Гражданско дело 5519/2016 - Определение - 05-10-2016

Определение по Гражданско дело 5519/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                 І брачен състав

На пети октомври                                               Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

                                               

Секретар: Свобода Александрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело номер 5519 по описа за 2016 година

На поименното повикване в 17,23 часа се явиха:

.............................................................................................................................

СЪДЪТ намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на детето, поради което и същата следва да бъде одобрена. С оглед изчерпване предмета на делото, производството по същото следва да бъде прекратено.

ЕТО защо,

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, според която:

ИЗМЕНЯ  размера на присъдената с Решение № 1297/27.04.2010г., постановено по гражданско дело № 8511/2009г. по описа на ПРС, ІІІ брачен състав, месечна издръжка, дължимата от бащата Н.Г.Б., с  ЕГН **********,***,  на детето  Г.Н.Б., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С.Л.Н., с ЕГН **********, като УВЕЛИЧАВА същата от 100лв. на 120 лева (сто и двадесет лева) месечно, считано от днес – 05.10.2016 г. до настъпване на законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

 ОСЪЖДА Н.Г.Б., с  ЕГН **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 14,40 лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/, представляваща дължима държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 5519/2016 г. по описа на ПРС, І брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС, в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 17,37 часа.

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

                                       СЕКРЕТАР: п/ С. Александрова

 

Вярно с оригинала.

С.А.