Гражданско дело 5498/2016 - Определение - 30-05-2016

Определение по Гражданско дело 5498/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 4747

 

гр.Пловдив, 30.05.2016г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХVІІІ гр.с., в закрито съдебно заседание на тридесети май две хиляди и шестнадесета година, в състав

 

Председател: Росица Кюртова

 

като разгледа докладваното от съдията гр.дело №5498 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба на Община Родопи, БУЛСТАТ 000472200, седалище и адрес гр.Пловдив, ул.“Софроний Врачански“ №1а, против „ТЕЛКИЕВ АГРО“ООД, ЕИК 202746253, с. Злати трап, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул.“21-ва“ №12.

На 30.05.2016г. е постъпила молба от и.д.кмет на ищцовата община, с която се оттеглят предявените искове.

Предвид постъпилата молба за оттегляне, следва да се приеме, че съдът е десезиран от разглеждане на спора. Налице е отрицателна процесуална предпоставка за допустимост на производството по настоящото дело, поради което същото следва да се прекрати. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 5498 по описа за 2016 г. на РС Пловдив, ХVІІІ-ти гр.с., поради оттегляне на исковете, предявени от Община Родопи, БУЛСТАТ 000472200, седалище и адрес гр.Пловдив, ул. “Софроний Врачански“ №1а, против „ТЕЛКИЕВ АГРО“ ООД, ЕИК 202746253, с. Злати трап, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. “21-ва“ № 12.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС Пловдив в 1-седмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                            СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала:

ВК