Гражданско дело 5420/2016 - Определение - 30-05-2016

РАЗПОРЕЖДАНЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ№4743

 

30.05.2016г., гр. Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XII граждански състав, на 30.05.2016г., в закрито съдебно заседание в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 5420 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 129 ал. 2 от ГПК.

Исковата молба по делото е било оставена без движение до депозиране на удостоверение за данъчна оценка на процесния имот, и внасянето по сметката на ПРС за таксите , на ДТ в размер от 4% върху стойността на оценката, в срок от седем дни от датата на

уведомлението. Съдът е определил срок за изпълнение на така дадените указания от седем дни, като началото му е настъпило с редовното връчване на това разпореждане на процесуален представител на ищеца , на дата 10.05.2016г.; по искане на ищеца срокът е бил продължен от съда с още една седмица , но въпреки това е изтекъл, на 25.05.2016 г. До момента недостатъците не са отстранени. Липсва и следваща мслба за удължаване на срок.

Затова и поради неизпълнение на дадените от съда указания отстраняване на нередовности, исковата молба подлежи на връщане, а самото делз- на прекратяване.

Воден от изложеното, съдът

 

РАЗПОРЕДИ:

 

Връща молбата входящ номер 21598/26.04.2016г на подател - И.В.К., и прекратява производството по гр. дело 5420 по описа на ПРС за 2016 г

 

Разпореждането подлежи на обжалване пред състав на ПОС в срок от една седмица от датата на съобщаването му на ищеца.

 

 

 

                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!
КГ