Гражданско дело 5297/2016 - Определение - 04-10-2016

Определение по Гражданско дело 5297/2016г.

В В В 

В В В  В РџР РћРўРћРљРћР›

 

 

2016 година                                                      Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХХІІ граждански състав

На четвърти октомври                                    Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА КЮРТОВА

В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

Секретар: Катя Янева

Сложи за разглеждане, докладваното от СЪДИЯТА,

гражданско дело номер 5297 описа за 2016 година.

На поименното повикване в 14.10 часа се явиха:

На второ четене, при условията на чл. 142, ал. 1 ГПК.

Ищецът „ЕОС Матрикс” ЕООД, редовно призован, за него адв. К., с пълномощно от днес. 

Ответникът Т.Д.Х., редовно призована, се явява лично.

АДВ. К.:  Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма пречки по хода на делото, затова

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

На основание чл. 146, ал. 1 ГПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДОКЛАДВА делото според проекта за доклад, приет в закрито заседание на 12.07.2016г.

ПРИЕМА проекта за окончателен доклад по делото.

Съдът прикани страните към спогодба.

АДВ. К.: Имаме готовност за спогодба със съдържанието, което вече е представено по делото с отговора на исковата молба, като краен срок за погасяване на първата вноска ще бъде 29.10.2016. 

ОТВЕТНИКЪТ: Имаме готовност за подписване на споразумение.

СЪДЪТ намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и същата следва да бъде одобрена. За това

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между горните страни по делото спогодба, както следва:

            Чл. 1. Страните се договарят, че размерът на задължение на Т.Д.Х. към „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД е 6908,01лв. (шест хиляди деветстотин и осем лева и една стотинка)– главница, със законна лихва от 16.02.2016г. и 2101,61лв.(две хиляди сто и един лева и шестдесет и една стотинки)– договорна лихва от 21.07.2013г. до 21.01.2016г., ведно със законната лихва от 16.02.2016г. и разноските по ЧГД №1863/16г. РС Пловдив. Със заплащането на тези суми се погасяват всички задължения на Т.Д.Х. към „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД, произтичащи Договор за отпускане на потребителски паричен кредит № ********* от 16.03.2011г. и Анекс № ******** от 18.06.2012г. към него и договор за цесия с прехвърлител „Уникредит Кънсюмър Файненсинг” АД.

            Чл. 2. Страните се договарят, че задължението към „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД в размер на 6908,01лв. (шест хиляди деветстотин и осем лева и една стотинка)– главница и 2101,61лв.(две хиляди сто и един лева и шестдесет и една стотинки)– договорна лихва от 21.07.2013г. до 21.01.2016г., ведно със законната лихва от 16.02.2016г., както и разноските по ЧГД №1863/16г. в размер 180,19 лв за държавна такса, се разсрочва на месечни вноски, всяка с минимален размер от 100лв. до погасяне на задължението. Редът на погасяне се определя от чл. 76 ал.2 ЗЗД. Всяка вноска се дължи до 29-то число на месеца, като първа вноска се дължи до 29.10.2016г. При неплащане на която и да е вноска,  кредитора следва да се снабди с изпълнителен лист.

            Плащането ще се извършва по сметка на „ЕОС Матрикс“ ЕООД, с основание на превода име, ЕГН на длъжника: IBAN:  ***:  *****

 

С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

 

     За  „ЕОС Матрикс” ЕООД: ......................................../п/...................................

В В В В В В В В В В В В  РђРґРІ. Рљ.

 

 

     Т.Д.Х.: …………………………….........................../п/...................................

В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В  В В В В В В В В В В  В 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява постигнатата спогодба, е окончателно.

АДВ. К.: Моля да ни бъде възстановена ½ част от внесената от нас държавна такса общо по двете производства по банковата сметка, посочена на л. 45

Съдът намира, че доколкото спогодбата изчерпва предмета на делото, същото следва да бъде прекратено. В полза на ищцовата страна трябва да бъде възстановена половината от внесената държавна такса, която е в размер  180,19 лв., която да бъде наредена по банковата сметка, посочена на л. 45.

Ето защо,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 5297/2016г. по описа на ПРС, XXII гр. състав.

ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ на ищеца 1/2 част от внесената по делото държавна такса, а именно сумата – 180,19 лв. по банковата сметка, посочена на л. 45.

 

Определението в частта, в която е одобрена спогодбата е окончателно, в частта, в която се прекратява производството подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 14.29 часа.

В В В В В В В В В В В  В В В В В  В В В В В В В В В В В В В В В В В 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

В В В В В В В В В  В В 

           СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

РљРЇ