Гражданско дело 5501/2016 - Решение - 21-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

/неприсъствено/

 

         № 3116                     21.10.2016г.                    Гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

                  ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XI-ти гр. състав в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ АСП. ГЕОРГИЕВА

 

 

                  при участието на секретаря Илияна Куцева - Гичева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 5501 по описа на ПРС за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Предявен е иск с правно основание чл. 200 от КТ.                            

Ищецът Н.П.Д., с ЕГН: **********,***, чрез пълномощника си адв. Д.З., със съдебен адрес:*** е предявил срещу „Съксес” ООД, с ЕИК: 101619800, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя Бъкстон” № 134, представлявано от у.В.А.Ч. иск за осъждане на ответника да му заплати сумата от 55 000 лева (петдесет и пет хиляди лева), представляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди - болки и страдания вследствие на смъртта на майка му В.Г.Д., с ЕГН **********, починала на **.**.**** вследствие на трудова злополука, претърпяна на **.**.**** в гр. Пловдив, която злополука е призната за трудова с Разпореждане № ****-**-**/15.01.2016г. на ТП на НОИ Пловдив. Претендира се законна лихва от датата на злополуката – **.**.**** до окончателното изплащане на сумата, както и присъждане на разноските. 

Твърди се, че наследодателката на ищеца е работила при ответника по силата на трудов договор, като е заемала длъжността „***********”. На **.**.**** около 18:00 часа след края на работния ден майката на ищеца В.Д. се е насочила към пътното платно, за да го пресече и стигне до автобусната спирка на автобус № 15, за да се прибере в дома си.

При пресичането била блъсната от МПС, като в резултат от силния удар получила внезапни травматични увреждания, довели до смъртта й. Това било удостоверено с разпореждане на НОИ, ТП – Пловдив от 15.01.2016г., в което станалото с майката на ищеца било прието за трудова злополука. Твърди се смъртта на наследодателя на ищеца да е била внезапна и неочаквана, като от последната същият претърпял неимуществени вреди – болки и страдания от загубата на най-близкия му човек.

Препис от исковата молба е редовно връчен при условията на чл. 50 ал. 4 от ГПК, доколкото съдебните книжа са връчени чрез залепване на уведомление на адреса на управление на дружеството, обявен в търговския регистър. По същия начин юридическото лице е призовано и за първото по делото съдебно заседание. В изпратеното до дружеството съобщение изрично е вписано, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено изрично искане делото да се гледа в негово отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноските.

В първото съдебно заседание, проведено на 17.10.2016г. ответникът не се е явил, редовно призован, като няма направено искане делото да се гледа в негово отсъствие.

В съдебно заседание ищецът, чрез пълномощника си, е поискал на основание чл. 238, ал. 1 от ГПК да бъде постановено неприсъствено решение.

На проведеното съдебно заседание са били разпитани двама свидетели, относно търпените от ищеца неимуществени вреди, като и двамата свидетели дават подробни показания за претърпените от ищеца душевни болки и страдания в следствие на загубата на неговата майка.

Като писмени доказателства по делото са приети преписката за трудовата злополука, приключила с издаването на Разпореждане № ****-**-**/15.01.2016г. на ТП на НОИ Пловдив, удостоверение за наследници, съобщение за смърт, препис- извлечение от акта за смърт на майката на ищеца, констативен протокол за ПТП с пострадали лица, както и част от ЛТД на наследодателя – тр. договор, доп. споразумения, заповед за прекр. на ТПО.

Съдът намира, че в настоящия случай всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника са налице. Ответникът не е депозирал писмен отговор на исковата молба в срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК, не се явява в първото по делото заседание и не е направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие. Искането на ищеца за постановяване на неприсъствено решение е своевременно направено, като от приетите по делото писмени доказателства и разпитаните свидетели може да се направи извода, че искът е вероятно основателен.

Ето защо настоящият съдебен състав счита, че са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл. 239, ал. 1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, поради което и на основание чл. 239, ал. 1 и 2 от ГПК следва да се постанови такова решение, с което предявените искове да се уважат изцяло, като се осъди ответника да заплати на ищеца претендираните суми.

Ищецът претендира направените по делото разноски, които, видно от представения договор за правна защита и съдействие възлиза на сумата от 2300 лева (две хиляди и триста лева) - заплатено адвокатско възнаграждение. Същите с оглед изхода на спора следва да се възложат на ответната страна.

На основание чл. 78, ал. 6 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС дължимата държавна такса върху уважените искове, като същата на основание чл. 1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК възлиза на 2200 лева (две хиляди и двеста лева).

Така мотивиран, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

      ОСЪЖДА „Съксес” ООД, с ЕИК: 101619800, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя Бъкстон” № 134, представлявано от у.В.А.Ч. да заплати на Н.П.Д., с ЕГН: **********,***, чрез пълномощника си адв. Д.З., със съдебен адрес:*** следните суми: сумата от 55 000 лева (петдесет и пет хиляди лева), представляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди - болки и страдания вследствие на смъртта на майка му В.Г.Д., с ЕГН **********, починала на **.**.**** вследствие на трудова злополука, претърпяна на **.**.**** в гр. Пловдив, която злополука е призната за трудова с Разпореждане № ****-**-**/15.01.2016г. на ТП на НОИ Пловдив,  ведно със законната лихва от датата на злополуката – **.**.**** до окончателното изплащане на дължимите суми, както и сумата от 2300 лева (две хиляди и триста лева) - заплатено адвокатско възнаграждение.

                  ОСЪЖДА „Съксес” ООД, с ЕИК: 101619800, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Братя Бъкстон” № 134, представлявано от у.В.А.Ч. да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Пловдивския районен съд сумата от 2200 лева (две хиляди и двеста лева) – държавна такса върху уважените искове.

Решението е неприсъствено и не подлежи на обжалване.

Ответникът може да търси защита срещу решението по реда на чл. 240 от ГПК.

Препис от решението да се връчи на страните.

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:  / п /

Вярно с ориганала.

ИК