Гражданско дело 5148/2016 - Определение - 03-10-2016

Определение по Гражданско дело 5148/2016г.

П Р О Т О К О Л

 

Година 2016                                                                                         гр. ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                          V  брачен състав

На трети октомври                                                                                             2016 година

В  публично заседание в следния състав:

 

                                                           Председател: СВЕТЛАНА НЕДЕЛЕВА

 

Секретар: Анелия Деведжиева

 

Сложи  за  разглеждане  докладвано от  съдията

гр.  дело    5148  по описа  за 2016  година.

На поименното повикване в 09:34 часа се явиха:

 

.....................................................................................................................................

СЪДЪТ намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на детето, поради което и същата следва да бъде одобрена. С оглед изчерпване предмета на делото, производството по същото следва да бъде прекратено.

ЕТО защо,

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба относно следното:

УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо детето В.И.К. ЕГН ********** СЕ ПРЕДОСТАВЯ на майката М.М.Б. ЕГН **********, като се определя местоживеенето на детето при майката на адрес в гр. П., ул. „Н. В.”  ****

РЕЖИМЪТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЕТЕТО  В.И.К. ЕГН ********** и бащата И.А.К. ЕГН ********** ще бъде следният: всяка първа и трета събота и неделя в месеца от 10:00 часа в съботния ден до 19:00 на неделния с преспиване, както и един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, като при невъзможност на бащата да осъществява режим на лични контакти в посочените дни поради служебна ангажираност, режимът ще се осъществява в друг почивен ден след предварителното съгласие на майката; също през първите два от всички обявени официални празнични дни (трети март, първи май, Великден, Гергьовден) всяка година, както и през време на Коледните празници през четните години, а през нечетните години за времето от Новогодишните празници бащата има право да взима детето с преспиване от 10 часа на първия празничен ден до 20:00 часа на втория празничен ден, считано от влизане на решението в сила до настъпване на основание за изменение или прекратяване на режима; също и в друго време по предварителна уговорка между родителите, съобразена с учебно-образователния режим на детето, здравословното му състояние и личните ангажименти на двамата родители.

ЗАДЪЛЖАВА СЕ бащата И.А.К. ЕГН ********** да заплаща на дъщеря си В.И.К. ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител М.М.Б. ЕГН ********** ЕЖЕМЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 160 лв. (сто и шестдесет лева) месечно, считано от 19.04.2016г. до настъпване на основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска.

Разноските по делото остават за всяка от страните така, както са направени.

ОСЪЖДА И.А.К. ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 115,20 лв. (сто и петнадесет лева и двадесет ст.), представляваща държавна такса от 2 на 100 върху сумата на издръжката за периода на тригодишните платежи.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 5148/2016г. по описа на ПРС, V брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС, в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10:10 ч.

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

 

                                                  СЕКРЕТАР: п/ Анелия Деведжиева

 

Вярно с оригинала.

А.Д.