Гражданско дело 5416/2016 - Решение - 28-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

                                                                                                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                                                3226                            28.10.2016 година                             град Пловдив

 

                                  В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІХ граждански състав, в публично заседание на трети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРИСТИНА ТАБАКОВА                                                         

при участието на секретаря Павлина Попова

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 5416 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по искова молба от А.Г.Г., ЕГН **********,***, против „ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК 123526430, гр. Пловдив, с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК – за установяване недължимостта на сумата от 1056.54 лева, представляваща стойност на допълнително начислена ел. енергия, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количество ел.енергия, за която е издадена фактура № **********/04.04.2016 г.

В исковата молба ищецът А.Г.Г. твърди, че е потребител на електрическа енергия с клиентски номер **********, която ответникът доставя в обект на адрес: гр. Пловдив, ул. „Я.С.“ № **, с ИТН ******. Твърди, че редовно заплащал задълженията си към електроразпределителното дружество, като с изненада установил, че му е начислена сумата от 1056.54 лева въз основа на фактура № **********/04.04.2016 г. с посочено в същата основание „дължима сума, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството ел.енергия“. Служители на ответника му обяснили, че била извършена проверка и с Констативен протокол № *******/19.03.2015 г. било установено, че „грешката на електромера била извън допустимата норма“. Сочи, че не е уведомяван за извършването на подобна проверка, нито е присъствал на такава. Ищецът счита, че не са налице условията за едностранна корекция на сметката на потребителя. Оспорва определянето на началната дата на периода на начисляване на допълнителната ел. енергия. Твърди се и, че не е ясно и кога е извършен последния отчет на електромера. Сочи, че ответникът твърди, че сумата е начислена за периода от 22.12.2014 г. до 19.03.2015 г., който период е отпреди 1 година преди издаване на процесната фактура. В тази връзка навежда доводи, че посочената начална дата противоречи на разпоредбата на чл. 48, ал. 1 ПИКЕЕ, доколкото началната дата следва да е тази на монтиране на СТИ или на предходната извършена проверка, а за последната нямало доказателства кога е извършена. Излага, че СТИ е собственост на ответното дружество и показанията му би следвало да са били редовно отчитани ежемесечно от същия. Навежда доводи и, че според чл. 35, ал. 2 от ОУ на ЕВН ЕР, отчитането на показанията на СТИ от служителите на ЕВН ЕР не е проверка. Твърди се и, че към датата на извършване на проверката, изследваният СТИ е бил с изтекъл срок на валидност за представянето му за вторична проверка, като сочи, че СТИ са собственост на разпределителното предприятие и се поддържа от и за негова сметка. Излага, че тъй като СТИ са собственост на електроразпределителното дружество, последното е длъжно да поддържа в изправност СТИ и при констатирана неизправност, същата да бъде веднага отстранена. На следващо място сочи, че не е констатирано и виновно поведение на клиента, като не се установява абонатът да е осуетил правилното отчитане на потребената ел. енергия.

С оглед изложеното, искането е предявеният иск да бъде уважен, като се признае недължимостта на сумата. Претендират се разноски.

В срока по чл. 131 ГПК, ответникът „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, е подал писмен отговор, с който оспорва иска по основание и размер. Твърди, че сумата е начислена правомерно на приетите на основание чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИККЕ), като се позовава на разпоредбата на чл. 48, ал. 1 ПИКЕЕ – обн. ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г., като сочи, че коригираните количества са изчислени при спазване на методиката, съдържаща се в чл. 48, ал.1, т. 1, б. „а” ПИКЕЕ и остойностени, съгласно текста на чл. 51, ал. 1 ПИКЕЕ. Твърди се наличие на облигационна връзка между ищеца и ответника за доставката и ползването на ел. енергия. В тази връзка, на 19.03.2015 г., на основание чл. 44, ал. 1 ПИКЕЕ за осигуряване на съответствието на СТИ с изискванията за точност по ПИКЕЕ, служители на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД посетили жилищната сграда, в която се намира имотът на клиента и извършили проверка на електромер № ********, монтиран да измерва доставяната ел.енергия в имота му. Проверката била извършена в присъствието на двама свидетели, живеещи в имота на ищеца, съгласно чл. 47, ал. 2 ПИКЕЕ, като твърди, че екземпляр от същия му е бил връчен при съставянето. Твърди се, че при проверката е установено с уред еталон марка „Емсист“, че СТИ отчита с грешка извън допустимите отклонения „-78.08 %“. На основание чл. 47, ал. 5 ПИКЕЕ, СТИ бил демонтиран в присъствието на представител на ищеца, поставен е в безшевен чувал и е бил запечатан с пломба със знака на ЕВН ЕР и уникален номер EVN № ******. Твърди се, че всички действия по проверката на СТИ, били описани в съставения съгласно чл. 47 ПИКЕЕ Констативен протокол за техническа проверка и подмяна на СТИ № ******/19.03.2015 г. Излага, че резултатите от проверката на БИМ са обективирани в Констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № ***/15.03.2016 г., където е записано, че електромерът е постъпил за експертиза в чувал с пломба № 321174. В протокола било записано, че пломбите против неправомерен достъп до вътрешната конструкция на електромера: фирмен знак: ADD GRUP2421033 е унищожена, със следи от лепен на пломбажната тел, както и че във вторичната токова верига на електронната платка на електромера допълнително е монтирано нерегламентирано съпротивление.  В резултат на описаната манипулация, СТИ отчита по-малко от реално използваната ел.енергия, а именно с грешка „-79.04 %“. Излагат се съображения, че едностранната корекция е извършена по реда на чл. 51, ал.1 ПИКЕЕ, във връзка с чл. 48, ал.1, т.1, б. „а“. Сочи се, че вече е налице изрична законова възможност за енергийните предприятия да коригират сметките за изминал период. Заявява се също, че корекцията на сметки не е санкция на абоната за определено противоправно поведение, а цели изравняване на получения дисбаланс в предоставянето на блага. Размерът на вземането също се сочи, че е определен съобразно ПИКЕЕ. На основание на Констативния протокол на БИМ, е определена допълнително дължима сума от клиента в размер на 1056.54 лева с ДДС, като сумата представлява стойността на неизмерените, но ползвани 12944 кW/h ел. енергия, равняващо се на 77.04 % от потреблението на ищеца, за период от 22.12.2014 г. до 19.03.2015 г. след приспадане на допустимата грешка на СТИ в размер на 2%. Периодът от време, за който е извършена корекцията, е 87 дни, като първата дата от корекционния период представлява датата на извършен регулярен отчет на електромера, а последната – датата на извършената техническа проверка. Твърди се, че в конкретния случай е налице хипотеза на безвиновна отговорност, като е ирелевантно обстоятелството, кой е извършител на манипулацията. С оглед на изложеното, искането е да се отхвърли предявения иск като неоснователно. Претендират се разноски.

 

            Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед изявленията на страните, намира следното:

Няма спор между страните, че ищецът е потребител на електрическа енергия с клиентски номер ********** за обект ИТН ******* в гр. Пловдив, ул. „Я.С.“ № **.

От приетия по делото Констативен протокол № *******/19.03.2015 г. за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване, се установява, че на посочената дата длъжности лица на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, са извършили техническа проверка на СТИ, находящо се в гр. Пловдив, ул. „Я.С.“ № **, с клиетски № ********** и ИТН № *******. При  извършване на проверката е вписано, че са присъствали двама служители на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и двама свидетели. При извършване на проверката е вписано, че електромер, с фабричен № *********, марка ADD, се намира в електромерно табло ГРТ, пломбирано. Посочено е също, че електромерът е непломбиран – пломбата е скъсана и има лепило по държавната пломба, и отчита с грешка „-78.08 %“, която е извън допустимата норма, както и че СТИ е демонтиран за експертиза, поставен е в безшевна торба, пломбирана с пломба № 321174. Протоколът е подписан от служителите на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и от двама свидетели, с посочени имена – Г. Г. и Г. У.  Протоколът е съставен в отсъствие на клиента или негов представител, поради това, че такъв не е открит.

От приетия по делото констативен протокол от метрологична експертиза на средство за измерване № 347/15.03.2016 г. се установява, че горният електромер е изследван в БИМ, ГД „Мерки и измервателни уреди“, РО – гр. Плевен, като след проверката е констатирано, че отчита с грешка „-79.04%“; че пломбата е унищожена – със следи от лепене на пломбажната тел, както и, че във вторичната токова верига на електронната платка на електромера допълнително е монтирано нерегламентирано съпротивление, в резултат на което е направен извод, че електромерът не съответства на метрологичните и технически изисквания.

Въз основа на констатациите от съставения протокол ответникът „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД  е извършил едностранна корекция на сметката на абоната за минал период 22.12.2014 г. – 19.03.2015г., като за същия период е начислил допълнително сума в размер 1056.54 лева с вкл. ДДС за изразходвани от ищеца 12944 киловатчаса ел.енергия, което се установява от приетите по делото справка за коригиране на сметката за електроенергия и фактура № **********/04.04.2016 г. и писмо от „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД  с изх. № 14599238-1/04.04.2016 г. до А.Г.Г..

От заключението на вещото лице по допуснатата и приета от съда СТЕ, кредитирано като обективно и компетентно дадено се установява, че в случая е унищожена фирмената пломба против неправоморен достъп до вътрешната конструкция на електромера, което е в резултат на осъществено външно въздействие върху електромера, изразяващо се в монтиране на допълнително нерегламентирано съпротивление към електронната платка на електромера, в резултат на което е налице частично неизмерване на реално употребяваната електрическа енергия. Използваната методика по чл. 48, ал. 1, т. 1, б. „а“ ПИКЕЕ не е приложена правилно, тъй като  изчисленията на неотчетените количества електрическа енергия в Справка за коригиране на сметката за електроенергия са извършени от ответника за случай, когато не може да се установи началния момент на неточно измерване на СТИ, но в конкретния случай, при извършена проверка в отдел „Управление на данните от измерване“ в регистъра било установено, че има индикация за времето на манипулиране на СТИ, а именно – 22.02.2015 г.. Вещото лице сочи, че при това ново обстоятелство и прилагайки методиката по чл. 48, ал. 1, т. 1, б. „а“ ПИКЕЕ, след като се отчете класът на точност на СТИ, за ел. енергия за доначисляване по тарифи се получава: по дневна тарифа – 797 квтч. и по нощна тарифа – 300 квтч. Вещото лице установява още, че неизмереното количество ел. енергия, остойностено в съответствие с чл. 51, ал. 1 на ПИКЕЕ, в конкретния случай, е на стойност 89.54 лева с ДДС. Вещото лице сочи, че началният момент на неточно измерване на СТИ е 22.02.2015 г., 18ч.47 мин. Спазени са сроковете за първоначална и последваща проверка на процесния електромер от оторизиран проверител.

             По делото са събрани и гласни доказателства, чрез разпита на свидетеля А.Г.К. /по искане на ответното дружество/ – съставил Констативния протокол от техническата проверка № ******/19.03.2015 г.. От показанията му се установява, че на датата на проверката, заедно с колегата му били изпратени от ръководителя му, за проверка на два електромера, за които според системата за дистанционно отчитане е отварян основният капак на електромера. Свидетелят сочи, че отишли с колегата му, на адрес: в гр. Пловдив, ул. „Я. С.“ № **, който бил жилищна сграда, в която имало и търговски обекти, но конкретния електромер захранва битов абонат – апартамент. Тъй като след позвъняване на апартамента, не открили никого, а и понеже на електромера си личало, че има външна интервенция, извикали двама свидетели, за да извършат проверка с еталонен уред. Сочи, че на проверката на процесното СТИ, се отчела грешка от „-70-80 %“. Съставили констативния протокол, който се подписал и от двама свидетели – служители на охранителна фирма „Кремък“. Свидетелят твърди, че в тяхно присъствие демонтирали електромера и го поставили в безшевна торба за изпращане в БИМ за експертиза. На мястото на сваления електромер, монтирали нов електромер, който отчитал в рамките на допустимото.

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира следното:

Предявеният от ищецът А.Г.Г. срещу ответника „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК е допустим поради наличие на правен интерес.

В конкретния случай между страните по делото не е спорно, че ищецът е абонат на ответника, както и съществуването на правоотношението по доставка на ел. енергия до потребител - собственик на обект, присъединен към електроразпределителната мрежа.

           Предявеният иск за признаване за установено, че ищецът не дължи на ответника сумата, посочена в исковата молба за начислената от ответника електроенергия за посочения в исковата молба период е допустим.

           За да е допустим установителен иск за правоотношение, като субсидиарна форма на защита, ищецът трябва да има правен интерес от предявяването му - да не разполага с друга възможност за правна защита, за да се разреши със сила на пресъдено нещо гражданският спор с ответника, възникнал от договора за ползване на електроенергия. Правният интерес за ищеца да установи размера на задължението си по създаденото с ответника правоотношение по договор за предоставяне на енергия, е налице, тъй като е налице спор между страните по този въпрос - ищецът твърди, че не е потребил електроенергия в обема, посочен в издадената от ответника фактура за процесния период и той не разполага с друг вид защита на правата си - от него не може да се иска да плати цената за оспорените количества, начислени му с фактурата, след което да иска от ответника възстановяване на надвнесени суми.  

           Предявеният отрицателен установителен иск предпоставя, че ответникът следва да докаже пълно и главно основанието на вземането си, като установи същото и по размер, а ищецът следва да докаже възраженията си срещу неговото съществуване. В случая ответникът основава вземането си на възникнало в негова полза потестативно право на едностранно извършване на корекция в сметките за потребена ел.енергия от ищеца, затова следва да установи пълно и главно предпоставките за неговото упражняване.

        В конкретния случай между страните по делото не е спорно, че ищецът е потребител на електрическа енергия с клиентски № **********, както и относно съществуването на правоотношението по доставка на ел. енергия до битов клиент, а именно: за недвижим имот, обект ИТН 1453194, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Я. С.“ № **.

Извършената едностранна корекция от страна на ответника се основава на разпоредбите на чл.98 а, ал. 2, т. 6 и чл. 104а, ал. 2, т. 5 ЗЕ във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, чл. 45, ал.1 и чл. 51, ал. 1 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), приети с решение на ДКЕВР от 14.10.2013г. Съгласно посочените разпоредби общите условия, при които се извършва продажбата на ел.енергия, съдържат ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ (ПИКЕЕ). Тези правила (чл.45, ал.1) от своя страна предвиждат, че когато при проверка се установи грешка над допустимата съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и приложението към правилата, неправилно и неточно измерване или неизмерване, и не е известно кога се е появила установената грешка, количеството електрическа енергия се определя съгласно процедура, определена в договорите с оператора на преносната мрежа или в раздел ІХ от правилата. В раздел девети на ПИКЕЕ /чл.50/ е посочено, че в случаите на установяване на несъответствие между данните за параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея, водещо до неправилно изчисляване на използваните от клиента количества електрическа енергия, операторът на съответната мрежа коригира количествата електрическа енергия като разлика между отчетеното количество електрическа енергия и преминалите количества електрическа енергия за времето от допускане на грешката до установяването й, но за период не по-дълъг от една година.

Периодът, за който е извършена едностранната корекция на сметката на ищеца е след измененията на чл.98а от Закона за енергетиката (ДВ, бр.54/2012г., в сила от 17.07.2012г.) и след приемане на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети с решение на ДКЕВР от 14.10.2013г. (обн.ДВ, бр.98/12.11.2013г., в сила от 16.11.2013г.) 

Съгласно задължителната за съдилища съдебна практика, постановена по реда на чл. 290 ГПК - Решение №111/17.07.2015г. на ВКС, І т.о. по т.д.№1650/2014г. - е отречена възможността доставчикът да обосновава правото си на едностранна корекция с клаузи, съдържащи се в приети от самия него и обвързващи потребителя общи условия, след като липсва законова регламентация на това право, както и изразеното разбиране, че заради неравноправния им характер подобни клаузи са нищожни по силата на чл. 146, ал. 1 от Закона за защита на потребителя и чл. 26, ал.1 от Закона за задълженията и договорите и не обвързват потребителите, е постановена при действието на Закона за енергетиката преди изменението с ДВ бр.54/12г. и не отразява променените законодателни възгледи след тази дата. С изменението на ЗЕ с ДВ бр.54/12г. е създадена нова т. 6 на ал. 2 на чл.98а ЗЕ, според която общите условия на крайния снабдител с електрическа енергия следва да съдържат ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ. Предвиденото задължение за крайния снабдител с електрическа енергия в общите условия на договорите да посочи ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка по чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ и да създаде правила по чл.83, ал.1, т. 6 ЗЕ за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, сочи на възможност за крайния снабдител да извършва корекция на сметките за предоставената електрическа енергия. С изменението на закона се въвежда нова уредба на обществените отношения, като следва да се приеме, че след изменението в Закона за енергетиката с ДВ бр. 54/12г. съществува законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената електрическа енергия и при доказано изпълнение на задълженията си по чл. 98а, ал. 2, т. 6 и чл. 83, ал. 1, т.6 ЗЕ.

Общите условия на договорите за продажба на ел.енергия на ответното дружество не са нито подзаконов нормативен акт, нито общ административен акт, а по своята правна природа същите представляват договор. Съгласно изменението на чл.98а ЗЕ в сила от 17.07.2012 г., в ал.1, т.6 като необходимо съдържание на ОУ е предвидено и задължително уреждане на реда за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметки съгласно чл. 83, ал.1,т. 6 ЗЕ, каквото изискване липсва в по-старите редакции на закона и в заварените от новата уредба ОУ на ответника, в които е разписано само задължение на снабдителя за уведомяване, но не и реда за това. Следователно ответното дружество не е изпълнило задълженията си по чл.98а, ал. 2,т. 6 и по чл. 83, ал.1,т. 6 ЗЕ, а именно да предвиди в общите условия на договорите си ред за уведомяване на клиента при наличие на основание за корекция въз основа на наличните правила за измерване на количеството (ПИКЕЕ). От изложеното следва, че в конкретния случай не е изпълнен фактическият състав, пораждащ правото на крайния снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел.енергия, тъй като снабдителят не е изпълнил задълженията си по чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ да издаде и публикува нови ОУ, чието съдържание да отговаря на изискванията в цитираната нова законова регламентация, доколкото и в заварените общи условия липсва уреден ред за уведомяване на клиента при наличие на основание за корекция. (В този смисъл Решение №173/16.12.2015г. по т.д.№3262/2014г. на ВКС, ІІ т.о., Решение №203/15.01.2016г. по т.д.№2605/2014г. на ВКС, І т.о. и др.)

            Освен горното, съдът намира, че в настоящата хипотеза от страна на ответника не е доказано и, че е спазена процедурата по уведомяване на клиента, предвидена в ПИКЕЕ. Съгласно чл. 47, ал.4 ПИКЕЕ в случаите на съставяне на констативен протокол за проверката в отсъствие на клиента, операторът на съответната мрежа изпраща констативния протокол на клиента с препоръчано писмо с обратна разписка. В процесния случай не е спорно между страните, че констативният протокол от 19.03.2015 г. не е съставен в присъствието на собственика на имота. По делото е приложено от ищеца, писмо с изх. № ********-1/04.04.2016 г., изпратено от „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД до А.Г.Г., относно: частично неизмерване на електрическа енергия, в което е посочено, че е издаден констативен протокол № ***/15.03.2016 от БИМ – Бургас, но от същото писмо не може да се направи еднозначен извод, че констативният протокол е връчен на ищеца. Нещо повече, в писмото е посочено, че констативният протокол е издаден от БИМ – Бургас, а видно от приложения по делото Констативен протокол № ***/15.03.2016 г. се установява, че същият е издаден от БИМ – Плевен. Ето защо съдът намира, че ответникът не доказва да е спазено изискването за връчване на протокола с препоръчано писмо с обратна разписка.

            На следващо място, както се посочи и по-горе, констативният протокол от 19.03.2015 г. не е съставен в присъствието на собственика на имота. Видно от текста на констативния протокол той е подписан от двама свидетели, които обаче, са индивидуализирани само с две имена, без посочен адрес и/или ЕГН. Посоченият начин на индивидуализация не позволява установяването по несъмнен начин на самоличността на въпросните лица с оглед преценката присъствали ли са действително при подписването на протокола, положените подписи техни ли са и спазено ли е изискването свидетелите да са лица, които не се намират в служебна зависимост от оператора на електрическата мрежа.

              Освен горното, съдът намира, че са налице и други нарушения на ПИКЕЕ. Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 1 ПИКЕЕ, операторът на съответната мрежа може да преизчисли количеството електрическа енергия за период от датата на констатиране на неправилното/неточното измерване или неизмерване, до датата на монтажа на средството за търговско измерване или до предходната извършена проверка на средството за търговско измерване, но не по-дълъг от 90 дни. В процесния случай не се спори, че количеството доставена електрическа енергия е преизчислено за период от 87 дни. Ответникът обаче не излага твърдения и не ангажира доказателства за датата, от която започва преизчисляването – 22.12.2014 г. Предвид изричната разпоредба на чл. 48, ал.1 ПИКЕЕ не може да се приеме, че обстоятелството, че сметката е преизчислена за период по-малко от 90 дни е достатъчно, за да са спазени нормативните изисквания.

 

Нещо повече, според заключението на вещото лице, в конкретния случай, използваната методика по чл. 48, ал. 1, т. 1, б. „а“ ПИКЕЕ не е приложена правилно.

Ето защо съдът намира, че ответникът не е доказал пълно и главно основанието на отричаното от ищеца вземане, поради което искът е основателен и следва да се уважи, като се признае за установено в отношенията между страните, че ищецът не му дължи сумата 1056.54 лева по фактура № **********/04.04.2016 г.

Относно разноските:

При този изход на делото и на основание чл.78, ал. 1 ГПК, в полза на ищеца следва да бъдат присъдени направените от него деловодни разноски, които са в общ размер 550 лева и включват 50 лева – държавна такса и 500 лева - заплатено адвокатско възнаграждение.

 

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” № 37, че А.Г.Г., ЕГН **********, не дължи сумата 1056.54 лв. (хиляда петдесет и шест лева и петдесет и четири стотинки), представляваща допълнително начислена сума, вследствие на установено неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството електрическа енергия по фактура № **********/04.04.2016 г. за периода 22.12.2014 г. – 19.03.2015г., за обект на потребление в гр. Пловдив, ул. „Я. С.“ № **, ИТН *******, клиентски номер **********.

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” № 37, да заплати на А.Г.Г., ЕГН **********, сумата 550 лв. (петстотин и петдесет лева) – деловодни разноски за производството по настоящото гр.д. № 5416 по описа за 2016 г. на ПРС, ІХ гр.с.

 

            Решението може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                                                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

             Вярно с оригинала:

                                                  П.П.