лева.

         Решението подлежи на обжалване  пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР