Гражданско дело 5500/2016 - Решение - 14-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

      

       Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3020                  14.10.2016 година              град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII състав, в публично заседание на двадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

при участието на секретаря ВАНЯ КАЗАКОВА,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 5500 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правна квалификация по 59 ЗЗД.

Ищецът Община Родопи, с адрес: град Пловдив, ул. „Софроний Врачански” № 1а, представлявана от кмета П.Д.С. е предявил против В.А.В. *** искове за осъждане на ответника да заплати сумата от 7859,68 лева, представляваща обезщетение за ползване без правно основание през стопанската 2011 година следните земеделски земи, с кадастрални номера: 06447-003-020;06447-003-062, през стопанската 2012 година следните земеделски земи, с кадастрални номера: 06447-002-049;06447-003-020;06447-003-062; 06447-005-048;06447-005-051; 06447-005-052; 06447-005-064;  06447-005-404; 06447-005-641;06447-005-647; 06447-005-771; 06447-005-772; 06447-005-781; 06447-005-783;  06447-010-006; 06447-010-156;  06447-038-033; 06447-038 048; 06447-038-082;             06447-038-083;06447-038-084;  06447-038-203; 06447-038-344; 06447-038-368; 06447-038-371, през стопанската 2013 година следните земеделски земи, с кадастрални номера: 06077-002-277; 06077-020-063; 06077-020-064; 06077-020-067; 06077-020-068; 06077-020-069; 06077-020-070; 06077-020-071;  06077-020-076;  06077-020-916; 06447-002-049; 06447-002-058; 06447-002-089; 06447-003-020; 06447-003-062; 06447-005-001; 06447-005-008; 06447-005-032; 06447-005-043; 06447-005-048; 06447-005-051; 06447-005-052; 06447-005-064; 06447-005-404; 06447-005-581; 06447-005-594; 06447-005-641; 06447-005-647; 06447-005-771; 06447-005-772; 06447-005-781; 06447-005-783; 06447-007-001;  06447-007-002; 06447-007-003; 06447-007-170; 06447-008-043; 06447-008-249; 06447-008-252; 06447-008-253; 06447-009-038; 06447-009-039; 06447-009-159; 06447-009-161; 06447-009-163; 06447-009-190; 06447-009-192; 06447-009-197; 06447-009-199; 06447-010-006;  06447-010-007;  06447-010-137;  06447-010-144; 06447-010-156;  06447-010-157;  06447-010-158;  06447-012-001; 06447-036-001; 06447-036-002; 06447-036-179; 06447-036-212; 06447-037-004;  06447-037-007;  06447-037-008;  06447-038-048; 06447-038-082; 06447-038-083; 06447-038-084; 06447-038-203; 06447-038-344; 06447-038-368; 06447-038-371; 06447-040-001; 06447-040-002;    40004-070-082, през стопанската 2014 година следните земеделски земи, с кадастрални номера: 03304-001-206; 03304-001-210; 03304-001-211; 03304-001-212; 03304-001-213; 03304-001-216; 06077-002-234; 06077-002-277; 06077-010-024; 06077-010-041; 06077-010-174; 06077-010-183; 06077-010-196; 06077-010-199; 06077-010-200;    06077-010-201; 06077-010-244; 06077-020-040; 06077-020-059; 06077-020-063; 06077-020-064; 06077-020-066; 06077-020-067; 06077-020-068; 06077-020-069; 06077-020-070; 06077-020-071;    06077-020-076; 06077-020-916; 06077-030-159; 06447-002-049;     06447-002-058;     06447-002-089;06447-003-020; 06447-003-062; 06447-005-001; 06447-005-008; 06447-005-031; 06447-005-032;    06447-005-043; 06447-005-048; 06447-005-051;06447-005-052; 06447-005-064; 06447-005-404; 06447-005-581;06447-005-594;            06447-005-603; 06447-005-641; 06447-005-647        ; 06447-005-771; 06447-005-772; 06447-005-781; 06447-005-783; 06447-006-001; 06447-006-009; 06447-006-010; 06447-006-011; 06447-006-592;             06447-006-594; 06447-006-683;  06447-006-700; 06447-006-701; 06447-006-705; 06447-006-706; 06447-007-001; 06447-007-002;  06447-007-003;06447-007-170; 06447-008-043; 06447-008-249;             06447-008-252; 06447-008-253; 06447-009-038; 06447-009-039; 06447-009-159; 06447-009-160; 06447-009-161; 06447-009-163; 06447-009-190; 06447-009-192; 06447-009-196; 06447-009-197; 06447-009-199; 06447-009-200; 06447-010-004; 06447-010-006; 06447-010-007;06447-010-010; 06447-010-137; 06447-010-144; 06447-010-156; 06447-010-157; 06447-010-158; 06447-010-159; 06447-011-006; 06447-012-001; 06447-016-002; 06447-016-003; 06447-017-002; 06447-017-050; 06447-018-002; 06447-018-003;       06447-018-062; 06447-018-063; 06447-018-066; 06447-019-001; 06447-019-025; 06447-022-041; 06447-023-003; 06447-036-001; 06447-036-002; 06447-036-179;        06447- 036-212; 06447-037-001;  06447-037-004; 06447-037-005; 06447-037-006;  06447-037-007;  06447-037-008; 06447-037-010; 06447-038-033; 06447-038-048; 06447-038-082; 06447-038-083; 06447-038-084;06447-038-203;06447-038-344; 06447-038-368; 06447-038-371; 06447-040-001; 06447-040-002; 06447-040-003;  06447-040-005;  06447-040-006; 40004-000-045;  40004-070-082, собственост на Община Родопи, намиращи се в землищата на селата Брестник, Крумово, Белащица и Брани поле, ведно със законна лихва върху главницата, начиная от датата на постъпване на исковата молба съда на 27.04.2016 год.  Претендира разноски.

Ответникът не е депозирал писмен отговор и не се явяват в първото по делото заседание, редовно призован и уведомен за последиците по чл. 238 от ГПК.

Препис от исковата молба е редовно връчен на ответника, като в изпратените до него съобщение изрично е вписано, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено изрично искане делото да се гледа в негово отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноските.

В първото съдебно заседание, проведено на 20.09.2016 г. ответникът не се е явил, редовно призован, като няма направено искане делото да се гледа в негово отсъствие. В първото заседание по делото ищецът чрез пълномощника си е направил искане на основание чл. 238, ал. 1 от ГПК да бъде постановено неприсъствено решение.

Съдът намира, че в настоящия случай всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника са налице. Ответникът не е депозирали писмен отговор на исковата молба в срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК, не се явява в първото по делото заседание и не е направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие. В съобщението по чл. 131 от ГПК, изпратено до ответника и редовно връчено, изрично са вписани последствията по чл. 238 от ГПК. Същите са повторно указани и с определението за насрочване на делото, което е редовно връчено на страните. Искането на ищеца за постановяване на неприсъствено решение е своевременно направено, като от представените с исковата молба писмени доказателства може да се направи изводът, че искът е вероятно основателен.

Ето защо настоящият съдебен състав счита, че са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл. 239, ал. 1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, поради което и на основание чл. 239, ал. 1 и 2 от ГПК следва да се постанови такова решение, с което предявените искове следва да се уважат изцяло, като се осъди ответникът да заплати сумата в размер на 7859,68 лева, представляваща обезщетение за ползване без правно основание през стопанските 2011, 2012, 2013 и 2014 година земеделски земи, собственост на ищеца. 

По отношение на разноските:

На основание чл. 78 ал. 1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплатят на ищеца разноските за  настоящото производство, които са направени- заплатена държавна такса в размер на 361,15 лева и адвокатско възнаграждение в размер на 900 лева.

 

Така мотивиран, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДА В.А.В. ***, да заплати на Община Родопи, с адрес: град Пловдив, ул. „Софроний Врачански” № 1а, представлявана от кмета П.Д.С. сумата от 7859,68 лева - главница, представляваща обезщетение за ползване без правно основание през стопанската 2011 година на следните земеделски земи, с кадастрални номера: 06447-003-020;06447-003-062, през стопанската 2012 година на следните земеделски земи, с кадастрални номера: 06447-002-049;06447-003-020;06447-003-062; 06447-005-048;06447-005-051; 06447-005-052; 06447-005-064;  06447-005-404; 06447-005-641;06447-005-647; 06447-005-771; 06447-005-772; 06447-005-781; 06447-005-783;  06447-010-006; 06447-010-156;  06447-038-033; 06447-038 048; 06447-038-082; 06447-038-083;06447-038-084; 06447-038-203; 06447-038-344; 06447-038-368; 06447-038-371, през стопанската 2013 година на следните земеделски земи, с кадастрални номера: 06077-002-277; 06077-020-063; 06077-020-064; 06077-020-067; 06077-020-068; 06077-020-069; 06077-020-070; 06077-020-071;  06077-020-076;  06077-020-916; 06447-002-049; 06447-002-058; 06447-002-089; 06447-003-020; 06447-003-062; 06447-005-001; 06447-005-008; 06447-005-032; 06447-005-043; 06447-005-048; 06447-005-051; 06447-005-052; 06447-005-064; 06447-005-404; 06447-005-581; 06447-005-594; 06447-005-641; 06447-005-647; 06447-005-771; 06447-005-772; 06447-005-781; 06447-005-783; 06447-007-001;  06447-007-002; 06447-007-003; 06447-007-170; 06447-008-043; 06447-008-249; 06447-008-252; 06447-008-253; 06447-009-038; 06447-009-039; 06447-009-159; 06447-009-161; 06447-009-163; 06447-009-190; 06447-009-192; 06447-009-197; 06447-009-199; 06447-010-006;  06447-010-007;  06447-010-137;  06447-010-144; 06447-010-156;  06447-010-157;  06447-010-158;  06447-012-001; 06447-036-001; 06447-036-002; 06447-036-179; 06447-036-212; 06447-037-004;  06447-037-007;  06447-037-008;  06447-038-048; 06447-038-082; 06447-038-083; 06447-038-084; 06447-038-203; 06447-038-344; 06447-038-368; 06447-038-371; 06447-040-001; 06447-040-002;    40004-070-082 и през стопанската 2014 година на следните земеделски земи, с кадастрални номера: 03304-001-206; 03304-001-210; 03304-001-211; 03304-001-212; 03304-001-213; 03304-001-216; 06077-002-234; 06077-002-277; 06077-010-024; 06077-010-041; 06077-010-174; 06077-010-183; 06077-010-196; 06077-010-199; 06077-010-200; 06077-010-201; 06077-010-244; 06077-020-040; 06077-020-059; 06077-020-063; 06077-020-064; 06077-020-066; 06077-020-067; 06077-020-068; 06077-020-069; 06077-020-070; 06077-020-071; 06077-020-076; 06077-020-916; 06077-030-159; 06447-002-049; 06447-002-058; 06447-002-089; 06447-003-020; 06447-003-062; 06447-005-001; 06447-005-008; 06447-005-031; 06447-005-032; 06447-005-043; 06447-005-048; 06447-005-051;06447-005-052; 06447-005-064; 06447-005-404; 06447-005-581;06447-005-594; 06447-005-603; 06447-005-641; 06447-005-647; 06447-005-771; 06447-005-772; 06447-005-781; 06447-005-783; 06447-006-001; 06447-006-009; 06447-006-010; 06447-006-011; 06447-006-592; 06447-006-594; 06447-006-683;  06447-006-700; 06447-006-701; 06447-006-705; 06447-006-706; 06447-007-001; 06447-007-002;  06447-007-003;06447-007-170; 06447-008-043; 06447-008-249; 06447-008-252; 06447-008-253; 06447-009-038; 06447-009-039; 06447-009-159; 06447-009-160; 06447-009-161; 06447-009-163; 06447-009-190; 06447-009-192; 06447-009-196; 06447-009-197; 06447-009-199; 06447-009-200; 06447-010-004; 06447-010-006; 06447-010-007;06447-010-010; 06447-010-137; 06447-010-144; 06447-010-156; 06447-010-157; 06447-010-158; 06447-010-159; 06447-011-006; 06447-012-001; 06447-016-002; 06447-016-003; 06447-017-002; 06447-017-050; 06447-018-002; 06447-018-003; 06447-018-062; 06447-018-063; 06447-018-066; 06447-019-001; 06447-019-025; 06447-022-041; 06447-023-003; 06447-036-001; 06447-036-002; 06447-036-179; 06447- 036-212; 06447-037-001;  06447-037-004; 06447-037-005; 06447-037-006;  06447-037-007;  06447-037-008; 06447-037-010; 06447-038-033; 06447-038-048; 06447-038-082; 06447-038-083; 06447-038-084;06447-038-203;06447-038-344; 06447-038-368; 06447-038-371; 06447-040-001; 06447-040-002; 06447-040-003;  06447-040-005;  06447-040-006; 40004-000-045;  40004-070-082, собственост на Община Родопи, намиращи се в землищата на селата Брестник, Крумово, Белащица и Брани поле, ведно със законна лихва върху главницата, начиная от 27.04.2016 год.  до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 1261,15 лева, представляваща разноски по делото.

Решението не подлежи на обжалване.

Ответникът разполага със защита срещу решението по реда на чл. 240 от ГПК.

Препис от решението да се връчи на страните.

                    

                                                     

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала:

ВК