Гражданско дело 5383/2016 - Определение - 12-05-2016

Определение по Гражданско дело 5383/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 4216                       12.05.2016 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІV граждански състав, в закрито заседание на 12.05.2016 г., като разгледа докладваното от съдията Тенева гражданско дело № 5383 по описа на съда за 2016 г., намира следното:

 

Постъпила е искова молба от „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД с ЕИК 131107072 с адрес гр. София, ул. „Рожен” № 24, представлявана от А.М., чрез адв. М.. Към същата е приложено пълномощно за осъществяване на процесуално представителство на дружеството от адв. М., изходящо от Д.С.С., като пълномощник на А.М., както и пълномощно от М. овластяващо С. да го представлява пред всички съдебни инстанции.

Предвид посочените обстоятелства и приложените доказателства съда намира, по аргумент на чл. 32, вр. чл. 30 от ГПК, че адв. М. не разполага с надлежно упълномощаване за осъществяване на заявеното от него процесуално действие от името на дружеството ищец, и доколкото в рамките на предоставения му срок не е отстранил указаната му нередовност на исковата молба същата на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК следва да се върне и производството по нея да се прекрати.

 

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело 5383 от 2016 г. на ПРС на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК.

            ВРЪЩА исковата молба на „Ей енд Ди Фарма България” ЕАД с ЕИК 131107072 с адрес гр. София, ул. „Рожен” № 24, представлявана от А.М., чрез адв. М. на подателя и.

            Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните.

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: СЕКРЕТАР Д. Д.