Гражданско дело 5383/2016 - Решение - 15-12-2016

Решение по Гражданско дело 5383/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 3887

 

гр. Пловдив, 15.12.2016 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на петнадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Ваня Казакова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 5383 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са обективно съединени искове чл. 327 от ТЗ, вр. чл. 79 от ЗЗД и чл. 86 от от „Е.Д.Ф.Б.” **, ЕИК ****** с адрес: гр. С., р-н Н., ул. “Р. № **, с управител А.А. чрез адв. М. против „***“ /**, гр. В., ЕИК *****, с адрес: гр. В., бул. „В.Ю. № **, прдставлявано от С.Б.Л. за осъждане ответинка да заплати на ищеца сумата от 3684.69 лв. /три хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки/ дължима по договор за изпълнение на обществена поръчка от 05.06.2015г., представляваща сумата в размер 3528.96 (три хиляди петстотин двадесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки/лева. - главница, и сумата в размер на 155.73 (сто петдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки/лева - начислени лихви за забавено плащане, както и законовата лихва от датата на подаване на исковата молба в съда, до окончателно изплащане на вземането; сумата от 1692.22 /хиляда шестстотин деветдесет и два лева и двадесет и две стотинки /лева, дължима по договор за изпълненеие на обществена поръчка от 20.10.2015г. представляваща сумата в размер 1649.64 лв. /хиляда шестстотин четиридесет и девет лева и шестдесет и четири стотинки/лева. - главница и сумата в размер на 42.58 лв.(четиридесет и два лева и петдесет и осем стотинки/ лева - начислени лихви за забавено плащане, както и законовата лихва от датата на подаване на исковата молба в съда, до окончателно изплащане на вземането. Претендира разноски.

В исковата молба се твърди, че между страните са сключени два договора за изпълнение на обществена поръчка. Първия от 05.06.2015 г. със срок на действие една година, считано от датата на подписването му втори-от 20.10.2015г. със срок на действие две години до 20.10.2017г.Съгласно същите ищеца се е задължил да извършва доставка на лекарствени продукти на ответника по вид и цена определени в договорите, след писмена заявка, определяща  бройката и вида същите. Срокът за изпълнение и мястото са до пет календарни дни или при спешност до един ден. В съответствие по време на действие на първия договор са доставени лекарства, за които са съставени Фактура с № 1000356229/09.06.2015г. за сумата 225.36 лева; Фактура с № 1000358664/01.07.2015г. за сумата 1272 лева;  Фактура с № 1000364239/01.09.2015г. за сумата 1340.40 лева;  Фактура с № 1000377356/14.12.2015г. за сумата 691.20 лева.

Общият размер е 3528.96 лв.По време на действие на втория договор са доставени лекарства, за които са съставни Фактура с № 1000372236/06.11.2015г. за сумата 1076.04 лева;  Фактура с № 1000376106/03.12.2015г. за сумата 355.20 лева; Фактура с № 1000376231/04.12.2015г. за сумата 50.40 лева и Фактура с № 1000379139/05.01.2016г. за сумата 168 лева. Общият размер на сумата е 1649.64 лева. Съставяни са предавателно-приемателен протокол подписани от получателя, удостоверяващ доставката на заявените лекарства. Плащането е договорено в шестдесетдневен срок от доставката по банков път. Доставките са извършвани в срок, фактурите са предявени за плащане на съответния падеж.Фактурите са осчетоводни, но не са платени. На 20.01.2016г. е изпратена покана за доброволно изпълнение до ответника с изявление за незабавно изплащане на дължимите суми, но през дадения седем дневен срок за доброволно плащане, задължението не е погасено. За доставчика възниква правен интерес да начисли лихва за забавено плащане, считано от деня следващ съответния падеж, до датата на подаване на исковата молба в съда, както следва:По Фактура с № 1000356229/09.06.2015г.- 16.18лв лихва от 09.08 2015г до 22.04.2016г.По Фактура с № 1000358664/01.07.2015г.- 83.55лв. лихва от 31.08.2015г до 22.04.2016г.По Фактура с № 1000364239/01.09.2015г.- 42.53лв. лихва от 31.12.2015г. до 22.04.2016г.По Фактура с № 1000377356/14.12.2015г.- 13.47лв лихва от 13.02.2016г. до 22.04.2016г.Общият размер на начислените лихви възлиза на 155.73 лева. По Фактура с № 1000372236/06.11.2015г.- 32.34лв. лихва от 06.01.2016г. до 22.04.2016г. По Фактура с1000376106/03.12.2015г.- 8лв. лихва от 02.02.2016г. до 22.04.2016г, по Фактура с1000379139/05.01.2016г. - 2.24лв. лихва от 06.03.2016г. до 22.04.2016г. Общият размер на начислените лихви възлиза на 42.58 лева.

В предоставния срок за отговор не е постъпил такъв от ответиника. В постъпило писмено становище от ответника се заявява, че притендираните суми съвпадат с задълженията, които дружеството ответник има към дружеството ищец.

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, след като прецени събраните по делото доказателства и становищата на страните намира от фактическа страна следното.

От представените писмени доказателства-договори от 05.06.2015 г. ; 20.10.2015 г. извлечение от сметка на лист( 9-10 от делото); фактури и приемателни протоколи (на лист 18-33 от делото) е видно, че между страните са възникнали договорни отношения по силата, на които в периода 08.08.2015 г.-05.03.2016 г. ищеца е доставил на ответника лекарствени продукти на стойност 5 178,60 лв., са съставени съответните счетоводни документи, надлежно осчетоводени при ищеца.

От представената ПДИ от 18.01.2016 г. е видно, че на 20.01.2016 г. ищеца е отправил към ответника покана за заплащане на задължението от 3 913,80 лв.

 Предвид установените факти съдът намира от правна страна следното.

Не се спори по делото, а и от представените писмени доказателства се установява, че ответника има задължение към ищеца в размер от 5178,60 лв. възникнало от доставени му лекарствени средства по сключени между дружествата два договора за обществена поръчка. Тъй като по делото не са ангажирани доказателства установяващи плащането им следва да се приеме, че задълженията не са погасени към момента, което се явява основание за уважаване на заявената притенция на ищеца за присъждане на притендираните главници.

Доколкото ищеца е отправил покана към длъжника за изпълнение на задължението му след падежа, следва да се приеме, че същият има право и на обезщетение за забавеното плащане за периода от настъпване на изискуемостта на всяко задължение до окончателното му плащане. Тъй като се притендира обезщетение за мораторна лихва за периода 09.08.2015 г. до 22.04.2016 г. в размер от 198,31 лв., съда след служебна справка с електронна изчислителна програма намира, че и тази притенция следва да се уважи, като доказана по основание и размер.

Предвид изхода от спора, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК на ищеца се дължат направените по делото разноски в размер от 307,15 лв. за ДТ и 598,85 лв. за адвокатско възнаграждение, дължимо съобразно материалния интерес по делото и разпоредбите на Наредба 1/2004 г. на ВАС, с оглед направеното възражение за прекомерност за притендирания такъв. Притендираните разноски в размер от 25 лв. не касаят настоящето производство и по тях съда не дължи произнасяне.

 

По изложените съображения, съдът

 

 

    Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА „***“ /**, гр. В., ЕИК *****, с адрес: гр. В., бул. „В.Ю. № **, прдставлявано от С.Б.Л. да заплати на „Е.Д.Ф.Б.” **, ЕИК ****** с адрес: гр. С., р-н Н., ул. “Р. № **, с управител А.А. сумата от 3528.96 (три хиляди петстотин двадесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки/лева. - главница, дължима по договор за изпълнение на обществена поръчка от 05.06.2015г., сумата от 155.73 (сто петдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки/лева - начислени лихви за забавено плащане, за перида 09.08.2015 г. -22.04.2016 г., както и законовата лихва от датата на подаване на исковата молба в съда, до окончателно изплащане на вземането; 1649.64 лв. /хиляда шестстотин четиридесет и девет лева и шестдесет и четири стотинки/лева. – главница, дължима по договор за изпълненеие на обществена поръчка от 20.10.2015г. ; сумата от 42.58 лв.(четиридесет и два лева и петдесет и осем стотинки/ лева - начислени лихви за забавено плащане за периода 31.12.2015 г. -22.04.2016 г., както и законовата лихва от датата на подаване на исковата молба в съда, до окончателно изплащане на вземането, както и сумата от 906 (деветстотин и шест лева) за разноски по производството.

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред ПОС.

 

СЪДИЯ: /п./ Димитрина Тенева

 

Вярно с оригинала!

ЦБ