Гражданско дело 5253/2016 - Решение - 04-10-2016

Решение по Гражданско дело 5253/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 2922

 

 

гр. Пловдив, 04.10.2016 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на двадесет и осми септември през две хиляди и шестнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 5253 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация,

...........................................................................................................

 

Водим от горното, Съдът    

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА промяна в собственото име на Г.М.М., с ЕГН: **********, с адрес: ***, от “Г.” на “Г.”

 

Препис от решението, след влизането му сила, следва да бъде изпратено на Община Пловдив за отразяване на допуснатата промяна в регистрите за гражданското състояние, на РС Пловдив - Бюро „Съдимост” и на ЕСГРАОН на областно ниво. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчване на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: /п/

         /Димитрина Тенева/

Вярно с оригинала

РС