Гражданско дело 5259/2016 - Определение - 04-05-2016

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е   № 3980

 

                                      04.05.2016г., гр. Пловдив

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в закрито заседание на  пети май  две хиляди и  шестнадесета година, в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 5259 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

         ..........................................................................................

         Съобщението за това е редовно връчено на молителката на 22.04.2016г. С молба по делото от 27.04.2016г. същата уточнява датите на фактическо съжителство с ответника. Посочва периоди на извършване на домашно насилие, които не попадат в периода, посочен в чл. 10,ал.1 от Закона за защита от домашното насилие. По този начин - до настоящия момент не е отстранена пречката за движение на производството. Установеният в чл. 129,ал.2 от ГПК едноседмичен срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл. Ето защо и на основание чл. 129,ал.3 от ГПК молбата  следва да се върне и производството да се прекрати.

         Ето защо съдът

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

         ВРЪЩА  молбата  на  Д.Д.Д., ЕГН ********** ***  с правно основание чл. 8 от ЗЗДН.

         Прекратява производството по гр. дело № 5259/2016г. на ПРС – ІІ бр. състав.

         Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителката.

         СЛЕД ВЛИЗАНЕ в сила на настоящото определение – да се уведоми съответното РУ на МВР – Пловдив, че издадената Заповед за незабавна защита по делото не следва да се изпълнява.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР