Гражданско дело 4909/2016 - Решение - 20-10-2016

Решение по Гражданско дело 4909/2016г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер   3084                         Година  2016                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                    VІІІ граждански състав

На   20.10                                                                                        Година 2016

В публично заседание на 26.09.2016 г. в следния състав:

                                    Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Секретар: Вера Тодорова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело номер  4909  по описа за   2016 година,      

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Обективно съединени искове с правно основание чл.128 във връзка с чл.245 от КТ, чл.215 от КТ и чл.86 от ЗЗД.

            Ищецът Г.И.П. от с. К. моли съдът да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата 4 346, 29 лева (брутен размер) – сборът от неизплатените на ищеца трудови възнаграждения и командировъчни пари за месеците март и април 2015 г. във връзка със сключено между страните на 01.05.2015 г. Споразумение, заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от 02.11.2015 г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 199, 60 лева, заедно със законната лихва върху главницата, по изложените в исковата молба съображения. Претендира разноски.

            Ответникът “***” ЕООД - гр. Пловдив, не е представил отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, не взема становище по обективно съединените искове и не е ангажирал доказателства по делото.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените от ищеца доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от представените в тази насока писмени доказателства се установява, че действително ищецът е работил по трудово правоотношение при ответника като общ работник от 23.09.2014 г. до 14.04.2015 г., считано от която дата трудовото му правоотношение е било прекратено на основание чл.325, ал.1, т.1 от КТ – по взаимно съгласие, както и, че с подписано на 01.05.2015 г. между страните Споразумение, ответникът се е задължил да изплати на ищеца дължимите му трудови възнаграждение и командировъчни пари за март и април 2015 г. в брутен размер от общо 6 346, 29 лева в срок до шест месеца. Не се спори също така, че ответникът е изплатил на ищеца от посочената в Споразумението сума сумата от общо 2 000 лева – като до приключване на устните състезания по делото ответникът не е ангажирал каквито и да е доказателства, от които да се установява, че изплатил на ищеца оставащите дължими по Споразумението 4 346, 29 лева, а от служебно извършено от съда с компютърна програма изчисление на размера на мораторната лихва върху този дължим остатък за периода от 02.11.2015 г. (датата, от която ответникът е изпаднал в забава поради неплащане до крайният уговорен срок – 01.11.2015 г.) до 14.04.2016 г. (датата на подаване на исковата молба в съда) се установява, че същата е в размер на 199, 60 лева.

При така установената фактическа обстановка, доколкото претендираните от ищеца размери съвпадат с действително дължимите, съдът намира, че обективно съединените искове се явяват доказани по основание и по размер и следва да се уважат изцяло, заедно със законната лихва върху главницата от 14.04.2016 г. – датата на подаване на исковата молба.

Ищецът претендира заплащане на направените разноски, но не е  ангажирал доказателства за направени такива (доколкото в Договора за правна защита и съдействие между него и пълномощника му не е уговорено адвокатско възнаграждение и не са представени други доказателства за направени разноски), поради което – независимо от изхода от спора, разноски в полза на ищеца не следва да се присъждат.

На основание чл.78, ал.6 от ГПК ответникът следва да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на съда 223, 85 лева - ДТ за двата уважени иска.

            Мотивиран от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

            ОСЪЖДА “***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. ***, бул. “***” № ***, ет.***, представлявано от *** *** ***, ДА ЗАПЛАТИ НА Г.И.П., ЕГН **********, със съдебен адрес:***, офис ***, адв. Т.С., СУМАТА 4 346, 29 лева (брутен размер) – сборът от неизплатените на ищеца трудови възнаграждения и командировъчни пари за месеците март и април 2015 г. във връзка със сключено между страните на 01.05.2015 г. Споразумение, ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от 02.11.2015 г. до 14.04.2016 г. В РАЗМЕР НА 199, 60 лева, ЗАЕДНО СЪС ЗАКОННАТА ЛИХВА върху главницата, начиная от 14.04.2016 г., до окончателното й изплащане, А В ПОЛЗА НА бюджета на съдебната власт ПО СМЕТКА НА Районен съд - Пловдив – 223, 85 лева ДТ.

            Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

           

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/

                                                                                                ПАВЕЛ ПАВЛОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ВТ