Гражданско дело 5317/2016 - Определение - 04-10-2016

Определение по Гражданско дело 5317/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                 ІІІ брачен състав

На четвърти октомври                                     Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

                                               

Секретар: Иванка Боева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело 5317 по описа за 2016 година

На поименното повикване в 14,34 часа се явиха:

 

При изпълнение разпоредбата на чл.142, ал.1 от ГПК:

Ищцата И.Д., редовно призована, се явява лично - представя документ за самоличност и с адв. И.С., с  пълномощно на л.5 от делото.

Ответникът Т.К., редовно призован, се явява лично – представя документ за самоличност и с адв. Д., представя се пълномощно.

ДСП – М., редовно призована, не изпраща представител.

Адв. С. – да се даде ход на делото.

Адв. Д. – да се даде ход на делото.

СЪДЪТ 

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО:

         ******************************************************************************************************

В срока по чл.131 от ГПК не е постъпил отговор от ответната страна.

Правната квалификация на молбата е чл.127, ал.2 във вр. с ал.1 от СК.

Адв. С. – нямаме възражения по доклада на делото. Страните доброволно са се споразумели и са регламентирали отношенията си, досежно упражняването на родителските права, режима на лични контакти с детето, издръжка за детето и местоживеене на детето, като са постигнали споразумение, в следния смисъл:

          Родителските права върху роденото от съвместното съжителство малолетно дете А. Т. К., с ЕГН: ********** ще се упражняват от майката И.И.Д., с ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ СЕ за бащата Т.С.К. ЕГН ********** режим за лични контакти с малолетната А. К., както следва: всяка първа и трета неделя от месеца от 10,00ч. сутринта до 15,00 часа следобяд в присъствието на майката, както и пет дена през лятото, които не съвпадат с отпуска на майката.

          Бащата Т.С.К. ЕГН **********, ще заплаща на детето А. Т. К., с ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на 110 лв. /сто и десет лева/, начиная от 04.10.2016г. до настъпване на причина за изменение или прекратяване на същата, платима в от 1-во до 10-то число на всеки текущ месец.

    Страните се споразумяват разноските по делото да се поемат от всяка една от страните съответно.

Подписвайки настоящото споразумение страните заявяват, че уреждат напълно последиците, свързани с определяне на местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му.

Искът е местно и родово подсъден на настоящия съд, поради което и същият следва да бъде разгледан от него.

Ищцата - поддържам изложеното споразумение.

Ответникът – също поддържам споразумението.

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

ИЩЕЦ:/п/                                                              ОТВЕТНИК:/п/

         /И.Д./                                          /Т.К./

                                                                                        

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

СЪДЪТ намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на детето, поради което и същата следва да бъде одобрена. С оглед изчерпване предмета на делото, производството по същото следва да бъде прекратено.

По изложените съображения,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към молбата писмени доказателства.

ПРИЕМА постъпилия соц. доклад от ДСП – Пловдив.

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва:

          ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо роденото от съвместното съжителство на страните малолетно дете А. Т. К., с ЕГН: ********** на майката И.И.Д., с ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ СЕ за бащата Т.С.К. ЕГН ********** режим за лични контакти с малолетната А. К., както следва: както следва: всяка първа и трета неделя от месеца от 10,00ч. сутринта до 15,00 часа следобяд в присъствието на майката, както и пет дена през лятото, които не съвпадат с отпуска на майката.

            ОСЪЖДА бащата Т.С.К. ЕГН **********, да заплаща на детето А. Т. К., с ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на 110 лв. /сто и десет лева/, начиная от 04.10.2016г. до настъпване на причина за изменение или прекратяване на същата, платима в от 1-во до 10-то число на всеки текущ месец.

       Разходите по делото се поемат от всяка от страните, така както са направени.

С настоящето споразумение страните уреждат напълно и окончателно всичките си отношения във връзка с упражняването на родителските права, местоживеенето, режима на лични отношения и издръжката на детето А. К. и нямат повече претенции един към друг.

ОСЪЖДА  И.И.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 20,00 лв. /двадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА  Т.С.К. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 99,20 лв. /деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 5317/2016 г. по описа на ПРС, Трети брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 14,37 часа.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

 

                                                          СЕКРЕТАР:/п/И.Боева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.