Гражданско дело 5259/2016 - Решение - 29-09-2016

                                                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 2909

 

                                               29.09.2016г., гр. Пловдив

 

                                               В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, на тридесети август  две хиляди и шестнадесета година в публичното заседание в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

                                               СЕКРЕТАР : ТОДОРКА РАДЕВА

 

Като разгледа докладваното от председателя гр. дело № 5259 по описа за 2016 г., намира за установено следното :

         ........................................................................................................................................................................................

         По изложените съображения съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И   :    

 

         ЗАДЪЛЖАВА  Д.В.К., ЕГН ********** ***   да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Д.Д.Д., ЕГН ********** ***.

 ЗАБРАНЯВА на  Д.В.К., ЕГН ********** ***      да приближава  Д.Д.Д., ЕГН **********,  жилището  в  гр. П., ************, местоработата  и местата за социален отдих на същата  за срок от ДВАНАДЕСЕТ  МЕСЕЦА, считано от влизане на настоящото решение в сила.

         ОСЪЖДА  Д.В.К., ЕГН ********** ***      да заплати по сметка на ПРС в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса по делото в размер на 25,00 / двадесет и пет/ лева.

         НАЛАГА на   Д.В.К., ЕГН ********** ***          ГЛОБА  в размер на 200,00 / двеста/ лева.

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в 7 – дневен срок от връчването му на страните, заедно със заповедта в горния смисъл.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР